Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Spørgsmål om kosmologi

QuestionAnswer
Hvordan dannes spektre? Ved enten arbsorption eller emission
Vi modtager stråling fra verdensrummet, men ikke alle bølgelængder når gennem vores atmosfære. Der er knyttet en temperatur til denne stråling, da vi oftest modtager dette fra varme objekter, f.eks. fra solen. Nævn de 3 strålinslove Plancks lov. Stefans lov. Wiens forskydningslov.
Hvad er Hubbles teori, og hvordan lyder hans lov? Hubble: 1929, fremsatte teorien om, at universet udvider sig. Han observerede en række radialhastigheder og afstande, og fremsatte sin lov om deres proportionalitet. Han fandt derved sin konstant som hældningskoefficienten.
Redegør for doppler-effekt, henholdsvis rød- og blåforskydning - Blå forskudt, det bevæger sig imod os (Spektret forskudt mod det blå) - Rød forskudt, det bevæger sig væk fra os (Spektret forskudt mod det røde)
Gør rede for universets udvidelse. Via den almene relativitetsteori kan universets udvidelse beskrives: Skalafaktoren Q Den kosmiske tæthedsparameter Ω Skalafaktoren er mål for universets udvidelse
Hvad betegner et fladt univers? Og hvad består det af? Ω=1 Fladt univers. Udvidelsen bliver langsommere. Består af 3 ting. Bidrager forskelligt til den samlede massetæthed Mørkt stof: 26,8%. Almindeligt stof: 4,9%. Mørk energi: 68,3%
Nævn faserne under Big Bang Inflation Partikeldannelse Kernereaktioner Universet bliver gennemsigtigt Dannelse af stjerner
Bing Bang fører til de tre søjler, men hvilke? Hvad bestod universet af i starten? Hubbles lov for universets udvidelse Baggrundsstrålingen Heliumindholdet i universet. Først var indholdet af Helium i universet 25%, og brint 75%
Hvad er de to største opdagelser som Planck-satelitten har gjort? En usædvanlig kold plet opdaget, som kunne tyde på, at vores univers er kollideret med et andet. Universet er ikke isotropt og asymmetrisk. De høje temperaturer er ikke ligeligt fordelt, hvorfor ekliptika er asymmetrisk. ”Axis of evil”
Created by: mikkelgroen