Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Venäjän lauseita 2

Sanaston laajennusta.

Venäjän lauseSuomennos
Я устал. Olen väsynyt (mies).
Фу! В твоём яблоке - червяк! Yäk! Omenassasi on mato!
Здесь очень тихо по ночам. Täällä on erittäin hiljaista öisin.
Почта ещё открыта? Onko posti vielä auki?
Пожалуйста, встаньте. Nouskaa, olkaa hyvä.
Когда начинается фильм? Koska filmi alkaa?
Ты можешь выключить свет? Voitko sammuttaa valon?
Где ты вырос? Missä sinä vartuit (kasvoit)?
Подожди минутку, пожалуйста. Odota hetki, ole hyvä.
Он говорил тихо. Hän puhui hiljaa.
Ребёнок улыбается. Lapsi hymyilee.
Он болен? Onko hän sairas?
Я хотел бы купить билет. Haluaisin ostaa lipun.
Простите, я вас не понял. Anteeksi, en ymmärtänyt teitä.
Что будешь пить? Mitä juot (tulet juomaan/otat juomaksi)?
Это платье очень красивое. Tämä mekko on erittäin kaunis.
Я изучаю уже немецкий пять лет. Olen opiskellut saksaa jo viis vuotta.
Куда ты идёшь? Minne menet?
Где ты учишься? Missä sinä opiskelet?
Какая завтра будет погода? Millainen sää on huomenna?
Вы интересуетесь искусством? Oletteko kiinnostunut taiteesta?
Не сдавайся так просто! Älä anna periksi niin helposti!
Кошка под столом. Kissa on pöydän alla.
Автобусная остановка - там. Linja-autopysäkki on tuolla.
Я ничего об этом не знаю! En tiedä tästä mitään!
Я хочу пойти в кино. Haluan mennä elokuviin.
Небо голубое. Taivas on vaaleansininen.
Ты меня ещё помнишь? Muistatko vielä minut?
Завтра будет хорошая погода. Huomenna on (tulee olemaan) hyvä sää.
Садитесь, пожалуйста! Istuutukaa, olkaa hyvä!
Где можно перекусить? Missä voi haukata jotain pientä?
Как ты узнал их? Kuinka sinä tunnistit heidät?
Тарелки в буфете. Lautaset ovat astiakaapissa.
Давай пойдём в зоопарк. Mennään eläintarhaan.
Я не говорю по-немецки. En puhu saksaa.
Мне надо отдохнуть. Minun täytyy levätä.
Трава очень сухая. Ruoho on erittäin kuivaa.
Какой у тебя размер обуви? Mikä sinulla on kengännumero?
В Австралии много кенгуру. Australiassa on paljon kenguruita.
Весна начинается в марте. Kevät alkaa maaliskuussa.
Который час? Mitä kello on?
Врач спросил о её здоровье. Lääkäri kysyi hänen terveydestään.
Кем ты работаешь? Я инженер. Mikä on ammattisi? Minä olen insinööri.
Кошка убила птицу. Kissa tappoi linnun.
Они счастливы в браке. He ovat onnellisesti naimisissa.
Вы можете поменьше шуметь? Voitteko olla hiljempää?
Она упрямая девушка. Hän on voimakastahtoinen tyttö.
Ты уже закончил? Joko sinä lopetit?
Created by: TainaS
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards