Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Venäjän lauseita 2

Sanaston laajennusta.

Venäjän lauseSuomennos
Я устал. Olen väsynyt (mies).
Фу! В твоём яблоке - червяк! Yäk! Omenassasi on mato!
Здесь очень тихо по ночам. Täällä on erittäin hiljaista öisin.
Почта ещё открыта? Onko posti vielä auki?
Пожалуйста, встаньте. Nouskaa, olkaa hyvä.
Когда начинается фильм? Koska filmi alkaa?
Ты можешь выключить свет? Voitko sammuttaa valon?
Где ты вырос? Missä sinä vartuit (kasvoit)?
Подожди минутку, пожалуйста. Odota hetki, ole hyvä.
Он говорил тихо. Hän puhui hiljaa.
Ребёнок улыбается. Lapsi hymyilee.
Он болен? Onko hän sairas?
Я хотел бы купить билет. Haluaisin ostaa lipun.
Простите, я вас не понял. Anteeksi, en ymmärtänyt teitä.
Что будешь пить? Mitä juot (tulet juomaan/otat juomaksi)?
Это платье очень красивое. Tämä mekko on erittäin kaunis.
Я изучаю уже немецкий пять лет. Olen opiskellut saksaa jo viis vuotta.
Куда ты идёшь? Minne menet?
Где ты учишься? Missä sinä opiskelet?
Какая завтра будет погода? Millainen sää on huomenna?
Вы интересуетесь искусством? Oletteko kiinnostunut taiteesta?
Не сдавайся так просто! Älä anna periksi niin helposti!
Кошка под столом. Kissa on pöydän alla.
Автобусная остановка - там. Linja-autopysäkki on tuolla.
Я ничего об этом не знаю! En tiedä tästä mitään!
Я хочу пойти в кино. Haluan mennä elokuviin.
Небо голубое. Taivas on vaaleansininen.
Ты меня ещё помнишь? Muistatko vielä minut?
Завтра будет хорошая погода. Huomenna on (tulee olemaan) hyvä sää.
Садитесь, пожалуйста! Istuutukaa, olkaa hyvä!
Где можно перекусить? Missä voi haukata jotain pientä?
Как ты узнал их? Kuinka sinä tunnistit heidät?
Тарелки в буфете. Lautaset ovat astiakaapissa.
Давай пойдём в зоопарк. Mennään eläintarhaan.
Я не говорю по-немецки. En puhu saksaa.
Мне надо отдохнуть. Minun täytyy levätä.
Трава очень сухая. Ruoho on erittäin kuivaa.
Какой у тебя размер обуви? Mikä sinulla on kengännumero?
В Австралии много кенгуру. Australiassa on paljon kenguruita.
Весна начинается в марте. Kevät alkaa maaliskuussa.
Который час? Mitä kello on?
Врач спросил о её здоровье. Lääkäri kysyi hänen terveydestään.
Кем ты работаешь? Я инженер. Mikä on ammattisi? Minä olen insinööri.
Кошка убила птицу. Kissa tappoi linnun.
Они счастливы в браке. He ovat onnellisesti naimisissa.
Вы можете поменьше шуметь? Voitteko olla hiljempää?
Она упрямая девушка. Hän on voimakastahtoinen tyttö.
Ты уже закончил? Joko sinä lopetit?
Created by: TainaS