Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

DT 3, kpl 4

QuestionAnswer
Hjälp mig! Auta minua!
en ungdomstidning, -tidningen,- tidningar, -tidningarna nuortenlehti
hitta, hittar, hittade, hittat löytää
en spalt, spalten, spalter, spalterna palsta
en läsare, läsaren, läsare, läsarna lukija
mellan himmel och jord taivaan ja maan välillä
vardaglig, vardagligt, vardagliga jokapäiväinen, arkinen
ett problem, problemet, problem, problemen ongelma
mobbning, mobbningen kiusaaminen
en pina, pinan piina
på grund av takia
en idé, idén, idéer, idéerna idea
mobba, mobbar, mobbade, mobbat kiusata
gömma, gömmer, gömde, gömt piilottaa
en grej, grejen, grejer, grejerna tavara
en tönt, tönten, töntar, töntarna höntti
få, får, fick fått saada
få stryk saada selkäänsä
våga, vågar, vågade, vågat uskaltaa
fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt jatkua, jatkaa
ett liv, livet, liv, liven elämä
svår, svårt, svåra vaikea
en skilsmässa, skilsmässan, skilsmässor, skilsmässorna avioero
bråka, bråkar, bråkade, bråkat riidellä
jämt jatkuvasti, aina
hålla på, håller på, höll på, hållit på tehdä jotakin jatkuvasti
skiljas, skils, skildes, skilts erota
själv, självt, själva itse
bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt päättää
en morsa, morsan mutsi
en farsa, farsan faija
välja, väljer, valde, valt valita
en erfarenhet, erfarenheten, erfarenheter, erfarenheterna kokemus
kärlek, kärleken rakkaus
verkligen todellakin, todellakaan
skulle räcka riittäisi
folk, folket ihmiset
senare myöhemmin
ensam, ensamt, ensamma yksin, yksinäinen
möjlig, möjligt, möjliga mahdollinen
Created by: hkar