Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Käännöslauseita

SuomennosVenäjännös
Minulla ei ole hyvä olo. Мне нехорошо.
Tämä aihe ei kiinnosta minua. Эта тема меня не интересует.
Hän rakastaa urheilun harrastamista. Он любит заниматься спортом.
Missä puhelin? En voi löytää.. Где телефон? Не могу найти..
Hiljaa! Meillä on tentti. Тихо! У нас экзамен.
Suostukaa, olkaa hyvä. Пожалуйста, согласитесь.
Sveitsi on kaunis maa. Швейцария - красивая страна.
Minä epäilen.. Я сомневаюсь..
Hän leipoi meille kakun. Она испекла для нас торт.
En tiedä, mitä tehdä. Я не знаю, что мне делать.
Miten voin auttaa sinua? Чем я могу тебе помочь?
Unohdin hänen puhelinnumeronsa. Я забыл номер её телефона.
Puhutko englantia? Ты говоришь по-английски?
Teille kahvia vai teetä? Вам кофе или чай?
Moskova on Venäjän pääkaupunki. Москва-столица России.
Tässä kirjassa on satoja sivuja. В этой книге сотни страниц.
Rakkaus on sokea. Любовь слепа.
Hän on minun hyvä ystäväni. Он мой хороший друг.
Se on liian kallis. Это слишком дорого.
Minulla on sinulle yllätys. У меня для тебя сюрприз.
TV on (seisoo) olohuoneessa. Телевизор стоит в гостиной.
Miellyttävää iltaa! Приятного вечера!
Sattuuko sinua? Тебе больно?
Koska sinulla on syntymäpäivä? Когда у тебя день рождения?
Hän (nainen) saapui eilen illalla. Она приехала вчера вечером.
Mitä hän (mies) sanoi? Что он сказал?
Miksi teit tämän? Зачем ты это сделал?
Mikä on osoitteesi? Какой у тебя адрес?
Miellyttikö sinua konsertti? Тебе понравился концерт?
Kaikki meni suunnitelman mukaan. Всё шло по плану.
Tätini asuu Kaliforniassa. Моя тётя живёт в Калифорнии.
Created by: TainaS