Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 7 (Mer om härdningsmetoder och mikrostrukturer)

QuestionAnswer
Utskiljningshärdning (åldring) En trestegs värmebehandlingsprocess som tillämpas för att genom partikelhärdning öka hållfastheten hos vissa legeringar. Behandlingen består av upplösningsbehandling, snabbkylning och åldring.
Toppåldring (peak aging) Med toppåldring menas att materialet åldras till att den maximala hårdheten för den angivna åldringstemperaturen fås.
Martensit BCT-järn med tvångslösta kolatomer. Detta är en metastabil fas som bildas genom en diffusionslös omvandling av austenit. Martensit är i regel spröd.
Bainit En strukturbeståndsdel med ferritmatris och fina cementit partiklar, vilken bildas då omvandlingn av austenit sker under en stor underkylning så att diffusion av kolatomer är möjlig endast på korta avstånd.
Sfäroidiserad perlit En strukturbeståndsdel med kulformig cementit fördelad i ferrit-grundmassa
Anlöpt martensit En strukturbeståndsdel med ferritmatris och fina cementitpartiklar, vilken erhållas genom anlöpt martensit
Austenitisering Att värma stål i austenitiska området för att erhålla en homogen austenitisk fas eller i det tvåfasiga (austenit+ cementit)området för att en blandad struktur av austenit och Fe3C partiklar. Ofta första steget i värmebehandling av stål.
Normalisering En värmebehandling som består av austenitisering av avkylning i (tryck) luft i avsikt att ge stålet en finkorning perlit.
Bainithärdning Härdningen resulteras av omvandling av asuteniten till bainit strax över Ms (martensitbildnings temp.). Den strukturen som får är underbainit och uppnår samma kombination av hårdhet och duktilitet som anlöpt martensit.
Anlöpning För att öka segheten anlöps martensit genom att värmas till mellan 160 och 650 grader C. Martensiten sönderfaller genom kol diffusion ur martensiten, och anlöpt martensit bildas. Dess egenskaper beror starkt på anlöpningstempen och tiden.
Isoterm-fasomvandling Den fasomvandling som är tidsberoende vid en given omvandlingstemperatur.
TTT-diagram (tid-temp-transformation diagram) Ett diagram som beskriver fasomvandling i fast tillstånd vid olika underkylningar (temperaturer), dvs isoterm-fasomvandling.
CCT-diagram (continuous cooling transformation) Anger omvandlingen av austenit vid kontinuerlig avkylning.
Created by: Maskinteknik