Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Uisce

Eolaíocht an Ts

CeistFreagra
Cad iad na dúil a bhfuil uisce déanta suas de? Hidrigin agus ocsaigin.
Cén fiuchphointe atá ag uisce? 100°C.
Cén leáphointe atá ag uisce? 0°C.
Cen reóphointe atá ag uisce? 0°C.
Cén pH atá ag uisce? pH 7.
Cén dath agus boladh atá ag uisce? Níl dath ná boladh aige.
Cad is brí le leictrealú d'uisce? Seo scoileadh suas comhdhúil uisce le leictreachas a chuir fríd.
An bhfuil uisce seoltóir leictreachas maith nó olc? Is seoltóir olc é.
Cén rud a chuirtear l'uisce le seoltóir níos fearr a dhéanamh? Aigéad Sulfarach.
Caidé an cóimheas hidrigin go ocsaigin in uisce? Tá 2 adamh hidrigine go gach adamh ocsaigine.
Cad iad na cúíg chéim de chóireáil uisce? Criathrú, síothlú, scagachán, cloiriniú agus fluairidiú.
Cad is brí le criathrú? Rudaí móra dotuaslagtha a bhaint amach as an uisce.
Cad is brí le síothlú? Cuirtear flocasach cosúil le sulfáit alúmanam leis. Déanann seo na páirteagail beaga thart le cheile i gcnapáin (lumps) atá níos mó agus socraíonn siad ar an mbun.
Cad is brí le sagachán? Baineann amach na pairteagail dotuaslaghta. Bíonn an t-uisce glan (clear) i ndath, ach is féidir baictéir a bheith ann.
Cén fáth go ndéatnar cloiriniú ar uisce? Chun bactéir a mharú.
Cén fáth go ndéatnar fluairíduichain ar uisce? Le lobhadh fiacla a cosc.
Cad is brí le forbairt d'uisce? Méadaíonn an uisce nuair a reótar é.
Cad is meinisceas ann? Seo an dromchla cuarach de leacht i soitheach.
Cad is díshalandú ann? Salainn bainte amach as uisce go mbeadh in ann é a ól.
Created by: eimeardoran