Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

An Domhan

Cabidil 1

QuestionAnswer
Cad é magma? An tábhar leáite atá I maintlín an Domhan
Cad é laibhe Magma leáite nuair a shroicheann sé dromchla an Domhan
Cén fáth go gluaiseann plátaí? Sruthanna comhiompair
Ainmnigh trí saghas bolcán Marbh, ar scor, gníomhach
Cad iad na sraitheanna ar Domhan? Croí lár, Maintlín , Screamh
Is sliabhraon faoi uisce é seo a cruthaítear nuair a scarann dhá phlata Droim an Atlantaigh lár
Ainmnigh an crios a thimpeallaíonn an tAigéin Ciúin , áit a mbíonn go leor pláta ag buaileadh le céile Fáinne Tine an Aigein Ciúin
Conas a tomhaistear creath Talún ? Le seismeagraf
An áit a dtosaíonn an crith talún Fócas
ad a saipeann amach ón bfhócas creatháin
An pointe ar an dromchla atá díreach os cionn an fócas An t-Eipealar
Tabhair sainmhíniú ar fillsléibhte sléibh a cruthaítear nuair a bhuaileann dhá phláta faoina chéile , lúbann na carraigeacha agus ardaíonn said suas.
Cad is ainm do crith talún a tharlaíonn faoin uisce agus a cruthaíonn tonn mór Súnamaí
Created by: carly.mccourt2