Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bia

Eolaíocht an Teastas Sóiséarach

TéarmaSainmhíniú
Próitéin De dhíth fá choinne fáis agus coiriú calla corp m.sh. Feoil dearg, Iasc, uibheacha.
Carbaihíodráit De dhíth fá choinne fuinneamh agus teas m.sh. Arán, plúr, pasta, rís.
Saill De dhíth fá choinne fuinneamh agus teas m.sh. Im, ola, cácaí.
Vitimíní De dhíth fá choinne sláinteachas maith agus gnáth oibriú na coirpe
Mianraí Gnáth oibriú na coirpe m.sh. Iarann fá choinne fuil dearg nó cailciam fá choinne cnámha láidir.
Uisce Cúidíonn le cealla an chorp obair mar is ceart.
Fuinneamh Fá choinne obair a dhéanamh.
Foinse An áit a fhaigheann tú rudneacht.
Feidhm An fáth go n-itheann ann tú rudneacht.
Réim Bia An bia a itheann tú gach lá.
Cothrom Ag fáil na méideanna cearta de gach cineál bia.
Cothaithe An cineál bia atá de dhíth ort le fanacht beo agus sláintiúil m.sh. Proitein, saill.
Fachtóir Rud a chuireann tú chin cinní a dhéanamh.
Stáirse Cineál carbaihíodráit. Tugann sé fuinneamh duit.
Snáithín Cuidíonn sé le díleá agus bia a bhogadh tríd an stéig.
Riachtanais Rudneacht atá de dhíth ort.
Iaidín Ceimic a léiríonn an bhfuil stáirse ar fáil i mbia nó nach bhfuil.
Próitéin De dhíth fá choinne fáis agus coiriú calla corp m.sh. Feoil dearg, Iasc, uibheacha.
Carbaihíodráit De dhíth fá choinne fuinneamh agus teas m.sh. Arán, plúr, pasta, rís.
Saill De dhíth fá choinne fuinneamh agus teas m.sh. Im, ola, cácaí.
Vitimíní De dhíth fá choinne sláinteachas maith agus gnáth oibriú na coirpe
Mianraí Gnáth oibriú na coirpe m.sh. Iarann fá choinne fuil dearg nó cailciam fá choinne cnámha láidir.
Uisce Cúidíonn le cealla an chorp obair mar is ceart.
Fuinneamh Fá choinne obair a dhéanamh.
Foinse An áit a fhaigheann tú rudneacht.
Feidhm An fáth go n-itheann ann tú rudneacht.
Réim Bia An bia a itheann tú gach lá.
Cothrom Ag fáil na méideanna cearta de gach cineál bia.
Cothaithe An cineál bia atá de dhíth ort le fanacht beo agus sláintiúil m.sh. Proitein, saill.
Fachtóir Rud a chuireann tú chin cinní a dhéanamh.
Stáirse Cineál carbaihíodráit. Tugann sé fuinneamh duit.
Snáithín Cuidíonn sé le díleá agus bia a bhogadh tríd an stéig.
Riachtanais Rudneacht atá de dhíth ort.
Iaidín Ceimic a léiríonn an bhfuil stáirse ar fáil i mbia nó nach bhfuil.
Created by: eimeardoran