Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 1 (Grundbegrepp)

QuestionAnswer
Konstruktionsmaterial Generellt de material som används till bygget av maskiner, fordon, byggnader och andra slags konstruktioner.
Struktur Ett materials inre struktur eller materialuppbyggnad. Begreppet används på olika nivå.
Kristallstruktur Innebär regelbundet ordnande atomer/molekyler.
Amorf struktur Saknar (long range) regelbundenhet i anordningen av atomer/molekyler.
Korn Små kristaller som utgör ett polykristallint material.
Fas Ett material eller en del av ett material med enhetlig sammansättning, struktur och egenskaper. En fas har väldefinierad gränsyta mot sin omgivning. Ett material kan innehålla en eller flera faser.
Tillverkningsprocess Framställning av råmaterial och andra industriella processer som omvandlar råmaterial till färdiga produkter.
Mekansika egenskaper Alla egenskaper som har samband med materialets reaktioner på yttre krafter.
Hållfasthetsegenskaper Är knutna till ett materials hållfasthet under yttre krafter.
Teknologiska egenskasper Bestämmer ett materials förmåga att låta sig formas med yttre krafter.
Elastisk deformation Dimensionsändring som kan återhämtas (försvinna) då den yttre kraften som har orsakat förändringen avlägsnats
Plastisk deformation Dimensionsändring som kvarstår efter att den yttre kraften som har orsakat förändringen avlägsnats.
Duktilitet Ett materials förmåga att deformeras plastiskt utan att brista eller spricka.
Seghet (toughness) Den energi som upptas av ett material då det belastas till brott. Den är ofta proportionell mot slagseghet. Även arean under kurvan.
Slagseghet (impact toughness) Den energi som upptas av en provstav med bestämd geometri vid slagprovning. Den kan anses som ett materials förmåga att motstå brott under slagprovning.
Elasticitetsmodul (Young's modulus) Ett materialkonstant som är lika med lutningen på den linjära delen av kurvan. Den är ett mått på materialets styvhet och kan anses som materialets motstånd mot elastisk deformation. E-modulen kan jämföras med fjäderkonstanten hos en fjäder.
Sträckgräns (yield strength) Den gränsspänning vid vilken plastisk deformation påbörjas.
Brottgräns (tensile strength) Den maximala spänningen på kurvan. Då brottgränsen nås påbörjas midjebildningen.
Omslagstemperatur (ductile to brittle transition temperature) Under denna temp övergår ett duktilt material till att vara sprött i ett slagprov. BCC material så som ferritiskt och martensitiskt stål har en sådan temp. FCC så som Al och austenitiskt stål saknar ofta en sådan temp - de förblir duktila vid låg temp.
Hårdhet (hardness) Anger ett materials motstånd mot intryckning av ett hårt föremål mot ytan. Generellt är hårdheten kopplad till materialets motstånd mot plastisk deformation.
Utmattning (Fatigue) Fenomenet att brott kan uppstå hos ett material som är utsatt för upprepade laster, trots att den maximala spänningen ofta ligger långt under den vanliga (statiska) brottgränsen.
Utmattningsgräns (fatigue endurance limit) Den spänningsplatå på den spänning-lastcykler kurva som erhålles vid utmattningsprovning. Den kan anses som den undre gränsen för utmattningsbrott, dvs under utmattningsgränsen är utmattningsbrott en osannolik händelse. FCC saknar oftast en sån platå.
Brottseghet (fracture toughness) Anger brottmotstånd hos ett material med spricklik defekt
Created by: Maskinteknik