Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

An tSúil

Orgán Céadfach

TermDefinition
Scléaróiseach Clúdach seachtarach bán den tsúil
Cóiróideach Laistigh den Scléaróiseach. Bíonn sé ag ionsú agus scagadh solais
Coirne Ligeann sé solas isteach sa tsúil
Reitine Sraith ar cúl an tsúil áit a bhfuil an-chuid gabhdóirí solais ar a dtugtar slata agus cóin.
Lionsa Gathanna solais a chaitheamh nó fócasáil ar an reitine
An t-Imreasc/ An Seall An cuid dáite den tsúil. Rialaíonn sé méid an mac imrisc
An Mac Imrisc Poll a rialaíonn cé mhéid solais a thagann isteach sa tsúil.
Lionn Uisciúil Leacht idir an lionsa agus an coirine
Lionn gloiní Glóthach idir an lionsa agus an reitine a thugann struchtúr don tsúil
Caochspóta An spota ar an reitine áit go bhfágann an néaróg optach an tsúil. Níl aon slait nó cóin anseo.
An Foibhé A lán cóin ag an foibhé is í seo an áit leis an radharc is cruinne.
An nearóg optach Tugann sé teachtaireachtaí ón reitine chuig an inchinn.
Created by: iniondeblaca