Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Spoken 1 quiz

hebrew first

hebrewpinyin
מה העניינים? zěnmeyàng?
הכל בסדר? dōuhǎo ma?
כולם בסדר בבית? jiārén dōu hǎo ma?
איך הלימודים? xuéxí hái hǎo ma?
איך העבודה? gōngzuò hái hǎo ma?
אכלת? chīle ma?
הולך לשיעור? qù shàngkè a?
הולך לעבוד? shàngbān a?
סיימת לעבוד? xiàbān le?
עושה קניות? mǎi dōngxi a?
מסור ד"ש לבני משפחתך wèn nǐ jiārén hǎo
מסור לה ד"ש בשמי dài wǒ wèn tā hǎo
נפלא hǎo jíle
לא רע hěn bù cuò
הכל טוב מאוד dōu hěn hǎo
סביר hái xíng ba
סביר hái kěyǐ
לא כל כך טוב bù tài hǎo
לא משהו! bù zěmeyàng!
הכל לא טוב! dōu bú tài hǎo!
על הפנים! חבל מאוד! hěn zāogāo!
הכל על הפנים! dōu hěn zāogāo
תודה לאל xiètiānxièdì
אם כך זה טוב nàjiùhǎo
מזמן לא התראינו hǎojiúméijiàn
אין שום שינויים háishì lǎoyàngzi
מדברים על החמור... shuō Cáo Cáo, Cáo Cáo jiù dào
תאוותן שאינו יודע שובע tāndéwúyuàn
מה פתאום nǎr?
נכון kěbúshì
הנה zhèbúshì
כמובן! nà hái yòng shuō!
מה קרה zěnme la?
דווקא אתה כזה nǐ cái...
עוף מפה! yìbiānr qù!
במה הוא עוסק? tā shì gàn shénme de?
לעבוד בחברה או משרד dǎgōng
פועל gōngrén
חשמלאי diàngōng
איכר nóngmín
עורך דין lǜshī
מהנדס gōngchéngshī
מורה lǎoshī/jiàoshī
עובד מדינה gōngwùyuán
מוכר / איש מכירות shòuhuòyuán
מלצר fúwùyuán
איש עסקים shāngrén
איש עסקים zuò mǎimài de
נהג sījī
פרופסור jiàoshòu
Created by: Yoavc
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards