Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Meitileacht+Einsimi

Bitheolaiocht

TermDefinition
Meitibileacht Na imoibrithe ceimiceach a tharlaíonn laistigh don corp
Anabalacht Imoibriú idir moilín beaga chun moilíní móra a dhéanamh
Catabalacht Imoibriú idir moilín móra chun moilíní beaga a dhéanamh
Einsím Catalaíocht orgánach déanta as próitéin a rialaíonn imoibrithe ceimiceacha an choirp
Tréithe Einsímí Catalaigh iad, déanta as prótéin, tríthoiseach, speiseach-ní oibríonn siad ach le substráit amháin.
Einsím Dhínadúraithe Einsím atá tar éis a cruth a chailiúint de bharr teocht nó pH ró-ard nó ró-íseal.
Einsím Teanntaithe Einsímí atá greamaithe i maitrís
Biteicneolaíocht Úsáid einsímí chun táirgí a cur ar fáil
pH nó teocht optamaim An teocht nó pH is fear i gcóir gníomhú an einsím
Einsím + Substráit Coimpléasc Einsíme-Substráit
An ábhar atá fágtha ag deireadh imoibriú. Táirge
Buntáistí le einsímí teanntaithe Táirge glan + is féidir an einsím a athúsáid.
Created by: iniondeblaca