Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lausesetti 1.

Sanaston laajennusta.

Lause ruotsiksiSuomennos
Jag tar en tupplur varje dag. Otan päiväunet joka päivä.
Matematik är mitt favoritämne. Matematiikka on lempiaineeni.
Kan jag få prata med hotellägaren? Saanko puhua hotellinomistajan kanssa?
Grattis på bröllopsdagen! Onnea hääpäivänä!
Du måste ändra dina vanor! Sinun täytyy muuttaa tapojasi!
Tigern riskerar att dö ut. Tiikerit ovat riskissä kuolla sukupuuttoon.
Hon är flygrädd. Hän pelkää lentämistä.
Han är en hygglig kille. Hän on kunnollinen poika.
Titta, jultomten har fastnat i skorstenen! Katso, joulupukki on juuttunut savupiippuun!
Man har inte berättat sanningen för oss. Meille ei ole kerrottu totuutta.
Om jag vore du skulle jag inte göra det. Jos olisin sinä, en tekisi sitä.
Kaffebryggaren kom med en reparationsgaranti ifall den skulle gå sönder. Kahvinkeittimessä on korjaustakuu, mikäli se menisi rikki.
Hon märkte inte att hennes hund hade loppor. Hän huomasi, että hänen koirallaan on kirppuja.
Los Angeles är den näst största staden i USA. Los Angeles on USAn toiseksi suurin kaupunki.
Om jag bryter mot den här regeln, blir jag straffad! Jos rikon tätä sääntöä, saan rangaistuksen.
Jag hoppas du får en trevlig jul och ett härligt nytt år. Toivon, että sinulla on mukava joulu ja ihana uusi vuosi. (saat mukavan joulun ja ihanan uuden vuoden)
Någon stal min plånbok. Var finns närmaste polisstation? Joku varasti minun lompakkoni. Missä on lähin poliisiasema?
Hon mådde illa på morgnarna under graviditeten. Hän voi huonosti aamuisin raskausaikanaan.
Jag behöver ett jobb för att kunna betala av mina skulder. Tarvitsen työn voidakseni maksaa velkani.
Kan du rekommendera en bra språkskola här? Voitko suositella jotain hyvää kielikoulua täällä?
Talar du spanska? Annars får du inte det där jobbet. Puhutko espanjaa? Muuten et saa tätä työtä.
Den här handgesten anses oförskämd i mitt land. Tämä käsimerkki tulkitaan epäkohteliaaksi minun maassani.
Titta, min pojkvän skrev en dikt till mig! Katso, poikaystäväni kirjoitti minulle runon!
Det är bättre att komma överens om ett pris innan man sätter sig i taxin. On parempi sopia hinta ennen taksiin astumista.
Den här filmen var hemsk. Jag var uttråkad hela tiden. Tämä filmi oli kamala. Olin pitkästynyt koko ajan.
Var kan jag köpa ett lås till min cykel? Mistä (missä) voin ostaa lukon pyörääni?
Created by: TainaS