Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Meteorologia

Krzyżówka

gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie atmosfera
warstwa atmosfery ziemskiej gdzie temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości o ok. 0,6°C na 100m troposfera
warstwa atmosfery ziemskiej która nad biegunami rozciąga się na wysokości od ok. 6–8 km, w szerokościach umiarkowanych do 10–12 km tropopauza
warstwa atmosfery ziemskiej, w której znajduje się warstwa ozonowa stratosfera
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się na wysokości od 50 do 85 km mezosfera
warstwa atmosfery ziemskiej, w której występują zorze polarne termosfera
strefa przejściowa między atmosferą, a przestrzenią kosmiczną egzosfera
warstwa przejściowa pomiędzy stratosferą i mezosferą stratopauza
warstwa atmosfery ziemskiej oddzielająca termosferę od egzosfery termopauza
warstwa ochronna przed promieniowaniem ultrafioletowym znajdująca się w stratosferze ozonosfera
główny składnik powietrza azot
warstwa atmosfery ziemskiej gdzie występują zjonizowane cząstki gazów atmosferycznych jonosfera
miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych - ... meteorologiczna stacja
pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca halo
występuje w postaci wielobarwnego łuku, widocznego, gdy Słońce oświetla krople wody w atmosferze ziemskiej tęcza
zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety ... polarna zorza
intensywne opady deszczu, którym towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze burza
bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze towarzyszące burzom piorun
dźwięk wytworzony przez piorun grzmot
rodzaj chmur powstałych w wyniku występującej w atmosferze konwekcji - chmury ... konwekcyjne
chmura kłębiasta deszczowa cumulonimbus
nagły wzrost prędkości wiatru, który może osiągać do 9 stopni w skali Beauforta szkwał
trąba powietrzna tornado
spadek stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej - ... ozonowa dziura
zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze - efekt ... cieplarniany
krople wody lub kryształy lodu zawieszone w powietrzu mgła
powstaje, kiedy podczas bezchmurnej nocy dochodzi do znacznego ochłodzenia wilgotnego podłoża - mgła ... radiacyjna
powstaje przy napływie wilgotnej i stosunkowo ciepłej masy powietrza nad chłodniejsze podłoże - mgła ... adwekcyjna
rosa, szron, gołoledź to ... atmosferyczne osady
osad w postaci kropel wody powstających na powierzchni rosa
tworzą go drobne lodowe kryształki w postaci igieł szron
powstaje przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody szadź
gdy deszcz lub mgła opada na podłoże o temperaturze mniejszej od zera powstaje ... gołoledź
stopień pokrycia nieba przez chmury zachmurzenie
zawiesina mikroskopijnych kropelek wody w powietrzu przy powierzchni ziemi zamglenie
ciepły i suchy wiatr wiejący z gór w stronę dolin fen
przyrząd służący do pomiaru prędkości wiatru anemograf
czujnik ciśnieniomierza, głównie barometru aneroid
przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego barometr
przyrząd do pomiaru ilości opadów atmosferycznych pluwiometr
urządzenie służące do pomiaru czasu usłonecznienia heliograf
przyrząd do obserwacji względnej wilgotności powietrza higrometr
przyrząd służący do obserwacji kierunku i prędkości wiatru anemometr
znajduje się między wyżami zwrotnikowymi a niżami strefy umiarkowanej, transportuje ciepło w kierunku biegunów - komórka ... Ferrela
umożliwia bezpośredni transport ciepła ze strefy równikowej do szerokości zwrotnikowych - komórka ... Hadleya
obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego - ... baryczny wyż
jeden z układów barycznych w kształcie litery V - ... niskiego ciśnienia zatoka
jeden z układów barycznych, w kształcie litery U - ... wysokiego ciśnienia klin
obszar pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami ułożonymi na krzyż - ... baryczne siodło
ciepły, chłodny, zokludowany front
występuje, gdy ciepła masa powietrza odsuwa masę chłodną - front ... ciepły
główny typ chmur występujących w obrębie tego frontu to cumulonimbus - front ... chłodny
stały, ciepły wiatr o umiarkowanej sile wiejący w strefie międzyzwrotnikowej pasat
przenosi z zachodu na wschód olbrzymie masy powietrza w atmosferze ziemskiej - prąd ... strumieniowy
pionowy ruch powietrza występujący w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego - prąd ... wstępujący
wiatr, którego prędkość wynika z równowagi sił Coriolisa i gradientu ciśnienia - wiatr ... geostroficzny
w dzień wieje znad morza na ląd - ... morska bryza
określa zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię albedo
odchylenie temperatury od średniej czasowej - ... termiczna anomalia
zjawiska optyczne w atmosferze powstające w wyniku załamania biegu promieni świetlnych fotometeory
zjawiska atmosferyczne związane z obecnością wody w postaci ciekłej lub stałej w atmosferze hydrometeory
linia na mapie pogody, łącząca punkty na Ziemi mające tę samą temperaturę izoterma
deszcz, mżawka, śnieg to ... atmosferyczne opady
opad atmosferyczny w postaci gęsto padających drobnych kropelek wody o średnicy poniżej 0,5 mm mżawka
powstaje, gdy w chmurach para wodna krystalizuje, tworząc kryształy lodu śnieg
opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu o średnicy powyżej 5 mm grad
powoduje przenoszenie śniegu tworząc zaspy śnieżne - śnieżna zamieć
wiatry sezonowe między oceanem a lądem monsun
mapa przedstawiająca obecny stan pogodowy - mapa ... synoptyczna
chmura średnia kłębiasta altocumulus
chmura kłębiasto-pierzasta cirrocumulus
chmura warstwowo-pierzasta cirrostratus
chmury wysokie, występujące na wysokości od 6000 do 12 000 m, zbudowane są z kryształków lodu cirrus
chmura dająca najdłużej trwające opady nimbostratus
chmura kłębiasto-warstwowa stratocumulus
chmura, której podstawa znajduje się poniżej 600 metrów nad ziemią stratus
chmura średnia warstwowa altostratus
skala służąca do opisu siły wiatru - skala ... Beauforta
8 w skali Beauforta sztorm
12 w skali Beauforta huragan
różnica między największą a najmniejszą zmierzoną wartością temperatury w danym okresie ... temperatury amplituda
przedstawia pionowy rozkład temperatury w przekroju atmosfery - krzywa ... stratyfikacji
zawartość pary wodnej w powietrzu - ... powietrza wilgotność
ciśnienie cząstkowe, wywierane przez parę wodną w powietrzu - ... pary wodnej prężność
pyły zawieszone i drobiny to ... atmosferyczne aerozole
mgła wzmocniona przez dym smog
linie na mapie pogody łączące punkty o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym izobary
cyklon tropikalny, powstaje w obszarach zwrotnikowych tajfun
układ wiatrów wokół ośrodka niskiego ciśnienia cyklon
proces, w którym woda w stanie ciekłym przechodzi w stan gazowy parowanie
proces, w którym woda w stanie gazowym przechodzi w stan ciekły kondensacja
zależy od jego temperatury, ciśnienia i od ilości pary wodnej w nim zawartej - ... powietrza gęstość
stan, w którym ilość pary wodnej w powietrzu jest maksymalna przy danej temperaturze i ciśnieniu - powietrze ... nasycone
przyrząd posiadający dwa termometry: suchy i wilgotny psychrometr
kod, w którym kodowane są obserwacje meteorologiczne dokonywane na posterunkach meteorologicznych na całym świecie METAR
aktualny stan atmosfery w danym miejscu pogoda
Światowa Organizacja Meteorologiczna WMO
Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna NOAA
warstwa atmosfery ziemskiej, w której temperatura powietrza nie zmienia się z wysokością - warstwa ... izotermiczna
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych - ... pogody prognoza
Created by: geofiszki
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards