Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

prirodo eksterno2

prasanja2

QuestionAnswer
151.Кои се бавни промени кои се случуваат на површината на земјата? годишните времиња
152.Каква боја има воздухот? безбоен е
153.Од што е составена росата што понекогаш се гледа рано наутро на тревата или дрвјата? ситни водени капки
155. Од што зависи дали водата што извира ќе биде термална или минерална? од составот на почвата/од температурата и од минералите (од почвата)
156.Од газираната вода излегуваат меурчиња затоа што во неа има: јаглероден диоксид/гас, воздух
157.Како се нарекува најголемата постојана површина со солена вода? океани
158.Неопходни услови за живот на растенијата се: вода, воздух, почва, светлина и топлина
159.Во живиот свет спаѓа: сите живи суштества
160.Без воздух може: неживата природа/да умреме
161.Растението ’рти и се развива ако има: вода, светлина, топлина, воздух, почва
162.Тревојадни животни се: животни кои се хранат со растенија
163.Колку сетила има човекот? пет сетила
164.Каква храна треба да внесуваме за да сме сигурни дека внесуваме сé што ни е потребно? разновидна и богата со витамини и минерали
166.Со што се размножуваат птиците? јајца
167. Според исхраната волкот спаѓа во групата на: месојади
168. Некои животни ги нарекуваме тревојади затоа што: јадат растенија
169.Кои животни можат да живеат во почвата? црв, крт, коњоштип,мравки, црви, глувци, гуштери, змии
170.Опрашувањето кај растенијата претставува пренесување на поленот до: толчникот
171. Листовите на растението од воздухот земаат: јаглероден диоксид
172.Како се прилагодуваат некои животни на температурните разлики во зима? добиваат густи пердуви и крзно
174.Силната бучава и гласната музика негативно влијаат врз: стилото за слух - уво
176.Произведувачи на храна се: растенијата
177. Од воздухот листовите на растението користат: јаглероден диоксид
178. Што е заедничко за жаба, риба и кокошка? живи суштества-животни/се размножуваат со јајца
179. Што е заедничко за бреза, мечка и ластовичка? живи суштества/тие се дел од жива природа, се раѓаат, растат, се развиваат, се размножуваат и умираат, на сите им се потребни вода воздух, сончева светлина и топлина
180. Животните НЕ се разликуваат од растенијата според: сите припаѓаат на живиот свет/способноста за прилагодување
181.Шеќерите во растенијата се создаваат под влијание на: под влијание на сончевата светлина и топлина /воздух (јаглерод диоксид), вода и минерални материи
183. Филип има убаво куче како домашнo милениче. Зошто тој и неговите родители го носат кучето кај ветеринар за да го вакцинираат? да го заштититат од заразни болести
184. Кои се најчестите загадувачи на водите? фабриките
185.Кој живее во животната средина? живи суштества растенијата и животните, човекот
186.Во почвата живеат: животни/мравки, црви, глувци, гуштери, змии
187.Екологија е наука за: за односите на живите организми во животната средина/планетата земја
188.На кои птици најмногу им пречи загадувањето на водата во барата? штркот, чапјата, дивата патка/на тие кои што живеат поред барите
189. Што е животна средина за рибите? водата
190. Со помош на перки се движи: рибите
191. Загадената вода штетно влијае врз правилниот развој на: растенијата/рибите, животните, човекот, растенијата
192. Пастрмката, крапот и сомот се животни кои живеат во вода
193. По што ќе определиме во која животна средина живеат животните? според нивниот изглед /по средината во која што ги наоѓаат неопходните услови за живот.
194. Во која животна средина припаѓаат пеперутките? воздушно-копнена
195.Зошто не треба да се јаде зеленчук што растел на нива на која земјоделецот премногу фрлал вештачко ѓубриво? бидејќи тој е загаден /затоа што е загаден со хемикалии кои во големи количина се штетни – зеленчукот ги примил растворени преку водата од почвата
196. Што е заедничко за рибникот, паркот и нивата? живеалишта
197. Што ќе се случи во природата ако се уништат сите инсекти? Ке нема опрашување на растенија /ќе се наруши еко рамнотежата
198. Зошто на оџаците од фабриките се ставаат филтри? за да не се загадува воздухот /за да се намали/спречи загадувањето, да се пречисти димот што го испуштаат
199. Матеја посадила роза во градината. Што и треба на розата за да цути? Вода, воздух, сончева топлина и светлина, почва
200. На кои начини се движат животните? нозе, перки, крилја
154. Кое својство на почвата НЕ овозможува впивање, пропуштање и задржување на водата, воздухот и сончевата топлина? непропусливост
173.Со помош на водата организмот ја: преработува храната
Created by: nelanastavnik