Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

prirodo eksterno

prasanja

QuestionAnswer
1.Во која природа припаѓаат водата и воздухот? Неживата природа
2.Човекот, растенијата и животните спаѓаат во: живата природа
3.Кој сетилен орган ни служи за да препознаеме различни мириси? нос
4.Должината на предметите ја мериме со Сетилото за вкус (јазик)
6.Стаклениот инструмент кој се користи за зголемување на одделни предмети се вика: ЛУПА
7.Кога водата врие таа поминува во: Гасовита состојба
8.Микроскопот служи за набљудување на: многу ситни предмети невидливи со голо око и со лупа
9.Во еден сад е засадено цвеќе. За да може тоа да расте и да се развива потребно му е: вода, светлина, топлина, почва, воздух
10.На која температура водата се претвора во мраз? На 0°C
11.Лисјата од листопадните дрвја во есен паѓаат на земјата. По одредено време со помош на микроорганизмите тие: се разградуваат и создаваат плодна почва (хумус)
12. Весна и Игор прават истражување. Во едно шише треба да додадат многу мала количина течност. Тоа ќе го направат со помош на: Капалка
13.Ваљбона ставила исто количество вода во чаша, во вазна и во чинија. Истите ги ставила на сонце. По некое време забележела дека водата од чинијата испарила и во неа останало најмало количество. Зошто се случило тоа? затоа што водата од чинијата повеќе се загреала / има поголема површина за загревање и за испарување.
14.Кога една материја ќе ја употребиме за да направиме некаков предмет, таа материја се вика: Материјал
15.Во зависност од садот во кој се наоѓа, водата ја добива неговата: форма
16.Кој од наведените материјали е природен? Памук, дрво, песок, метал волна, текстил, дрво
17.Што може да се види кога во исто време врне дожд и грее сонце? Виножито
18.Способноста да се предизвика некое дејство се вика: енергија
19.Бука од говор претставува: Врева /звук
20.Со помош на термометар се мери: температурата на воздухот
21.Што се добива со мешање на разни материи во цврста, течна и гасовита состојба? Мешавина
22.Мешавина од повеќе гасови е: воздух
23.Кој од наведените материјали има својство да гори? Дрво, хартија волна, платно,
24.На почвата растат растенија од кои се прават: чаеви
25.Што се случува со материјалите кога се под влијание на топлина и притисок? Се шират, кршат, се виткаат,
26.Топлината се мери преку: термометар
27.Од растителни влакна, односно од стеблото или од листовите на растението се прави: хартија, мебел
28. Што се случува со металот кога тој се загрева? Се шири
29.Течната состојба е карактеристична за: водата
31.Материјал кој е во гасовита состојба и е лесно запалив е: плин
32.Што ќе се создаде ако врз непровидно тело падне светлина? Сенка
33.Со помош на звукот се пренесува? музика, говор, информации, енергија, глас, бран, треперење
34.Која мешавина им овозможува на рибите да живеат во водата? вода и воздух ( кислород)
35.Виктор ја брише таблата со сунѓерот. Тој силно притиска бришејќи ја таблата. Што се случува со сунѓерот кога ќе го врати на своето место? се враќа во својата првобитна положба
36.Матеја земала две чаши со вода. Во едната ставила неколку лажички шеќер, а во другата неколку лажички сол. Кога пробала забележала дека едната вода станала блага, а другата солена. Ова ни покажува дека водата е: Растворувач
37.Видливата светлина ги содржи: спектар на бои, боите на виножитото
39.Што се случува со сенката на предмет осветлен со ламба која постепено ја оддалечуваме од него? Сенката се намалува
40.Земаме една метална монета и една даска. На даската ќе заковаме две шајки, но при тоа внимаваме тие да бидат на оддалеченост да може монетата да помине низ нив. Потоа монетата ја загреваме се додека не поцрвенее. Повторно монетата ја ставаме меѓу шајки затоа што металот се шири под дејство на топлина
41.Рибите дишат во вода затоа што: имаат шкрги /кислородот е помешан во водата
42.Малата Маја се шетала со својата баба. Одејќи една до друга Маја забележала дека нејзината сенка и сенката на баба и се различни. Сенката на бабата е подолга, затоа што бабата е: бабата е повисока
43.Како се вика површинскиот слој на земјата, кој што е богат со хранливи материи и лесно се обработува? почва
44.Како се вика воздушната обвивка околу Земјата? атмосфера
45.Со која боја е претставена водата на карта и глобус? сина
46.Вдлабнатините на копното кои се исполнети со слатка пивка вода се викаат: езера
47.Меурчињата во водата покaжуваат дека во почвата има воздух
48.Изладена густа водена пареа претставува: облаци
49.Воздухот во топол влажен ден најмногу содржи: влага/ водена пареа
50.Како настанува градот? Кога облакот ќе наиде на многу ладен воздух, во пролет или во лето, водените капки мрзнат и се претвараат во зрнца лед.
51.Од што зависи присуството на минерали во водата? од составот на почвата
52.Од што е составена атмосферата? гасови/азот, јаглерод диоксид, кислород, водена пара и други гасови
53. Весна ставила влажна почва во еден огноотпрен сад. Садот го покрила и почнала да го загрева. Забележала дека од почвата почнала да испарува водена пареа. Тоа ни покажува дека во почвата има: вода
54. Сабахудин наполнил стаклено шише со вода до врвот и го ставил во замрзнувач. Што ќе се случи со водата и со шишето? Водата ќе замрзне а шишето ќе пукне
56. Пилотите и космонаутите кога летаат мора да носат боци со воздух затоа што воздухот на големи височини е: разреден/со помала концентрација на кислород
57. Во живиот свет не спаѓаат: камен, вода, сонце
58. Што е хидросфера? сите води на земјата/водените површини на земјата, сите реки езера, мориња...
5.Со кое сетило чувствуваме слатко, солено, горко и кисело? вкус
30.Кој од наведените предмети ја пропушта светлината? стакло
38.Кога светлосните зраци паѓаат директно тогаш светлината има: најголем интензитет, најголема јачина
55.Кое својство на почвата овозможува впивање, пропуштање и задржување на водата, воздухот и сончевата топлина? пропустливост
Created by: nelanastavnik