Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

Astronomi

QuestionAnswer
Hvad hedder 'den gamle' teori om universets fødsel? Steady State
Hvad hedder de tre søjler Big Bang fører til? Hubbles lov for universets udvidelse Baggrundsstråling Heliumindholdet i universet
Hvornår blev baggrundsstrålingen opdaget? 1965
Hvad er skalafaktoren, Q, et mål for? Universets udvidelse
Hvad gælder der om universets udvidelse, hvis Q (skalafaktoren) er større end 1? Udvidelsen vil ophører og erstattes af sammentrækninger
Hvordan lyder Hubbles lov? v=H·r
Hvad er mørk energi? Mørk energi anvendes til at forklare universets udvidelse, idet udvidelsen modvirke tyngdekraften.
Hvilke teorier er baggrunden for den kosmologi vi kender i dag? Einstein - Relativitets teori Hubble - Universets udvidelse
Hvad er grunden til at Steady State teorien ikke anvendes i dag? Steady State går mod fysikkens massebevarelse.
Hvordan dannes grundstoffer tungere end jern? Disse stoffer dannes via supernovaer.
Hvilket bevis er der for at universet ikke er isotopt? The Axis of Evil
Ved hvilken begivenhed blev universet skabt? Inflationen
Created by: 1476550326