Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

spoken quiz 8

hebrewpinyin
כמה עולה חצי קילו כרוב? Báicài duōshǎo qián yì jīn?
חצי קילו עולה יואן ושלושים Yí kuài sān yì jīn
כמה עולה חצי קילו תפוחים? Píngguǒ duōshǎo qián yì jīn?
חצי קילו עולה שני יואן yì jīn liǎng kuài.
כמה זה עולה? zhè ge duōshǎo qián?
איזה? Nǎ ge?
זה, זה Zhège, zhège
זה? זה עולה עשרים. zhè ge èr shí.
איך מוכרים את זה וזה (ההוא)? Zhège hé nàge zěnme mài?
זה שלושה קוואי לאחד, ההוא חמישה קוואי לג'ין Zhège yí ge sān kuài, nàge yí jīn wǔ kuài.
זה הספר שקנית, בבקשה תחזיק אותו היטב. Zhè shì nǐ mǎi de shū, qǐng náhǎo!
זה העודף שלך, בבקשה שמור עליו. Zhè shì zhǎo nǐ de língqián, qǐng náhǎo!
סליחה שכחתי להחזיר לך את הכסף Duìbùqǐ, wǒ wàng le huán nǐ de qián le.
אל תדאג, באמת לא קרה כלום Méi guānxi, zhēn de méi shénme
מה אמרת? לא שמעתי ברור. Nǐ shuō shénme? wǒ méi tīng qīngchu.
לא משנה, לא חשוב. Méi guānxi, bú zhòngyào.
כמה עולה כוס קפה? Yì bēi kāfēi duōshǎo qián?
עשרים וחמש. èrshíwǔ.
סליחה, אין לי כסף קטן, יש לי רק מאה. Bùhǎoyìsi, méiyǒu língqián, zhǐ yǒu yì bǎi de.
אין בעיה, הנה העודף שלך. Méi guānxi, zhè shì zhǎo nín de língqián.
ברוך הבא (לחנות), מה תרצה לקנות? Huānyín guānlín, nín yào mǎi diǎnr shénme?
ברוכים הבאים, היכנסו בבקשה. Huānyín guānlín, lǐbiān qǐng.
סליחה, איחרתי. Bùhǎoyìsi, lái wǎn le.
זה בסדר, גם אני הגעתי רק עכשיו. Méi guānxi, wǒ yě shì gāng lái.
הוא מוצא חן בעיניך, תזמיני אותו לכוס קפה. Nǐ xǐhuan tā, qǐng tā hē bēi kāfēi ba.
לא, לא, אני קצת מתביישת. Bù, bù, wǒ yǒu diǎnr bùhǎoyìsi.
מה את רוצה? Nǐ yào shénme?
אני רוצה לקנות את העיתון הזה. Wǒ yào mǎi zhè zhāng bàozhǐ.
את רוצה עוד משהו? Hái yào shénme ma?
לא, זהו. Bú yào le, jiùzhèxiē.
יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לי? Hái yǒu shénme yào gàosu wǒ de ma?
לא, זה הכל. Méiyǒu le, jiùzhèxiē.
היי, איפה אתה? אנחנו מחכים לך. Wéi, Nǐ zài nǎr? Wǒmen zài děng nǐ ne.
חכו רגע, אני מיד מגיע. Qǐng shāoděng, wǒ mǎshàng jiù lái.
רוצה ללכת איתי לראות סרט? Yào bú yào gēn wǒ qù kàn diànyǐng?
חכה, קודם אבדוק את מזג האויר. Děngdeng, wǒ kànkan tiānqi zěnmeyàng.
מתי אוכל לצלצל אליך? Wǒ shénme shíhòu néng gěi nǐ dǎ diànhuà?
בכל שעה זה בסדר, איך שנוח לך. Shénme shíhòu dōu xíng, suí nǐ biàn.
אני אוהב ללבוש בגדים לא רשמיים. Wǒ xǐhuan chuān hěn suíbiàn de yīfu.
ללבוש בגדים כאלה זה נוח. Chuān zhèyàng de yīfu hěn shūfu.
ביתי הוא ביתך, אל תהיה מנומס. Wǒ jiā jiù shì nǐ jiā, bié kèqì.
באמת אני מרגיש מאוד בנוח אצלך. Wǒ zhēn de juéde zài nǐ zhèr hěn suíbiàn.
תיכנס בבקשה, אה! למה לא באת אתמול? Qǐngjìn, duì le, zuótiān nǐ zěnme méi lái?
טוב, זהו, להתראות. Nà hǎo, jiù zhèxiē, zàijiàn a.
להתראות. אה, אל תשכח לצלצל אליי. Zàijiàn. Duì le, bié wàng le gěi wǒ dǎ diànhuà.
לו לא הייתי אומר באמת הייתי שוכח. Nǐ bù shuō wǒ hái zhēn gěi wàng le ne.
אכול בבקשה, כל כך מעט, באמת לא נעים לי. QǏng chī ba, hěn jiǎndān, zhēn bùhǎoyìsi.
הוא ממש תמים, מאמין לכולם. Zhè rén hěn jiǎndān, shéi shuō de huà tā dōu xìn.
המסיבה תהיה מעניינת, אתה חייב לבוא. Wǎnhuì hěn yǒuyìsi, nǐ qiānwàn děi lái.
בשום פנים ואופן אל תספרי לו על העניין הזה. Zhè jiàn shì, nǐ qiānwàn bú yào gàosù tā.
בשום פנים ואופן אל תלך לקנות שם. Qiānwàn bié qù nàli mǎi dōngxi.
הכנת כל כך הרבה מנות, גרמתי לך לעבוד קשה. Nǐ zuò le zhèmè duō cài, ràng nǐ xīngkǔ le.
היום עבדתי תשע שעות. Jīntiān gōngzuò le jiǔ ge xiǎoshī.
אתה כמובן עייף. Nǐ xīnkǔ le.
הייתה לי טיסה של יותר מעשרים שעות. Wǒ zuò le èrshí suō ge xiǎoshí de fēijī.
המבטא שלך ברור Nǐ de fāyīn zhēn qīngchu.
גם שלך לא רע. Nǐ yě bú lài a.
הוא אפילו לא יודע מי היא ראש החוג. Tā lián xìzhǔrén shì shéi bù zhīdào.
אני עסוק מדי, אפילו לאכול אין לי זמן. Wǒ tài máng, lián chīfàn yě méiyǒu shíjiān.
איך זה שאפילו אותי אתה לא מכיר? Nǐ zěnme lián wǒ dōu bú rènshi la?
את רוצה את הבגד הזה? nǐ yào bú yào zhè jiàn yìfu?
אם תורידי את המחיר אקנה. Piányi diǎnr wǒ jiù mǎi.
אי אפשר להוריד את המחיר יותר, זה מה יש. Bù néng zài piányi le, bú yào suàn le.
האם הוא יבוא לאכול ארוחת ערב? Tā huì bú huì lái chī wǎnfàn?
אם הוא לא בא אז עזוב. לא נחכה יותר. Tā bù lái jiù suàn le. Bù děng le.
מתי בערך תבוא? Nǐ dàgai shénme shíhou lái?
בערך בשעה חמש. Dàgài wǔ diǎn.
בן כמה בערך הילד הזה? Zhè ge háizi dàgài jǐ suì le?
אולי עשר / בערך עשר. Dàgài shí suì le ba.
הוא יבוא? Tā huì bú huì lái?
יכול להיות שכן / סביר להניח שכן. Dàgài (kěnéng) huì lái ba.
האם תוכל לבוא מחר לביתי. Nǐ míngtiān néng lái wǒ jiā ma?
יכול להיות. Kěnéng ba.
Created by: Yoavc
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards