Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BOA

QuestionAnswer
obtain megszerezni valamit
approve jóváhagy
approval jóváhagyás
provisions on sth rendelkezésel valamire vonatkozóan
foreign exchange rate valuta árfolyam
trouble shooting hibakeresés és probléma megoldás (csak számítástechnikában)
backed sby támogatni valakit (pénzügyi vagy morális támogatást biztosítani Főleg)
in proper use nem rendeltetésszerű használat
rectify kijívat
rectification vminek kijavítása
alter sth megváltoztat vmit
alteration megváltoztatás
merger összeolvadás
merg sth with sth összeolvaszt valamit valamivel
omit kihagy (pl: szót)
omission kihagyás
release kiad (pl: software-t)
notwithstanding valami ellenére
monitor figyelemmel kísérni vmit
recovary helyreállítás (adatoké, rendszeré)
neglict sth elhanyagol valamit
negligence hanyagság
compulsori kötelező (tv. által előírt és kikényszerített, pl: kötelező felelősség biztosítás)
obligatory kötelező ( jó , hogy ha a fele magukra nézve kötelező érvényűnek érzik)
mandatory kötelező ( törvény által előírt : pl. bíróság előírja)
be set forth + hely a dokumentumban ahogyan az meg van határozva a ... pontban
requirements set forth in section 2 A 2. ppontban meghatározott követelmények
evaluate sth kiértékel vmit
preliminary előzetes
anouunce sth bejelent vmit
be solely responsible for sth kizárólagosan felelős valamiért
reserv the right to do sth fenntartja magának a jogot, hogy csináljon valamit
provide sy with stg provide stg for sy ad, nyújt, szolgáltat
be entitled to do sth jogosult valamit csinálni
deny charges tagadja a vádakat
deny tagad (kétségbe vonja valaminek az igazságtatalmát)
reject on offer elutasítani egy ajánlatot (köszönöm, de nem)
refuse to do sth megtagadni valamit (eszünk ágában sincs megcsinálni)
relocate sth áthelyez valamit
relocation áthelyezés
unilateral egyoldalú ( csak az egyik felet érintő)
unilaterally egyoldalúan
prior to sth valami előtt időben
prior written approval előzetes írásbeli hozzájárul
according to sb /sth valaki /valami szerint (ezzel elsősorban forrást jelölünk meg)
according to the instalation guide az instalációs útmutató szerint
in accordance with valaminek megfelelően (azzal összhangban, egyetértésben)
in accordance with the other partie's request a másik fél kérésének megfelelően
pursuant to valaminek megfelelően ( az előírásokat betartva)
pursuant to the new regulation Az új szabályozásnak megfelelően
operate működik/ működtet
operation működés / működtetés
ucknowledge sth elismer valamit (valaminak a létezését, igazságát, stb)
regular rendszeres
regularly rendszeresen
at all times mindig
so far / until now mostanáig
to date mostanáig (nincs változás)
to date they have never won a game eddig nem nyeretek meccset (és most sem)
until now eddig (valószínűleg van változás)
so far /until now they have never won a game edig nemnyertek meccset (de most igen)
comly with (ige) megfelel/ összhangban van valamilyen szabályokkal
complience with sth (főnév) valamilyen szabályokna való megfelelés
a complient with (melléknév) valamilyen szabályoknak megfelelő
have access to sth hozzáférése van valamihez (elsősorban információhoz)
legally binding jogi kötöttséget hordozó
warranty garancia/szavatosság terméknél
garanty garancia ( de inkább bankgarancia)
make on effort to do sth erőfeszítést tesz
meet the requirements eleget tenni a követelményeknek
interpret értelmez (szabályt vagy törvényt)
interpretation értelmezése, magayrázata vmilyen törvénynek
due to sth valami miatt
due esedékes
payment becomes due when... a kifizetés esedékessé válik
overdue lejárt (határidőn túl esedékes)
ampunt mennyiség (jellemzően megszámlálhatatlan dolog esetén)
a certain amount of time bizonyos mennyiségű idő
quantity mennyiség (jellemzően megszámlálható dolog esetén)
a large quantity of products nagy mennyiségű termék
sum összeg (összeadás után vagy pénzösszeg)
as a lump sum egyösszegben
business premises üzlethelyiség (ek) csak többes számú
topographical lot no helyrajzi szám
title deed tulajdoni lap
BOA 7. pontig!!!!
the parties agrre that A felek megállapodnak , hogy ...
buyer /seller eladó/ vevő adásvételiben
take position of birtokba venni valamit
security deposit óvadék (Kaució)
forints/dollars /euros (mindig kisbetűvel) forint/dollár/euró
by doing sth valamilyen cselekvés elvégzése révén
by signing this contract a jelen szerződés aláírásával
Created by: fejereszter