Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Venäjän lauseita 1

Sanaston laajennusta

Venäjän lauseSuomennos
Мне нужно идти. Minun pitää mennä.
Он здесь больше не живёт. Hän ei asu täällä enää.
Они живут в огромном доме. He asuvat valtavassa talossa.
Мой брат очень симпатичный. Minun veljeni on erittäin sympaattinen.
Я думаю, ты смешной. Minusta sinä olet hauska.
Я готов ко всему. Olen valmis kaikkeen.
Извините, мы опоздали! Anteeksi, olemme myöhässä.
Это хорошие новости. Nämä ovat hyviä uutisia.
Я совершил ужасную ошибку. Tein (suoritin) hirveän virheen.
Я правильно это сказал? Sanoinko sen (tämän) oikein?
У неё 2 собаки и 3 кошки. Hänellä on 2 koiraa ja 3 kissaa.
Я благодарен всем вам. Olen kiitollinen teille kaikille.
Прости, что я вышел из себя. Anteeksi, että menetin hermoni.
Эта бесплатная газета? - Да. Onko tämä ilmainen lehti?
Он - идеальный муж. Hän on ihanteellinen (täydellinen) aviomies.
Мой отец - полицейский. Isäni on poliisi.
Я хочу научиться готовить. Haluan oppia laittamaan ruokaa.
Моему сыну шесть лет. Poikani on kuusi vuotta.
Нужно надевать галстук? Pitääkö laittaa solmio (kravatti)?
Я только вчера узнал. Sain tietää vasta eilen.
По утрам он читает газету. Aamuisin hän lukee lehteä.
Вы боитесь его? Pelkäättekö häntä?
Можно мне бумажный пакет? Voinko saada paperikassin?
Я безумно влюблён в тебя! Olen järjettömän rakastunut sinuun!
Ай! Я ударился головой. Ai, löin pääni.
Я опять забыл свой пароль! Unohdin taas salasanani!
Привет, я новенький. Terve, olen uusi (täällä).
Я ненавижу грамматику! Inhoan kielioppia!
Created by: TainaS