Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Córas Imshruthaithe

Eacnamaíocht Bhaile Eolaíocht an Ts

CeistFreagra
Cén feidhm atá ag an chóras imshruthaithe? Ocsaigin, dé ocsáíd charbón, cothaithe, hormóin, einsimí + fuíoll a iompar thart ar an choirp, troideann in éadan ionfhabhtú agus téachtadh na fola
Cad a bhfuil an chóras imshruthaithe déanta suas de? An chroí, na fuileadáin agus fuil.
Cen feidhm atá ag an chroí? Fuil a phumpáil timpeall an choirp.
Cá háit a dtéann an fuil ón chroí? Téann sé isteach go dtí an aorta agus ar aghaidh go dtí na hartairí.
Cá háit a bhfuil an chroí suite? Idir na scamhóga.
Cén saghas a bhfuil an chroí? Thart ar saghas céanna do dhorn dúnta.
Cé mhéid seommraí atá sa chroí 4 chinn. An atriam agus meadailín deasach, agus an atriam agus meadailín clé.
Cén feidhm atá ag na comhlaí sa chroí? Stopann siad fuil ag sruthú ar ais.
Cen feidhm atá ag an seipteam? Scarann sé fuil ard in ocsaigin on fhuil íseal in ocsaigin.
Cad atá i gceist le cuisle (bualadh) an chroí? Is é ná na comhlaí ag oscailt agus druid.
Caidé meán buille sa bhomait an chroí 72 buille sa bhomait.
Cad a ardaíonn an mhéid buille sa bhomait? Aclaíocht, strus, eagla nó geit.
Cad iad na trí cineál fuilleadáin sa chóras imshruthaithe?/ Artaire, féith agus ribeadán.
Cén feidhm atá ag artairi? Le fuil a iompair ón chroí faoi bhrú.
Cén feidhm atá ag féitheacha? Le fuil a iompair go dtí an chroí. Níl brú ar an fhuil.
Cén feidhm atá ag ribeadáin? Ceanglaítear na hartairí + féitheacha le chéile.
Cad iad na 4 chod don fhuil? Fuilchoirpiní dearga, fuilchealla bána, plaitiní agus leacht buí ar a dtugtar plasma
Cén feidhm atá ag na cealla fola dearga? Iompraíonn ocsaigin ar fud an chorp.
Cén feidhm atá ag na cealla fola bána? Tabharann siad cosaint in éadan galair + tairgíonn siad antabheathaigh.
Cén feidhm atá ag pláitíní? Cealla beaga a théachtann na fola.
Cén feidhm atá ag plasma? Iompraíonn bia, hormóin agus antasubstaintí thart ar an chorp.
Cén bia atá go maith don chroí? Glasraí, torthaí, iasc olúil, cnónna, síolta agus bianna ard i snáithín.
Cén sórt bianna atá olc don croí? Bianna ard i saill sáithithe, bianna ard i siúcra agus barraíocht alcóil.
Cén fáth nach ceart duit tabac a chaitheamh fá choinne sláinteachas croí maithe? Cuireann siad le leibhéal colaistéaról sa fhuil.
Created by: eimeardoran