Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Technical English

QuestionAnswer
Grid Tied sieć domowa połączona z siecią energetyczną
energy storage magazyn energii
excess energy nadmiar energii
grid siatka, sieć energetyczna
off-grid sieć domowa niepołączona z siecią energetyczną
standalone inverter samodzielny falownik
generator backup zapasowy generator
charge controller regulator ładowania
solar panels panele słoneczne
inverter falownik, przemiennik, przekształtnik
appliances urządzenia
home power domowa energia/moc
meter licznik
circuits obwody
battery bank bank energii (bateryjny)
photovoltaic cell ogniwo fotowoltaiczne
MPPT algorithm algorytm MPPT
efficiency sprawność, wydajność
processing przetwarzanie
galvanic isolation izolacja galwainczna
cost, expense koszt
price cena
module moduł
central inverter efficiencies sprawność centralnej przetwornicy/falownika
increase podwyższać
lower, reduce obniżać
voltage napięcie
topology topologia
equicalent równoważny (prz), odpowiednik (rz)
transformer transformator
converter przetwornik
frequency częstotliwość
coreless transformer transformator bezrdzeniowy
high frequency wysoka częstotliwość
ground uziemienie
leakage current pojemnościowy prąd upływności doziemnej
significant value znaczna wartość
physical size wielkość fizyczna
boost converter przetwornik zwiększający (napięcie)
full-bridge inverter pełnomostkowy falownik/przetwornik (cztery tranzystory)
half-bridge inverter półmostkowy falownik/przetwornik ( dwa tranzystory i dwa kondensatory)
degradation degradacja
thin ? cienkowarstwowy
limited, restricted ograniczony
current prąd
flow przepływ
stream strumień, nurt
patent opatentowany
equipped wyposażony
monitor monitorować
dangerous, unsafe niebezpieczny
disconnect, separate odłączyć, odseparować
excessive nadmierny
Monocrystalline monokrystaliczny
polycrystalline polikrystaliczny
control sterowanie
effects skutki
direct contact kontakt bezpośredni
intermediate pośredni
safety devices urządzenia zabezpieczające
risk ryzyko
resultant wypadkowy, wynikowy
phase current prąd fazowy
neutral wire ? przewód neutralny
wire-fault (ground) ? przewód doziemny
air flow strumień powietrza
power moc
density gęstość
pressure ciśnienie
change zmieniać się
approximation aproksymacja, przybliżenie
temperature temperatura
power output moc uzyskiwana (na wyjściu)
wind turbine turbina wiatrowa
coefficient współczynnik, mnożnik
aerodynamic aerodynamiczny
the turbine silnik wiatrowy
function funkcja
variables zmienne
characteristic charakterystyka
Created by: krzysio_cj