Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 2 (bindningar och struktur)

QuestionAnswer
Elektronnegativitet Benägenheten hos en atom att ta till sig valenselektroner för att bli en anjon
Atombindningar De sammanhållande krafter som verkar mellan atomer/molekyler i ett material
Metallbindningar Uppkommer mellan positivt laddade och negativt laddade valenselektroner som rör sig "fritt" mellan metalljonerna i metaller.
Jonbindningar Uppstår mellan positiva joner (katjoner) och negativa joner (Anjoner)
Kovalenta bindningar En kovalent bindning bildas av ett par valenselektroner som delas mellan två atomer.
Van der waals bidningar Svaga bindningar som ofta uppstår mellan atomer/molekyler med elektrisk dipol
Primära bindningar Starka bindningar som utgörs av delade eller överförda valenselektroner mellan grannatomer. Metallbindningar, jonbindningar och kovalenta bidningar är primära bindningar.
Sekundära bindningar Svaga bindningar, som Van Der Waals, som uppkommer ofta mellan molekyler. I en termoplast har de sekundära bindningar som verkar mellan polymerkedjorna stor betydelse för de mekaniska och termiska egenskaperna.
Bindningsenergi Den energi som tillförs eller avgår då bindningen skapas resp. upphör. Den är styrkan på bindningen. Vissa egenskaper som E-modul och smälttemp., hos ett material är i intim relation till bindningsstyrkan.
Gitter En matematisk modell av kristallen där gitter och atomer som placeras ut i gittret definierar en kristallstruktur.
Enhetscell Den minsta enheten av ett gitter som fortfarande har karakteristiska kristallstruktur som gittret.
Gitterparametrar Kantlängder och vinklar mellan kristallaxeln på en enhetscell.
BCC Kubisk rymdcentrerad (Body centered cubic). Enhetscellen (metall) har 2 atomer.
FCC Kubisk ytcentrerad (face-centered-cubic). Enhetscellen har 4 atomer.
HCP Tätpackad hexagonal (hexagonal-close-packet).
Packningstäthet Volymandel i en enhetscell som är upptagen av atomerna. Den är 0.68 för BCC och 0.74 för FCC och HCP.
Tätpackad atomriktning Riktningen som har tätast möjliga packning av atomer. Grannatomerna är i kontakt längs en tätpackad riktning. FCC-kristaller har 12 tätpackade riktning (av <110> typ) jfr med 8 (<111> typ) hos BCC-kristaller.
Millerindex En tresiffrig beteckning som anger en viss riktning eller ett bestämt plan i kristaller.
Polykristallint material Material som består av åtskilliga sammansatta kristaller som kallas för korn.
Allotropi Att ett material kan ha olika strukturer beroende på temp. och tryck. T.ex järn har BCC struktur under 911 grader C och FCC över 911 grader C.
Anisotropi Att ha riktningsberoende egenskaper. Enkristaller och material med stark textur har ofta olika egenskaper i olika riktningar. Trä är ett annat exempel på anisotropiska material.
Isotropi Att ha lika egenskaper i alla riktningar.
Textur Kornens orientering är inte slumpmässigt fördelade i ett polykristallint material. Kraftigt kallbearbetade polykristallint material, som kallvalsad plåt och kalldragen tråd, har oftast stark textur, vilket i sin tur ger anisotropiska egenskaper.
Created by: Maskinteknik