Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 5 (legeringar, faser och löslighet)

QuestionAnswer
Legering Ett material som innehåller flera komponenter (grundämnen eller kemiska föreningar), blandade eller i lösning, kallas en legering. De flesta metalliska material är legeringar.
Fas Ett material eller en del av ett material med enhetlig sammansättning, struktur och egenskaper. En fas har en väldefinierad yta mot sin omgivning. ett material kan innehålla en eller flera faser.
Fasomvandling En process där fasövergång sker. Den ursprungliga mikrostrukturen kan innehålla en eller flera faser som omvandlas till en eller flera nya faser.
Strukturbeståndsdel (Microconsitutuent) Utskiljbar del av materialet som består av en eller flera faser och kan ses som en enhet på något sätt.
Kemisk sammansättning (composition) Vilka ämnen som finns i ett material och deras halt.
Fast lösning När främmande atomer av ett annan slag löses slumpvis i gittret av en fast fas bildas en fast lösning. Om de främmande atomerna placerar sig i gittrets mellanrum fås en interstitiell fast lösning.
Substitutionslösning Se Fast lösning först; Med substitutionellla främmande atomer bildas en fast substitutionslösning
Intermetallisk fas En hård fas som bildas av två eller fler metallämnen med jon- eller metallbidningar. Den har inte samma struktur och egenskaper som de ursprungliga metallfaserna.
Löslighet Den mängd av ett material som kan lösas in i en fast lösning utan att en ny fas skapas. Löslighet är temperaturberoende.
Fasdiagram Ett tillståndsdiagram för ett legeringssystem, som visar vilka jämviktsfaser som bildas i en legering med en bestämd sammansättning vid en viss temperatur och anger fasernas sammansättning.
Gibbs fasregel Anger antal frihetsgrader hos ett jämviktssytem vid konstant tryck enligt; F=C-P+1. F är systemets frihetsgrader, C är antal komponenter och P antal faser hos systemet.
Hävstångsregeln En metod att beräkna, mha fasdiagrammet, andelen av respektiva faser hos ett tvåfasigt material.
Segringar De koncentrationsskillnader (varierad sammansättning) i ett material som förekommer vid icke-jämviktsstelning (snabb svalning vid stelning). Segringarna ger materialet sämre mekaniska egenskaper och kan minimeras genom s.k. homogeniseringsbehandling.
Created by: Maskinteknik