Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 4 (Kärnbildning och mer härdning)

QuestionAnswer
Diffusion Orienterad förflyttning av atomer eller joner i ett material. Förutsättningarna för diffusion är termisk energi och koncentrationsgradient.
Sätthärdning En industriell process med syftet att genom uppkolning, härdning och eventuell anlöpning, skapa ett hårt och slitstarkt ytskikt med duktil kärna. En fullständig sätthärdningsbehandling består av uppkolning, martensithärdning och anlöpning.
Uppkolning En termokemisk behandling för att öka kolhalten i ytskiktet hos stål. Genom att värma upp stålet i ett kolrikt medium införs kolatomer i ytan som sedan sprids till ett visst djup.
Diffusionssystem Ett fast material med ett atomslag som diffunderar i materialet.
Diffusionsmekanismer Interstitiell diffusion för förflyttning av interstitiella atomer och substitutions diffusion gällande vandring av substitutionella atomer.
Aktiveringsenergi Q, den energi som erfordras för att flytta en atom ett steg i ett kristallgitter.
Diffusivitet En koefficient som defineras enligt D=DoE^(-Q/RT).Q är aktiveringsengergi, Do ären konstant som bestäms avsystemet R är den allmänna gaskonstanten T är temp(I kelvin). Diffusiviteten kan tolkassom materialets förmåga att släppa igenom de vandrande atomern
Ficks 1:a lag J=-D*(dc/dx) anger förhållandet mellan atomflödet (J, atomer/(M^2*S)) och koncentrationsgradienten (dc/dx), vilka är sammankopplade genom diffusiviteten. Den visar att drivkraften för diffusion är koncentrationsgradienten.
Ficks 2:a lag Beskriver diffusionsprocesser i dynamiska diffusionssytem enligt en partiell differentialekvation. En lösning till denna ekvation möjliggör beräkning av koncentrationsprofilen hos ett diffusionssystem vid en viss tid och temp.
Stelning Av en metallsmälta börjar kärnor, bildas och tillväxten av dessa kärnor leder till ett fast material. Stelning är en fasomvandlingsprocess där en flytande fas övergår till ett fast material med en eller flera fasta faser.
Kärnor i stelning Små partiklar sin har samma kristallstruktur som den kommande fasta fasen.
Underkylning Skillnaden mellan (jämvikt-) frystemperaturen och aktuella temperaturen hos smältan. Den påverkar både kärnbildning och tillväxt-
Homogen kärnbildning Vid homogen kärnbildning skapas tillväxtdugliga kärnor slumpvis i smältan genom termiska fluktuationer. Denna typ av kärnbildning kräver en stor drivkraft och därmed stor underkylning.
Heterogen kärnbildning Kärnor bildas på befintliga ytor hos fasta partiklar (föroreningar eller tillsatta partiklar) eller gjutformsväggen. Kärnorna kan uppkomma vid en liten underkylning eftersom ytenergin som måste tillföras minskar.
Kritiska kärnradien, r* Den minsta radien hos en partikel (kärna) som är duglig för tillväxten.
Facetterad tillväxt Underkylning saknas i smältan intill tillväxtfronten (gränsen mellan fasta fasen och smältan). Tillväxten sker genom att tillväxfronten växer in i smältan mha termiska fluktuationer och så länge värme kan bortföras genom den fasta fasen.
Dendritisk tillväxt Kärnan växer in i smältan i flera riktningar där underkylning är tillgänglig. Dendritiska kristaller erhålls.
Ympning (inoculation) Tillsats av fasta partiklar med hög smälttemperatur i smältan i syfte att erhålla en finkornig struktur genom att framkalla riklig heterogen kärnbildning.
Created by: Maskinteknik