Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Solen og Månen

Astronomi

QuestionAnswer
Hvilken type stjerne er Solen? Gul dværgstjerne.
Hvilke grundstoffer består Solen af? Brint, helium og andre stoffer.
Hvorfor har Månen faser? Månen lyser ikke selv, men reflektere Solens lys.
Hvad kaldes Månens faser? Nymåne, tiltagende måne, fuldmåne, aftagende måne og halvmåne.
Hvorfor ser vi altid den samme side af Månen fra Jorden? Skyldes pga. "bunden rotation".
Hvorfor forekommer der måneformørkelser? Fordi Månen bevæger sig ind i Jordens skygge.
Hvor stammer lyset fra Solen hovedsageligt fra? Fra den nederste atmosfærelag (fotosfæren).
Hvad kaldes Solens atmosfære områder? Fotosfæren, Kromosfæren og Koronaen.
Hvilke 2 typer stjerner består Mælkevejen hovedsageligt af? Orange dværgstjerner og røde dværgstjerner.
Hvad er et galaktisk år? Solens omløbstid om centret er et galaktisk år.
Created by: CecilieP