Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 4 (Kärnbildning och mer härdning)

QuestionAnswer
Diffusion Orienterad förflyttning av atomer eller joner i ett material. Förutsättningarna för diffusion är termisk energi och koncentrationsgradient.
Sätthärdning En industriell process med syftet att genom uppkolning, härdning och eventuell anlöpning, skapa ett hårt och slitstarkt ytskikt med duktil kärna. En fullständig sätthärdningsbehandling består av uppkolning, martensithärdning och anlöpning.
Uppkolning En termokemisk behandling för att öka kolhalten i ytskiktet hos stål. Genom att värma upp stålet i ett kolrikt medium införs kolatomer i ytan som sedan sprids till ett visst djup.
Diffusionssystem Ett fast material med ett atomslag som diffunderar i materialet.
Diffusionsmekanismer Interstitiell diffusion för förflyttning av interstitiella atomer och substitutions diffusion gällande vandring av substitutionella atomer.
Aktiveringsenergi Q, den energi som erfordras för att flytta en atom ett steg i ett kristallgitter.
Diffusivitet En koefficient som defineras enligt D=DoE^(-Q/RT).Q är aktiveringsengergi, Do ären konstant som bestäms avsystemet R är den allmänna gaskonstanten T är temp(I kelvin). Diffusiviteten kan tolkassom materialets förmåga att släppa igenom de vandrande atomern
Ficks 1:a lag J=-D*(dc/dx) anger förhållandet mellan atomflödet (J, atomer/(M^2*S)) och koncentrationsgradienten (dc/dx), vilka är sammankopplade genom diffusiviteten. Den visar att drivkraften för diffusion är koncentrationsgradienten.
Ficks 2:a lag Beskriver diffusionsprocesser i dynamiska diffusionssytem enligt en partiell differentialekvation. En lösning till denna ekvation möjliggör beräkning av koncentrationsprofilen hos ett diffusionssystem vid en viss tid och temp.
Stelning Av en metallsmälta börjar kärnor, bildas och tillväxten av dessa kärnor leder till ett fast material. Stelning är en fasomvandlingsprocess där en flytande fas övergår till ett fast material med en eller flera fasta faser.
Kärnor i stelning Små partiklar sin har samma kristallstruktur som den kommande fasta fasen.
Underkylning Skillnaden mellan (jämvikt-) frystemperaturen och aktuella temperaturen hos smältan. Den påverkar både kärnbildning och tillväxt-
Homogen kärnbildning Vid homogen kärnbildning skapas tillväxtdugliga kärnor slumpvis i smältan genom termiska fluktuationer. Denna typ av kärnbildning kräver en stor drivkraft och därmed stor underkylning.
Heterogen kärnbildning Kärnor bildas på befintliga ytor hos fasta partiklar (föroreningar eller tillsatta partiklar) eller gjutformsväggen. Kärnorna kan uppkomma vid en liten underkylning eftersom ytenergin som måste tillföras minskar.
Kritiska kärnradien, r* Den minsta radien hos en partikel (kärna) som är duglig för tillväxten.
Facetterad tillväxt Underkylning saknas i smältan intill tillväxtfronten (gränsen mellan fasta fasen och smältan). Tillväxten sker genom att tillväxfronten växer in i smältan mha termiska fluktuationer och så länge värme kan bortföras genom den fasta fasen.
Dendritisk tillväxt Kärnan växer in i smältan i flera riktningar där underkylning är tillgänglig. Dendritiska kristaller erhålls.
Ympning (inoculation) Tillsats av fasta partiklar med hög smälttemperatur i smältan i syfte att erhålla en finkornig struktur genom att framkalla riklig heterogen kärnbildning.
Created by: Maskinteknik
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards