Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

An Gnáthrud

IrishEnglish
Who wrote the story? Déirdre Ní Ghrianna
Oíche Aoine a bhí ann. It was a Friday night
Bhí Jimmy ag ól i teach tábhairne lena chairde Jimmy was drinking in a pub with his friends
Ní raibh sé ag baint suilt as a phionta He was not enjoying his pint
Bhí sé ag smaoineamh ar a bhean chéile, Sarah, agus a pháistí sa bhaile He was thinking of his wife, Sarah, and his children at home
Tá an scéal suite i dtuaisceart na hÉireann nuair a bhí na trioblóidí ar siúl The story is located in the north of Ireland when the troubles were on
What are the themes of the poem? Grá (Love) / Bás (Death) / Foréigean (Violence)
Bhí sé ag smaoineamh ar a bhean chéile, Sarah, agus a pháistí sa bhaile He was thinking of his wife, Sarah, and his children at home
Bhí triúr páistí aige: mac amháin, John, agus cúpla, Margaret agus Elizabeth He had three children: one son, John, and twins, Margaret and Elizabeth
Bhí John ceithre bliana d'aois John was four years old
Bhí Margaret agus Elizabeth mhí d'aois Margaret and Elizabeth were months old
Bhí a fhios aige go mbéidh Sarah ag streachailt leis na páistí nuair a bhéidh said ag dul a chodladh He knew that Sarah was struggling with the kids when they go to sleep
Shocraigh sé chun dul sa bhaile agus d'fhág sé an teach tabhairne He decided to go home and left the pub
Bhí sé i ngrá le Sarah agus bhí sé sona sásta sa bhaile He was in love with Sarah and was happy at home
Gach oíche Shathairn, shúigh se síos le Sarah ar an tolg agus d'fhéach siad ar teilifís agus d'ól siad buidéal fíona Every Saturday night, he sat down on the sofa with Sarah and watched TV and drank a bottle of wine
Bhí sé ag súil go mór le oíche Shathairn He was looking forward to Saturday night
Ar a mbealach abhaile, chuaigh sé isteach sa bhialann shíneach, an Jasmine Palace, chun bia a cheannach dó féin agus do Sarah On his way home, he went into the Chinese restaurant, the Jasmine Palace, to buy food for himself and for Sarah
Cheannaigh sé béile ann gach Áoine He bought a meal there every Friday
Bhí sé ag caint le Liz an cailín óg a bhí ag obair ansin He was talking to Liz the young girl who worked there
Bhí sé deas le Liz agus nuair a tháinig cupla déagóirí isteach, thug sé airgead dóibh He was nice to Liz and when a couple of teenagers came in, he gave them money
Ní raibh na deagóirí seo deas There were not nice teenagers
Bhí siad droch-bhéasach They were ill-mannered
D'fhág sé an bialann lena bia He left the restaurant with his food
Bhí Jimmy níos luaithe ag an mbialann an Aoine seo mar bhí sé ag dul abhaile go dtí a chlann Jimmy was at the restaurant earlier Friday as he was going home to his family
Bhí sé ag súil le dul abhaile agus bheith ag spraoi He was hoping to go home and have fun
Bhí sé caillte ina smaointe He was lost in his thoughts
Ni fhaca sé an carr gan solas He did not see the car without light
Ní fhaca sé an buachaill a scaoil urchar leis agus a mharaigh é He did not see the boy who shot him and killed him
Thit Jimmy ar an tsráid, fuil a choirp ag meascadh leis an mbia ón Jasmine Palace Jimmy fell in the street, his blood mixing with the food from the Jasmine Palace
Created by: TheWalkingBen