Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

טכנולוגיה של מזון

064212

TermDefinition
HACCP hazard analysis critical control שיטה לפיה מנהלים סיכונים לבטיחות מזון ומבצעים בקרה בנקודות בקרה מרכזיות.
רטרוגרדציה תהליך התחזקות קשרים בין מולקולות העמילן תוך הקטנת המסיסות
ג'לטניזציה עיבוד הסדר ואובדן הארגון המולקולרי בתוך המולקולה
סוכרוז סוכר גבישי הנוצר כתוצאה מהקשר בין גלוקוז במצב של טבעת משושה ופרוקטוז בטבעת מחומשת
אתגרי תעשיית המזון א. בטיחות- ע"י רגולציה חוזרת ב. איכות ג. חדשנות ד. איכות הסביבה (אקולוגיה) ה. יעילות לעומת מחירים עולים ו. קירבה לצרכן= אמון, שקיפות ואחריות
IFT institute of food technologists
טכנולוגיה של מזון תחום מדעי ומקצועי המטפל בהכנה, עיבוד, שימור, אריזה, אחסנה, וצריכה של מזון. כאשר המזון עומד בדרישות של בטיחות, תזונה, התאמה לתקנות והתאמה לצרכים ושימוש הצרכן
מדעי המזון תחום מקצועי בו משתמשים בביולוגיה, מדעי הטבע, והנדסה כדי לחקור תכונות של מזון, הסיבות לירידה באיכותו והעקרונות המשמשים בתהליך העיבוד שלו.
FARM TO FORK מסלול המוצר מהשדה לצלחת
אמולסיפייר חומר מתחלב. בעל קצה הידרופילי שנקשר לפאזה מימית וקצה הידרופובי שנקשר לפאזה השומנית. ע"י כך נוצר מאין נוזל אחיד
אנקפסולציה סגור בקרום= קפסול. סגירה בתוך קפסולה
חד סוכרים אבני היסוד של פחממות. בטבע: גלקטוז,פרוקטוז(קטון) וגלוקוז (אלדהיד). מכילים 6 פחמנים וקבוצה מחזרת אלדהיד או קטון.
רב סוכרים ביצירתם נפלטת מולקולת מים. סוכרוז-קשר בין גלוקוז משושה לפרוקטוז מחומש לקטוז- קשר בין גלוקוז לגלקטוז- מצוי בחלב מלטוז- גלוקוז גלוקוז- אבן יסוד של רוב העמילנים שבצמחים בטבע
FAO הארגון הבינלאומי לחקלאות ומזון
USDA מחלקת החקלאות של ארצות הברית
בריקס ריכוז סוכרים
קרבורונדום מכונות קילוף על בסיס שחיקה
DEAERATOR הוצאת אוויר ע"י ואקום. ריסוס מיץ לתוך תא ואקום. חיסרון- איבוד חומרי ארומה
פפטיד עד 50 ח.א
פוליפפטיד 50-100 ח.א
חלבון 100 ח.א ומעלה
פקטין פולימר שנותן את הסמיכות והמרקם בעגבניה
HOT BREAK חימום העגבניה מידית על מנת לגרום לאינאקטיבציה של פקטין אסטראז. מיועד להפקת רסקים או קטשופ (סמיך)
COLD BREAK חימום מינימאלי בלבד של העגבניה. שמירה על פקטין אסטראז לקבלת נוזל פחות סמיך.
רטיבות אחוז המים על בסיס רטוב
פעילות מים מדד למובילות המים. ככול שיורדים בפעילות המים כך פוחתים תהליכים מיקרוביאלים\ אינזימטים\כימים במזון.
קשר פפטידי קשר בין חומצות אמיניות.צד קרבוקסילי לצד אמיני של החומצה אחריו.
חלבונים סיביים חלבונים שלא מסיסים במים,בעלי מבני מכני חזק, יחסית יציבים לטמפ' וPH
חלבונים גלובולריים חלבונים שמסיסים במים הודות לקצוות הפולריים. רגישים לטמפ' ו- PH
ערך D הזמן הנדרש, בטמפ מסויימת, לירידת כמות החיידקים בסדר גודל 1.תלוי בטמפ וקבוע ריאקציה. ככול שהערך נמוך יותר החיידק רגיש יותר לחום
ערך Z שינוי טמפ' הגורם לירידה בסדר גודל 1 6-12 באורגניזמים 24-40 לשינויים כימים
תנאים של עיקור טמפ' 115-140 PH>4.6 *לפעמיים מגיעים לטמפ הגבוהה ע"י העלאת הלחץ
תנאים של פסטור 4.1<PH<4.6 טמפ' 90-110
תנאים של פסטור קל PH<4.1 טמפ' 65-95
שומן גליצרולים במצב צבירה מוצק או חצי מוצק
שמן גליצרולים במצב צבירה נוזלי
ערך F0 הזמן בדקות בטמפ' 121.1 וערך זד של 10מע"צ הדרוש כדי להגיע לעיקור מסחרי
הולכה במזון מוצק או סמיך הנקודה הכי קרה היא במרכז
הסעה במזון נוזל. יש הבדל במשקל הסגולי בין חם לקר= יווצרו מערבולות וזרמים בקופסא. נק' קרה ביותר בשליש הגבוה שלה.
שכבה הלימנרית נוזל הצמוד לדופן ההקופסא שכמעט ולא זז בגלל החיכוך. ישבו מפל טמפ' גדול יותר בעל זרימה בכיוון אחיד
OHTC מקדם מעבר החום הכולל
הסעה מאולצת מעבר חום המבוסס על עירבוב\ ניעור\ סיבוב תוך חימום. גורם לשיפור זרמי ההסעה
קורוזיה תהליך כימי הרסני של חומר הנוסע מחשיפה לסביבה- מגע עם חומר אחר או סביבה חומצית\ בסיסית במיוחד
אוטוקלב מים חמים הזרמת מים חמים בלחץ. מאפשר חיסכון באנרגיה (אפשר לשמר את המים החמים לתהליך הבא) אבל פחות יעיל מבחינת מעבר חום
אוטוקלב קיטור עיקור ע"י קיטור. הקיטור מתעבה על הקופסא בטיפות שמעבר החום דרכן גבוהה פי10-50. צריך לוודא ששאין אוויר שמפריע להתעבות ובקרה על הלחץ כדי שהקופסא תשמור על צורתה.
עיקור הידרוסטטי מגדל בעל קולונות אליו נכנסות קופסאות ונוסעות לאורכו. בעומק המים ניתן להגיע ללחץ הנדרש ולטמפ'. (לחץ 2 אטמ' נקבל בעומק 10 מטר) יתרון- תהליך רציף. פחות בזבוז אנרגיה ומים. חיסרון- מתקן גדול ויקר. מתאים לדברים ספציפיים
הוצאה בבת אחת מהאוטוקלב\ מים קרים בלבד על הקופסא תוצאה: הפרש לחצים. קופסא תתנפח ויש סכנה שהתפר הדק בין המכסה לקופסא יפתח. פוגע בהרמטיות וכתוצאה מכך בסטריליות. יש פיגעה באסטטיקה של הקופסא. פתרון: מים קרים+ אוויר דחוס
סוגי אוטוקלב סטטי- קיטור או מים חמים. סובב- קיטור או מים חמים תוך סיבוב\ ניעור הגורם להסעה מאולצת וזירוז תהליך העיקור
DATA LOGGER התקן בעל זיכרון וגשש טמפ' שמים על כמה קופסאות ובסוף ניתן לראות את נתוני התהליך וכך לדעת האם התרחש כראוי
תהליכים אספטיים אחרי תהליך בעיקור חום יש לארוז את המוצר בצורה שתמנע כל אפשרות של זיהום מיקרוביאלי חדש. לכן אורזים בתנאים סטרילים
מחליף חום צינורות צינור בתוך צינור כאשר בצינור הפנימי זורם המזון ובצינור החיצוני זורם מדיום החימום ואין מגע או ערבוב בין השנים.
מחליף חום לוחות מורכב מלוחות. הנוזל ומדיום החימום זורמים בניהם לסירוגין דרך פתחים. מקדמי מעבר חום גבוהים מאוד כי מהירות הזרימה גבוהה. אפשר גם במזון סמיך ע"י הוספת גירוד פני השטח (scraped)
מחליף חום ספירלי )corrugated tub) במתקן חימום זה יש שיפור זרימה ע"י הסתובבות. הבעיה היא שעלולים להצטבר משקעים
מחליף חום בהזרקת קיטור הזרקת הקיטור גורמת לעליה מידית ופתאומית בטמפ' מה שמקצר את זמן החימום לשניות. הקיטור חייב להיות נקי מאוד ומותאם למזון. בעייתיות: המזון מתעבה והופך למים הגורמים לדילול המזון
פתרונות לדילול ע"י הזרמת קיטור א. מתכננים מראש מוצר סמיך יותר ב. איוד בואקום- מבוצע לפני תהליך הקירור
פסטור באריזה מתאים ל: נוזל, מוצק בתווך נוזלי או מזון סמיך מילוי האריזה וסגירה הרמטית תוך השארת חלל ראש עם ואקום כדי למנוע עיוות. הקופסאות נעות על סרט ומקבלות הזרקה של קיטור או מים חמים עד לטמפ ותנאי P דרושים
פסטור ע"י מילוי חם מתאים ל: נוזל חימום לטמפ קצת גבוהה מהמינימום לפסטור. מילוי האריזה וסגירה הרמטית. מבצעים השהייה של כמה דקות לפני קירור כך שעודף החום מפסטר את האריזה ואת חלל הראש
זירוז תהליך הפסטור ע"י מילוי חם ערבוב והיפוך האריזה הסגורה הרמטית
בישול\ טיגון\ אפיה שלבי הכנת מזון המשיגים או משפרים את זמינותו הזתזונתית.
חום כמוס של התכה כמות החום שיש להשקיע על מנת להעביר מוצק לנוזל
חום סגולי חימום קילוגרם אחד במעלת צלזיוס אחת
לחות יחסית כמות אדי המים באוויר ביחס לכמות מקסימלית אפשרית
dew point הטמפ' בה מתחיל עיבוי המים כאשר מקררים אוויר בלחץ קבוע
ריכוז נעשה רק על מזון נוזלי. בתהליך זה מוציאים חלק מהמים.
ייבוש נעשה על מזון נוזלי או מוצק. בתהליך זה מוציאים את רוב המים נשאר פחות מ-5% המים שנשארים קשורים לחלבון או פחממה וקשה להוציאם
תנאים לאיוד המונעים פגיעה במזון 45-90 מע"צ בלחץ הנמוך מ 1 אטמ' כך שיש הגדלה של שטח הפנים והגדלת מעבר החום
שכבה טורבולנטית נוצרת כאשר נוזל מעורבל ויש כמה כיווני זרימה כך שנוצר מעבר חום יעיל
הפרדת\השבת ארומה חשש לעיבודה בעקבות תהליך הריכוז. הפרדה מהמים על פי נקודת הרתיחה השונה של החומרים. בעלת טמפ' רתיחה נמוכה
תהליך היבוש כשימור מבחינת מקרוביאלים בפעילות מים של פחות מ-0.5 מספיק בפעילות מים של מעל 0.6 דרוש תהליך נוסף
פעילות מים הגורמת לחמצון מזון (חמצון שומנים) מתחת לפעילות מים של 0.2= פעילות מים מאוד נמוכה
ייבוש באוויר חם באופן רציף או מנתי. הזרמת אוויר חם עד הגעה לייבוש רצוי של המזון. בעיה: שכבה יבשה על פני השטח. פתרון: חימום הדרגתי והורדת טמפ'
ייבוש במגע עם משטח חם מונח על משטח חם בשטח החשוף לאוויר. ניתן לבצע בוואקום, להגביר את הדיפוזיה ע"י הפרש לחצים ולבצע בטמפ' נמוכה. חוסך כסף ואנרגיה ומשפר את איכות המזון.
תאי ייבוש תהליך מנתי הדומה לאפייה בתנור
מנהרת ייבוש תהליך רציף בו יש משמעות לעובי השכבות. הוא מתחיל בשלב מהיר בו דרוש שכבה דקה על המסוע ואחר כך שלב איטי בו דרוש זמן והוא תלוי בדיפוזיה הפנימית
ייבוש בתוף סובב תהליך מהיר ויעיל המיועד למזון שפחות רגיש לפגיעות מכניות. גלילי התוף מחוממים (ע"י נוזל או קיטור). שילוב של מגע חום ואוויר חם. ייבוש +קלייה
ייבוש במצע מרחף מיועד למזונות בעלי גרגרים קטנים מורכב מתא\מנהרת ייבוש עם אוויר במהירות מאוד גבוהה בניצב לרשת עליה מניחים את המזון. האוויר גורם לציפה של החלקיקים= יבוש מהיר
ייבוש במיכלים סילו אנכי או אופקי. ייבוש בתנאים עדינים. מניחים על הרשת ומזרימים אוויר בטמפ יחסית נמוכה. לוקח בין שעות לימים. נפוץ בדגנים ויכול לשמש כשלב יבוש סופי בירקות מיובשים
ייבוש בהתזה עבור מזונות נוזליים. הרסס\ הטיפות נופלות בתוך המיכל במקביל לזרם אוויר חם. הטיפה מתייבשת ויוצרת חלקיק יבש בתחתית
ציקלון הפרדה מיכל קוני. אוויר נכנס לחלק העליון של הדופן ומקבל צורת זרימה צנטריפוגלית. משומש בייבוש בהתזה על האוויר שיוצא: האבקה נופלת ומופרדת מהאוויר
תנאים לתהליך רציף בואקום א. עיבוי אדים שימנע את סתימת המשאבה ב.הכניסה והיציאה של המזון צריכה להתבצע דרך פתחים עם נעילה על מנת שלא ליצור עומס במשאבה
ייבוש בהקפאה מנתי או רציף.נעשה מתחת לנק המשולשת בלחצים מאוד נמוכים (ואקום גבוהה). המוצר לא מפשיר אבל הקרח מתאדה יתרון-שומר על צורת המזון הטעם והצבע. מגבלה- תהליך יקר ועתיר עבודה
קירור\ צינון טמפ' 0-4 מע"צ. מאיטה פעילות אינזימתית והתפתחות מיקרואורגניזמים. שימור המזון ליותר זמן.
הקפאה -18 מע"צ נמנעת התפתחות חיידקים כך שניתן לשמור את המזון יותר זמן- מספר חודשיים או יותר. עלולה להיות פעילות אינזימתית איטית במזון.
לפי סיווג HACCP: CLASS1 מזון המכיל רכיבים טבעים עם מעט עיבוד. חלקם דורשים טיפול נוסף ע"י הצרכן חיי מדף: ימים ספורים
לפי סיווג HACCP: CLASS2 רכיבים מבושלים\ מפוסטרים ואז נארזים. מחייב תנאי סניטציה והפרדה מלאה בין אזורי המפעל חיי מדף: 10-30 יום
לפי סיווג HACCP: CLASS3 פסטור מלא לאחר האריזה חיי מדף: ארוכים 30-90 יום
CAS controlled atmosphere storage בקרת לחות בחדרי קירור (הלחה) , אווירה מבוקרת של חמצן ודו תחמוצת הפחמן להאטת הנשימה לעיתים אתילן לבקרת קצב האבחלה
אבחלה ציפוי שעווה או פילם פלסטיק נצמד כדי להחזיק מוצר נקי וללא התיבשות
קישוש של בשר בקרת לחות וריסוס חומצות אורגניות כדי לשמר בתהליך של קירור למשך שבוע עד שבועיים
מקפיא רציף ספירלי מאוד נפוץ. משמש לצינון או קירור. יכול להקפיא כמות מוצרים גדולה בשטח מוגבל.
IQF מצע מרחף מסוע צפוף שאפשר לאסוף עליו את הירק- הקפאה מהירה ע"י זרם אוויר חזק
VRT מקפיא קרטונים. אליו נכנסים מגשים עם קרטונים.
מקפיא מגע- לוחות מדף שבתוכו מזרימים נוזל קירור. מיועד למזון בקרטונים או פלסטיק - בעיקר חומרי גלם
הוצאת חום ע"י מגע ישיר עם מדיום הקירור הקפאה ע"י: CO2 חנקן נוזלי
קירור קריוגני קירור לטמפרטורות נמוכות מ- -150o חנקן נוזלי או קרח יבש המשמשים לקירור מזון בתהליכי יצור
קזאין קבוצת חלבונים המהווה את החלבון העיקרי בחלב. נמצא במבנים מיוחדים הנקראים מיצלות ונראים כמו כדורים בעלי אתר פוספסט הקושר אליו סידן
אמפיפילי בעלי אזור הידרופילי ואזור הידרופובי
מרכיבים הקובעים את איכות החלב א. מיקרוביולוגיה- כמות החיידקים ב. תאים סומטיים-מעידים על דלקת העטין
תנאי איחסון של חלב מיכל גדול (סילו) מבודד תרמית בטמפ' 4-5 מע"צ תוך בחישה עדינה. רצוי כמה שפחות זמן
אינקולציה זריעה
דאארציה הוצאת קצף אוויר מומס שנכנסו במהלך השינוע
קלריפיקציה הפרדה צנטריפוגלית של לכלוך. הלכלוך נזרק להיקף ושוקע. מדי פעם נפתח פתח והלכלוך עף החוצה. ליטר אחד מתוך עשר אלף נזרקים בתהליך
הימגון הקטנת גודל כדוריות השומן למתחת לשני מקרון כדי שלא ישקעו או יצופו אלא יהיו בתנועה בראונית. גורם לחלב להיות לבן יותר.
אגרגרציה יצירת מצברים
אולטרה פסטור בחלב- העלאת הטמפרטורה של התהליך תוך קיצור הזמן שלו. לתהליך עלויות גבוהות אך הוא מאריך את חיי המדף. 135 מע"צ 1-2 שניות.
BALANCE TANK מיכל איזון לתוכו מוזרם החלב הגולמי לפני כניסה למפסטר. משמש בקרה מפלס על מנת למנוע מהמשאבה לקחת אוויר
FDV נקודת הבקרה הקריטית במסלול-בסוף ההשהייה- בה בודקים את הטמפרטורה ואם אינה גבוהה מספיק (מעל 72 מע"צ) מחזירים לתחילת תהליך הפסטור
משאבת בוסטר BOOSTER מגדילה את הלחץ בצד המקרר של המפסטר. מבטיחה שאם יש סדקים חלב מפוסטר יעבור לגולמי ולא להפך.
צינור השהייה תפקידו לודא שהחלב היה מספיק זמן בחימום- 15 שניות
UHT פסטור ע"י טמפ' 140 מע"צ ואף יותר עד 10 שניות. פסטור מהיר. או בשיטה ישירה ע"י הזרקת קיטור לחלב (דורש מאייד) או בלתי ישירה חימום ע"י הקיטור בצורה עקיפה. שימוש בקיטור קולנרי המופק ממים מזוקקים
שני סוגים של מחמצת יוגורט א. LACTOBACILLUS BULGARICUS ב.STREPTOCOCCUSׂ (LACTOCOCCUS ׂׂ)TERMOPHILES
תנאים לקבלת יוגורט חמוץ טמפ' גבוהה יותר כך שהיוגורט מכיל יותר LACTOBACILLUS BULGARICUS
תנאים לקבלת יוגורט בחמיצות מעודנת הורדת טמפרטורה או הורדת האינזים: LACTOBACILLUS BULGARICUS
DVS מחמוצת חיידקים מסחרית מורכבת מאוד בעלת ריכוז של 10 בחזקת 11 חיידקים לגרם.
stirred yogurt בחוש. בעל מרקם סמיך ולא קרוש (ג'לי) הכנסה למיכלי החמצה עם מחמצת למשך 5 שעות טמפ' 40 מע"צ. שבירת גושי גבן ע"י מסננת או משאבה עדינה
set yogurt מוחמץ בגביע. מכניסים את המחמצת והחלב לאריזה. מכניסים לחדרי האינקובציה בטמפ' של 40 מע"צ
כוחות גזירה כוחות מכניים שעלולים להרוס תכונות של המזון. מופעילים בזמן שינוע לדוגמא
פרוביוטיקה תרביות חיידקים לקטיים. שלא משתתפים בתהליך ההחמצה. בעלי ערך תזונתי נוסף. מופקים ממקור אנושי ומגנים על המעיים שלנו
פרהביוטיקה מזון לחיידקים פרוביוטיים
מחמוצות מזופיליות חיידקים הפועלים בסביבות ה30 מע"צ. משמשים למוצרי חלב שונים.
אינזים פרוטאוליטי מבצע את תהליך ההקרשה האינזימטית,יכול להיות- רנין או כימוזין, שמופק מקיבת עגלים. תפקידו לפרק את הקיי קוזאין. חותך את הקשר בין ח.א 105 ל-ח.א 106
מלח סידן מוסף לחלב המיועד לגבינות והוא מסייע בשלב הג'לציה
ייחוד הקוטג בישול קוביות גבן-זירוז סינרזה והקטנת מספר החיידקים הלקטים. שינוע עדיין כדי לא לפגוע בגרגרים
ייחוד גבינה לבנה טיפול תרמי רציני- 85 מע"צ למשך 5 דק' החמצה מזופילית 12 שעות שבירת הגבן ע"י בחישה אגרסיבית ותרמיזציה 60 מע"צ הפרדת מי הגבינה בצורה צנטריפוגלית
CIP cleaning in place ניקוי ללא פירוק או פתיחה של ציוד ועם התערבות אדם מנמאלית אם בכלל
cop cleaning out place פחות יעיל-מסתמך על ידע ומקצועיות של בן אדם
שטיפה הסרה של חומרים הקשורים בצורה רופפת על פני השטח
ניקוי הסרה מוחלטת של חומרים הקשורים על פני השטח. אחריו פני השטח נקיים מכול חומר אורגני הנראה לעין. נקי מלכלוך אבל לא ממיקרואורגניזמים וחיידקים
חיטוי תהליך המוריד את כמות המקראורגניזמים בציוד לכמות הסטנדרט.בדר"כ נעשה ע"י טמפרטורות גבוהות או חומרים כימיים. מושמדות חלק מהספרות בלבד- המוצר לא יזדהם אבל אינו סטרילי
סטריליזציה אחרי תהליך זה לא יהיה שום חיידק. בדר"כ ע"י חום דוגמא: 130 מע"צ לעשרים דק'
פרמטריים קריטיים ל CIP TACT- time, action,chemical and temperture
צרכנים "קרים" לכלוך קל להסרה- בכול מקום בו המוצר זורם ללא ניקוי
צרכנים "חמים" לכלוך קשה להסרה- ציוד בו המוצר מתחמם. ככול שהטמפרטורות גבוהות יותר המשקעים יותר קשים לניקוי
PDCA תכנון, ביצוע, בדיקה ופעולה
תנאים לניקוי בסיסי ע"י כימיקאלים חומר מקובל ביותר: NaOH ריכוז מקובל- 1-1.5% ממיס: שומנים, חלבונים, סוכרים הורג: בקטריות pH- 13-13.5 טמפ: 35 מע"צ
תנאים לניקוי חומצי ע"י כימיקאלים חומר מקובל ביותר: HNO3 או חומצה זרחתית ריכוז מקובל- 0.6-1.2% מסיר: מינרלים באופן מלא. חלקית- חלבון,שומן וסוכרים הורג:ספרות (חלקית) טמפ: 60-80 מע"צ
תנאים לחיטוי ע"י כימיקאלים חומר מקובל ביותר: חומצה פראצטית 100 ppm ריכוז מקובל-
spray ball משמש לניקוי מיכלים- הרמת תמיסה לאורך דפנות המיכל בלחץ של 1.5-2.5 בר . הנוזל מחליק על דפנות המיכל ע"י כוח הכובד ויוצר אפקט גלי וחיכוך גרביטציוני. הכוח המכאני תלוי בשטח, גובה וסוג הלכלוך במיכל
Fs פקטור לכלוך: לכלוך קל=27, לכלוך בינוני=30, לכלוך כבד=32 לכלוך ממש ממש כבד= 35
linkage פתח ניקוז בין שני ברזים המשמש בתהליך הניקוי במקום למניעת מעבר של החומר המנקה למיכל ליד\המשך התהליך ובכך מונע נזק.
קוליפורמים חיידקים שעשויים להיות ממקור צואתי. נותנים אינדיקציה לזיהום צואתי. הם לא מסוכנים למאכל אבל מסמנים שכדאי לבדוק את הציוד ומקורות המים
התאמה כימית התאמה למפרט שעל האריזה
GMP good manufactore production תנאי יצור נאותיים
מטרה עיקרית של תהליך חליטה מטרתה העיקרית היא אינאקטיבציה אינזימטית (דורשת לפחות 70 מע"צ)
עמילוז מבנה שכיח של עמילן הקיים בטבע. שרשרת ישרה בקשר 1-4 בין הגלוקוזים. הפרעה סטרית יוצרת מבנה ספירלי
עמילופקטין מבנה שכיח של עמילן הקיים בטבע. שרשרת עמילוז מחוברת לשרשרת נוספת (1-6) נוצר מבנה מסועף.
נוסחא לחישוב ספיקה בצינור שטח חתך*מהירות הזרימה
שיטת המשוכות שילוב מספר גורמי עיכוב- מכשולים- המונעים גידול מקרוביאלי
צוויטריון מצב בו הקצה הקרבוקסילי טעון שלילית והקצה האמיני טעון חיובית. החלבון יכול ליצור קשרים בשני צידיו
גורמים לתופעות לוואי מיקרוביאלים, אינזימטים, כימים או פיזיקליים
סינרגטי אפקט משולב
חומצות שומן רוויות ללא קשרים כפולים בעלות מבנה מרחבי ישר יחסית אחוז גבוה שלהן בטמפ' החדר=שומן
חומצות שומן בלתי רוויות בעלות קשר כפול אחד או יותר ונטייה להתחמצן וליצור רדיקאליים חופשיים אחוז גבוה שלהם בטמפ' החדר= שמן
מצב טרנס מולקולות חומצות שומן בלתי רוויות כאשר לפני ואחרי הקשר הכפול בצדדים מנוגדים =יחסית ישר. מצטברות בכלי הדם ובעיתיות לבריאות
מצב ציס מולקולות חומצות שומן בלתי רוויות כאשר לפני ואחרי הקשר הכפול בצדדים זהים. מבנה מכופף יחסית לאלטרנטיביות בריאה..
פולפה בשר הפרי
ציקלון מפריד צנטריפוגלי להפרדת שאריות אבקה מהאוויר כתוצאה מתהליך ייבוש בהתזה
הידרוגנציה שורה של תגובות חיזור שבסופם מתחברות שתי מולקולות מימן למולקולה
קולואידלי תערובת כמעט אחידה של שני חומרים. חומר אחד מפוזר באופן אחיד בין חלקיקי החומר השני שמקיפים אותו
Created by: shani weiner
Popular Science sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards