Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Педагогіка фізичного

Метою розвитку педагогічної освіти є формування вчителя ХХІ століття.

QuestionAnswer
Головне призначення фізичного виховання як соціальної системи Реалізація мети суспільства в галузі формування всебічно розвиненої особистості
Спеціальна діяльність, спрямована на досягнення в якому-небудь виді фізичних вправ найвищіх результатів,котрі виявляються у процесі змагань Спорт
Рухові дії, що виконуються подумки при заплющених очах та максимальному розслабленні м'язів Ідеомоторне тренування
Метод наукового дослідження, у якому явища та умови, що цікавлять дослідника, безпосередньо або опосередковано перебувають під його впливом та контролем Педагогічний експеримент
Автоматизовані індивідуально набуті рухові дії, що формуються на основі тимчасових зв'язків Рухові навички
Зовнішні і внутрішні реакції організму на зміну умов навантаження та тренувальної роботи Адаптація до фізичного навантаження
Загальна характеристика типу нервової системи людини Темперамент
Created by: Vlada