Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

фонетика

фонетика її одиниці,їх класифікація

TermDefinition
1. Діалект наріччя, говір, мова, якою спілкується між собою певна група людей) — різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, пов'язаними між собою територією, фаховою або соціальною спільністю.
2. Фонетика це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності поєднання, фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки.
3. Звук найменша неподільна одиниця мовлення, яка утворюється апаратом мовлення, має фізичну природу і виконує в мові певну функцію. Наука про звуки мови називається фонетикою.
4. Голосний звук звуки мови, що утворюються при вільному проходженні видихуваного повітря через ротову порожнину, тобто мають вільну артикуляцію . В гортані внаслідок ритмічного коливання напружених зв’язок утворюється голос певного тону
5. Приголосний звук звук, що твориться за допомогою голосу й шуму або тільки шуму. При його вимові струмінь видихуваного повітря, проходячи через ротову порожнину, натрапляє на різноманітні перешкоди. Приголосний звук має напружену артикуляцію.
6. Мовленнєвий апарат органи людини, які беруть участь у творенні мовних звуків. Робота органів мовлення називається артикуляцією.Органи мовлення складаються з органів дихання і органів, які беруть безпосередню участь у творенні звуків.
7. Активні (рухомі) мовні органи - легені; - голосові звязки; - язик; - мяке піднебіння; - язичок; - губи; - задня чпинка зіва;
8. Пасивні імовні органи - зуби; - альвеоли; - тверде піднебіння;
9. Чергування звуків постійна і закономірна зміна їх у коренях і афіксах етимологічно споріднених слів та форм. Наприклад: стіл — столи, нести — носити, плести — заплітати, могти —помагати. позиційне (фонетичне); історичне (фонетично не зумовлене);
10. Асиміляція уподібнення звука до сусіднього як в умовах його творення Асиміляція буває: - регресивною; - прогресивною; - повною; - частковою; - контактна асиміляція; - дистактна асиміляція; - прогресивною; - регресивною ; - за дзвінкістю; - за глухістю;
11. Дисиміля́ція Дисиміля́ція — комбінаторний фонетичний процес — заміна одного із двох одна­кових щодо способу творення приголосних звуків у межах одного слова на інший звук, відмінний щодо способу тво­рення. Дисиміляція може відбуватися з голосними і з приго­лосними.
Created by: Alina Yablonska