Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Atomer

Opbygning, fotomer, Bohrs atommodel, spektre og kvantefysik

QuestionAnswer
Hvordan er et atom opbygget? Et er atom er opbygget; Med en positivt ladet kerne i midten, der består af protoner og neutroner. Udenom kernen har den elektronskaller som indeholder negativt ladede elektroner, hvilket gør at atomet er neutralt ladet.
Hvad står Z, A, N for og hvilken sammenhæng har de? Z = Atomnummeret, som betegner antallet af protoner. A = Nukleontallet, betegner antallet af nukleoner i atomet. N = Neutrontallet, betegner antallet af neutroner i atomet. sammenhængen er beskrevet med følgende formel: A = Z + N
Hvad er et fotoner? Lys har både bølge- og partikelegenskaber, så ser vi på en enkelt lysstråle, består den af et stort antal lyspartikler kaldet fotoner. Disse fotoner kan enkeltvis absorberes af en atom. Fotoner har altså ingen masse.
Hvordan kan fotonenergien beregnes? Da vi ved at et foton er en energikvant/energipakke som altid er i bevægelse, kan man beregne et fotons energi: Efoton = h * f f = frekvens h = Planks konstant h = 6,63 *10^-34 J*s eller 4,14*10^-15 eV*s
Bohrs atommodel er opbygget af to postulater(påstande). Hvad er Bohrs første postulat? Borhs første postulat er: Stationære tilstande Et atom kan eksistere mellem to stationære tilstande(stationær = stillestående, varig). I hver stationære tilstand har atomet en bestemt energi.
Bohrs atommodel er opbygget af to postulater(påstande). Hvad er Bohrs anden postulat? Bohrs anden postulat er: Frekvensbetingelsen Ved overgange mellem to stationære tilstande med energierne En og Em kan atomet absorbere(optage) eller emittere(udsende) en foton med energien Efoton = Em - En hvor Efoton = h * f.
Hvad er et liniespektrum? Et liniespektrum består af linier ved bølgelængder. Disse spektre opstår når exciterede atomer i en gas henfalder til lavere energitilstande.
Hvad er et emissionsspektrum? Et emissionsspektrum er det samme som et liniespektrum. Det består af linier ved bølgelængder, der svarer til atomare overgange fra et højere til et lavere energiniveau.
Hvad er et kontinuert spektrum? Et kontinuert spektrum har jævnt varierende intensitet i et sammenhængende bølgelængdeområde.
Hvad er et absorptionsspektrum? Et absorptionsspektrum er et kontinuert spektrum med formindsket intensitet ved de bølgelængder, der svarer til atomare overgange til højere energiniveauer.
Created by: Anne.J