Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 6 (mikrostrukturer, fasomvandling och värmebehandling)

QuestionAnswer
Eutektisk reaktion En process där två olika fasta faser bildas samtidigt ur en flytande fas.
Undereutektisk legering Legering med en sammansättning som ligger till vänster om eutektiska punkten och har en mikrostruktur som består av en primär fas (möjligen med sekundära utskiljningar) och eutektikum.
Övereutektisk legering Motsvarande legering som för undereutektiskt legering, fast till höger om den eutektiska punkten.
Eutektikum Den karakteristiska mikrostruktur med två olika fasta faser som erhålles från en eutektisk reaktion.
Primär fas En fast fas som stelnat över den eutektiska temperaturen.
(Sekundära) utskiljningar En fast fas som bildas i en fast lösning då dess löslighet minskar. De kan utskiljas inne i kornen eller på korngränserna.
Eutektoidisk reaktion En fasomvandlingsprocess där en fast fas omvandlas till två nya fasta faser, vilket ger en strukturbeståndsdel som kallas för eutektodisk struktur. Hos stål benämnas eutektoidiska strukturbeståndsdelen perlit.
Ferrit En fast lösning av kol och eventuellt andra legeringsämnen i BCC-järn. Denna utgör grundmassa i de flesta stål.
Austenit En fast lösning av kol och eventuellt andra legeringsämnen i FCC-järn. Hos kolstål och stål med låg halt av legeringstillsatser uppträder austeniten vid höga temperaturer.
Värmebehandling Kontrollerad värmning och nedkylning i avsikt att uppnå bestämda ändringar i egenskaper genom att ändra mikrostrukturen.
Cementit (Fe3C) och andra typer av karbider Keramlika faser som oftast är hårda och spröda. Fördelningen av cementit och karbider har stor inverkan på ståls mekaniska egenskaper.
(Lamellär) perlit En lamellär strukturbeståndsdel med varannan skiva ferrit och varannan skiva cementit.
Rekristallisationsglödgning Värmning av kallbearbetat material över en viss temp (rekristallisationstemp.), vilket resulterar i en ny mikrostruktur med små korn och normal dislokationstäthet. Behandlingen eliminerar kallbearbetningseffekten och återställer duktiliteten.
Kallbearbetning respektive varmbearbetning Att plastiskt deformera ett material under respektive över dess rekristallisationstemperatur.
Created by: Maskinteknik