Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

prirodo eksterno1

prasanja1

QuestionAnswer
59.Во присуство на сончевата светлина, од воздухот и водата растенијата: ртат, растат, создаваат храна
60.Растенијата дишат преку: мали отвори (дупчиња) кои се наоќаат на листовите
61.Јајцата преку кои се размножуваат рибите се викаат: икри
62.Што создаваат растенијата? Храна и кислород
63.Кога растението 'рти најпрво се развива: никулец
64.Кој може без воздух: неживата природа
65.Што и е потребно на рибата за да преживее? вода и кислород
66.Растенијата од останатиот жив свет се разликуваат по тоа што храната: создаваат храна
67.Од што започнува изведувањето на пеперутките и пчелите? јајца /ларви
68.Листовите на едно цвеќе почнуваат да пожолтуваат затоа што му недостасува: сончева светлина и топлина
69.Процесот на размножување кај растенијата се вика: опрашување
70.Хранливите материи кои се пренесуваат до сите делови на растението настануваат во: листовите
71.Жабите се размножуваат со снесување на јајца. Но пред да стане жаба од јајцата се изведуваат: полноглавци
72.Зошто некои животни ги нарекуваме месојади? се хранат со месо
73.Човекот спаѓа во групата на: сештојади
74.Кога има процес на опрашување кај растенијата тогаш поленот се пренесува од: инсектите, птиците или ветрот
75.Кои од животните се размножуваат со раѓање на живи млади? цицачите (крава, коњ, овца и др.)
76. Коренот како дел од растението се наоѓа: почвата/под земјата
78.Заразните заболувања се добиваат: нередовно одржување на лична хигиена /вируси и бактерии, нечисти раце, нехигиена, контакт со болни лица
79.Овошно дрво при создавање храна водата ја црпи од: почвата
80. Што треба да јаде Марјан, ако мора да јаде само храна од растително потекло? зеленчук и овошје
81.Начинот на движење на животните зависи од: животната средина во која живеат
82.Животните се разликуваат од растенијата: сами не можат да создадат храна/изглед, движење, размножуваање, исхрана, органи за движење, дишење и размножување
83. Со вакцинацијата во крвта се внесуваат: мали количини ослабнати бактерии на некоја заразна болест
84. Марио многу сака да јаде слатки колачи. Преку кое сетило утврдува дека е благо? сетило за вкус(јазик)
85. Во живиот свет за најсовршено суштество се смета: човекот
86. Како се вика науката за развој на планетата Земја? екологија
87.Како се нарекуваат растенијата? произведувачи на храна
88.Кои се најраспространети животни во водената средина? рибите
89. Со што се движат животните што живеат во водена средина? перки
90.Според начинот на исхрана сештојадите се хранат само со: растенија и животни
91.Каде живеат мравките, глувците и гуштерите? во почвата
92.Живата и неживата природа меѓусебно се: поврзани
93.Со кого најчесто започнува синџирот на исхрана? растенијата
94.Загадената вода штетно влијае врз правилниот развој на: на живиот свет
96. Зајакот Роки обожува да јаде зелка и моркови. Тој е: тревојад
97. Огнен живее во близина на фабрика каде најчесто се создава смог, затоа што таму има: чад и прав
98. Растенијата самостојно создаваат: храна
99. Еми, Фросе, Ајше и Ѓулај ручаат заедно. Еми јаде грав, Фросе хамбургер, Ајше месо и Ѓулај салата. Која од нив јаде храна која што не е здрава? Фросе
100. Ирена за ручек зготви риба и компир. На која животна средина и припаѓаат тие? водено копнена средина
101. Преку кој сетилен орган ја слушаме буката од автомобилите? сетило за слух (уво)
102. Сетилни органи се: уво, нос, јазик, кожа и очи
103. Во која природа припаѓаат каменот, реката и почвата? нежива природа
104. Како се нарекува природата која човекот ја менува за свои потреби? изменета природа
105.Со што ги гледаме предметите кои не можеме да ги видиме со голо око? микроскоп
106. Каде ги запишуваме податоците добиени од некое истражување? табели
107. Лупата се користи најмногу за набљудување на: ситни предмети
109. Со кое сетило чувствуваме топло, студено, меко или мазно? сетило за допир (кожа)
110.Во една пластична чаша ставаме вода, а во друга песок. Кога нив ќе ги ставаме на вага ја мериме нивната: маса
111.Мартин играјќи во ливадата си го боцна прстот на едно трнче и малку го заболе. Преку кое сетило тој почувствува болка? кожа
112.Часовничарот Миле зема да го поправи часовникот на Ева. Не можеше да ги најде ситните делови кои беа потребни за негова поправка. Кој инструмент ќе му помогне да ги види? лупа
113.Во една нова населба децата се среќни. Возрасните изградија училиште, а со тоа задоволија дел од своите потреби. Каква природа имаме во овој случај? нежива изменета природа
114.Децата се лизгаа на снегот. Лизгајќи се силно по надолнината забележаа мраз. Почнаа меѓусебно да разговараат за тоа како настанал мразот. Едно дете рече: - сигурно температурата била 0 <sup>0</sup>С па замразнала: водата
115.Кој материјал е еластичен кога е под притисок? гума
116.Кој е најголем извор на топлина? сонцето
117.Буката од автомобилите претставува: брмчење/звук
118.Која од состојките кои ги има во воздухот, им овозможува на луѓето да живеат? кислородот
120.Материјалите се менуваат под влијание на: топлина и притисок
121.Каква е агрегатната состојбата на водената пареа? гасовита
122.Колку бои има виножитото? седум
123. Како се нарекуваат материјалите што ги изработува човекот? вештачки
124. Весна секојдневно оди на работа. За тоа и е потребна енергија која ја добива преку: храната
125. Во кој дел од денот сончевите зраци паѓаат накосо? наутро и навечер
127. Муса ставил неколку зрна грав во чаша наполнета со вода.По некое време тој забележал дека гравчињата: изртеле
128. Енергијата е потребна за да се изврши: работа
129. Плинот е материјал кој е во: гасовита состојба
132. Во еден дождлив ден низ облаците се пробија и сончевите зраци. Тогаш Керим забележа виножито. Виножитото понекогаш се појавува затоа што зраците на сончевата светлина се: прекршуваат низ водената пареа
133. Што ќе се случи со шеќерот кога ќе го ставиме во чаша со топол чај? ќе се раствори
134. Во каква состојба ќе биде мешавината од сол и шеќер? цврста состојба
135. Дарко и Стефан сакаат да играат топка. Што му е потребно на Дарко за да ја придвижи топката кон Стефан? енергија
136. Ако посаденото цвеќе го покриеме со голема тегла тоа ќе овене затоа што му недостасува: воздух
137. Едно плишано мече стои на работната маса. Марко влегува во собата со батериска ламба во раката и светлината ја насочува кон мечето што го бара. Како што тој се приближува кон него забележува дека: неговата сенка се зголемува
138. Јачината на светлината е најголема кога светлосните зраци: паѓаат дирктно на земјата/паѓаат под прав агол на земјината површина
139. Ако растението се покрие со темно платно, ќе пожолти затоа што му недостасува: светлина
140. Може да имаме зашеќерена вода, солена вода и лимонада затоа што водата е: растворувач
141. Игор земал една лажича и во неа ставил вода. Почнал да ја загрева лажичката и забележал дека лажицата останала иста, но водата во лажицата врие. Тоа ни покажува дека лажицата: ја пренесува топлината
142. Јуле оди на плажа. На песокот поставува чадор и лежалка.Забележува дека тие прават сенка, но чадорот има поголема сенка. Тоа се случува затоа што: е повисоко, по оддалечен од песокот
143. Планините на картата и глобусот се претставени со: кафена боја
144. Кој вид на почва е најплоден? хумус
145. Со термометар се мери: температурата на воздухот
146. Својства на воздухот се: без мирис, вкус, боја
147. Надворешниот изглед на земјината површина се вика: релјеф
148. Со замрзнување на водената пареа во облаците во вид на ситни кристали, на земјата паѓа: снег
149. Водата во воздухот е во гасовита состојба како: облак или магла
150. Водена маса која тече по своето корито и се влева во езера, мориња и океани се вика: река
95.Која е најважната врска на организмите и животната средина? животната средина им ги дава на организмите неопходните услови за живот
130.Кој од предметите е направен од кршлив материјал? стакло, дрво
131.Цврстата состојба е карактеристична за металите
119.Кое својство го има дрвото? Гори, се крши, тврдо е, не се раствара, нема вкус и мирис
108.Вриењето на водата е дел од процесот на: испарување
Created by: nelanastavnik