Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruotsia 1-2

QuestionAnswer
kan jag hjälpa dig voinko auttaa sinua
hjälpa, hjälper auttaa, auttaa
ja tack kyllä kiitos
en dörr, dörren, dörrar, dörrarna ovi *
väntä lite odota vähän
öppna,öppnar avata, avaa
tack för hjalpen kiitos avusta
var så god ole hyvä
flytta, flyttar muuttaa, muuttaa
hit tänne
till johonkin, luo
en lägenhet, lägenheten, lägenheter, lägenheterna asunto *
en våning, väningen, väningar, väningarnas kerros *
sitten; silloin
vara, är olla, on
en granne, grannen, grannar, grannarna naapuri
trevligt att träffas hauska tavata
din, ditt, dina sinun *
föräldrar, föräldrarna vanhemmat, vanhemmat
och ja
handla mat, handlar mat ostaa ruokaa, ostaa ruokaa
komma, kommer tulla, tulee
snart pian
från jostakin
min, mitt, mina minun *
byta, byter vaihtaa
ett jobb, jobbet, jobb, jobben työpaikka *
jasä vain niin
ny, nytt, nya uusi *
i stan kaupungissa
trevlig, trevligt, trevliga mukava *
en stad, staden, städer, städerna kaupunki *
hoppas ni trivs toivottavasti te viihdytte
säkert varmasti
är det... onko tuo...?
en gitart, gitarren, gitarrer, gitarrerna kitara *
spela, spelar soittaa, soittaa
hemma kotona
ibland joskus
men mutta
ha, har olla jollakin, on jollakin
hörlurar, hörlurarna kuulokkeet *
så det lär tyst joten on hiljaista
tyst, tyst, tysta hiljainen *
vad bra sepä hyvä
gilla, gillar pitää jostakin, pitää jostakin
inte ei (lauseen keskellä)
oljud, oljudet meteli, melu *
i vår trappa meidän rapussa
vår, vårt, våra meidän *
det är lungt ei hätää
höra, hör kuulla, kuulee
ingenting ei mitään
lova, lovar luvata, lupaa
fint hienoa
kul kiva
att että
få, får saada, saa
ska ni ha fest onko teillä juhlat
passa bra, passar bra sopia hyvin, sopii hyvin
vi får se... saa nähdä...
min, mitt, mina minun *
din, ditt, dina sinun *
hans / hennes hänen (tytöstä, pojasta)
vår, vårt, våra meidän *
er, er, era teidän *
deras heidän ( tai niiden)
ska vi gå och fika mennäänkö kahville
fika, fikar, fikade mennä, menee, meni kahville
passa, passar, passade sopia, sopii, sopi
nu nyt
en trumlektion rumputunti
i morgon huomenna
ring mig soita minulle
efter jälkeen
en skola, skolan, skolor, skolorna koulu
vi hörs soitellaan
göra, gör, gjorde tehdä, tekee, teki
i lördags viime lauantaina
sova, sover, sov nukkua, nukkuu, nukkui
nästan hela dagen melkein koko päivän
må, måt, mådde voida, voi,voi
inte riktigt bra ei kovin hyvin
vad tråkigt sepä ikävää
ringa, ringer, ringde soittaa, soittaa, soitti
gå, går,gick på bio mennä, menee, meni elokuviin
och du entä sinä
jag var hemma olla, on, oli
se, ser, såg på tv katsoa, katsoo, katsoi tv:tä
äta, ätar, åt syödä, syö, söi
i söndags viime sunnuntaina
spela, spelar, spelade pelata, pelaa, pelasi
innebandy salibandy
javisst... vai niin...
ha, har, hade olla, on, oli (jollakin)
en match, matchen, matcher, matcherna ottelu
igår eilen
möta, möter, mötte kohdata, kohtaa, kohtasi
vi vann med 11-7 voitimme 11-7
vinna, vinner, vann voittaa, voittaa, voitti
grattis onnea
et mål, målet, mål, målen maalis
fixa, fixar, fixade tehdä, tekee, teki / korjata
få, får, fick saada, saa, sai
några fina passningar joitakin hienoja syöttöjä
passa, passar, passade syöttää, syöttää, syötti,
var nya spelare meidän uusi pelaajamme
en spelare, spelaren, spelare, spelarna pelaaja *
en kille, killen, killar, killarna poika *
börja, börjar, började alkaa, alkaa, alkoi
träna, tränar, traänade treenata, treenaa, treenasi
vårt lag meidän joukkue
i augusti elokuussa
vilken tur att... mikä onni että...
komma, kommer, kom tulla, tulee, tuli
er, ert, era teidän *
en klubb, klubben, klubbar, klubbarna seura, kerho *
verkligen todellakin
jättebra tosi hyvin
ett fynd, fyndet, fynd, fynden löytö *
vad? mikä, mitä?
var? missä?
vart? minne, mihin?
varifrån? mistä?
vem? kuka, ketkä?
vems? kenen, keiden?
varför? miksi?
när? milloin?
hur? kuinka, miten?
hur gammal? kuinka vanha?
hur många? kuinka monta?
hurdan? millainen? (en -sanoille)
hurdant? millainen? (ett -sanoille)
hurdana? millaisia?
vilka språk? mitä kieliä?
jag minä
du sinä
han hän (pojasta)
hon hän (tytöstä)
den se
vi me
ni te
de he, ne
börja, börjar alkaa, alkaa
gilla, gillar pitää, pitää jostakin
ha, har olla, on jollakin
hämta, hämtar hakea, hakee
lova, lovar luvata, lupaa
må, mår voida, voi
spela, spelar pelata, pelaa
stänga, stänger sulkea, sulkee
tala, talar puhua, puhuu
träffa, träffar tavata, tapaa
tycka om, tycker om pitää, pitää jostakin
vara, är olla, on
måndag maanantai
tisdag tiistai
onsdag keskiviikko
torsdag torstai
fredag perjantai
lördag lauantai
söndag sunnuntai
få, får, fick saada, saa, sai
gå, går, gick mennä, menee, meni
göra, gör, gjorde tehdä, tekee, teki
ha, har, hade olla, on, oli
komma, kommer, kom tulla, tulee, tuli
se, ser, såg nähdä, nähdä, näki
sova, sover, sov nukkua, nukkuu,nukkui
ta, tar, tog ottaa, ottaa, otti
vinna, vinnet, van voittaa, voittaa, voitti
äta, äter, åt syödä, syödä, söi
Created by: kuittinen