Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 6 (mikrostrukturer, fasomvandling och värmebehandling)

QuestionAnswer
Eutektisk reaktion En process där två olika fasta faser bildas samtidigt ur en flytande fas.
Undereutektisk legering Legering med en sammansättning som ligger till vänster om eutektiska punkten och har en mikrostruktur som består av en primär fas (möjligen med sekundära utskiljningar) och eutektikum.
Övereutektisk legering Motsvarande legering som för undereutektiskt legering, fast till höger om den eutektiska punkten.
Eutektikum Den karakteristiska mikrostruktur med två olika fasta faser som erhålles från en eutektisk reaktion.
Primär fas En fast fas som stelnat över den eutektiska temperaturen.
(Sekundära) utskiljningar En fast fas som bildas i en fast lösning då dess löslighet minskar. De kan utskiljas inne i kornen eller på korngränserna.
Eutektoidisk reaktion En fasomvandlingsprocess där en fast fas omvandlas till två nya fasta faser, vilket ger en strukturbeståndsdel som kallas för eutektodisk struktur. Hos stål benämnas eutektoidiska strukturbeståndsdelen perlit.
Ferrit En fast lösning av kol och eventuellt andra legeringsämnen i BCC-järn. Denna utgör grundmassa i de flesta stål.
Austenit En fast lösning av kol och eventuellt andra legeringsämnen i FCC-järn. Hos kolstål och stål med låg halt av legeringstillsatser uppträder austeniten vid höga temperaturer.
Värmebehandling Kontrollerad värmning och nedkylning i avsikt att uppnå bestämda ändringar i egenskaper genom att ändra mikrostrukturen.
Cementit (Fe3C) och andra typer av karbider Keramlika faser som oftast är hårda och spröda. Fördelningen av cementit och karbider har stor inverkan på ståls mekaniska egenskaper.
(Lamellär) perlit En lamellär strukturbeståndsdel med varannan skiva ferrit och varannan skiva cementit.
Rekristallisationsglödgning Värmning av kallbearbetat material över en viss temp (rekristallisationstemp.), vilket resulterar i en ny mikrostruktur med små korn och normal dislokationstäthet. Behandlingen eliminerar kallbearbetningseffekten och återställer duktiliteten.
Kallbearbetning respektive varmbearbetning Att plastiskt deformera ett material under respektive över dess rekristallisationstemperatur.
Created by: Maskinteknik
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards