Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Marketing

Hoofdstuk 13 deel 2

QuestionAnswer
Wat is een enkelvoudige kanaalstrategie? Een kanaalstrategie waarbij een kanaaltype wordt gebruikt.
Wat is een duale kanaalstrategie (multikanaal)? Het bedrijf schakelt tegelijk twee verschillende typen kanalen in.
Waarom zou een bedrijf een duale kanaalstrategie inzetten? - Om marktbereik te vergroten - Marketing kosten te verlagen - Beter maatwerk te leveren
Wat is multikanaalstrategie? Hierbij worden minstens twéé verschillende typen distributiekanalen ingezet.
Waarom zou een bedrijf multikanaalstrategie inzetten? Om verschillende marktsegmenten doeltreffend te bewerken. Vergroten van omzetpotentieel.
Wat is kanaalconcurrentie? Zowel mededinging tussen de wederverkopers in verschillende distributiekanaal als tussen deelnemer in hetzelfde distributiekanaal.
Wat betekent interkanaal? Tussen verschillende kanalen (bijv. lang en kort)
Wat betekent intrakanaal? Binnen hetzelfde distributiekanaal
Wat is een hybride systeem? Hierbij voeren verschillende partijen in het distributiekanaal voor dezelfde klant een aantal elkaar aanvullende taken uit.
Hoe vergroten distributiekanalen de efficiency? -Breaking bulk - Aantrekkelijk assortiment samenstellen
Wat is een breaking bulk? Het opsplitsen van grote partijen. Grote hoeveelheden inkopen van allerlei fabrikanten maar verkopen hooguit een paar producten per keer aan elke koper om in zijn behoefte te voorzien.
Hoe kan een intermediair efficiency verhogen? Specialisatie, marketingervaring, lagere transport kosten en verdere schaalvoordelen van een grote organisatie.
Wat valt onder een transactionele functie? Kopen, verkopen en risico nemen
Wat valt onder een logistieke functie? Opslaan, sorteren en vervoerven van handelswaar
Wat valt onder een faciliterende functie? Het aantrekkelijker maken / vergemakkelijken
Wat zijn de zes voornaamste taken in de bedrijfskolom? - Relatievorming - Promotie - Assortimentsopbouw - Voorraadbeheer - Financiering - Marktonderzoek en marketing informatie
Wat is een supply chain / value chain? Dit zijn de voornaamste toeleveranciers / tussenhandelaren in de bedrijfskolom.
Wat is een bedrijfskolom? Een hele reeks activiteiten en aanbieders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en overdracht van producten en diensten.
Created by: Laravank