Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

מילה מול משמעות

מראה פיניין + סימנייה וצריך לנחש את המשמעות

מילהמשמעות
我 wǒ אני
你 nǐ אתה / את
他 tā הוא
她 tā היא
叫 jiào לקרוא / להיקרא בשם
呢 ne (מה עם?)
是 shì (להיות)
人 rén איש
吗 ma (האם)
不 bù לא
很 hěn מאוד
美 měi יפה / ארה"ב
你好 nǐhǎo שלום
喜欢 xǐhuan אוהב / מחבב
谢谢 xièxie תודה / להודות
的 de (של) / (ש)
你的 nǐde שלך
中文 zhōngwén סינית
北京 běijīng בייג'ינג
上海 shànghǎi שאנגחאי
美国 měiguó ארצות הברית
加拿大 jiānádà קנדה
美国人 měiguórén אמריקאי
以色列 yǐsèliè ישראל
英国 yīngguó אנגליה
中国 zhōngguó סין
法国 fǎguó צרפת
德国 déguó גרמניה
日本 rìběn יפן
澳大利亚 àodàlìyà אוסטרליה
高 gāo גבוה
帅 shuài חתיך
漂亮 piàoliang יפה
快 kuài מהיר
去 qù ללכת
哪里 nǎli איפה?
哪儿 nǎr איפה?
出差 chūchāi לצאת לנסיעה עסקית
先生 xiānsheng אדון / מר
您 nín את/ה / אתם/ן (מכובד)
要 yào רוצה / צריך / חייב / עומד ל..
什么 shénme מה? איזה?
啊 a (הדגשה. כמו סימן קריאה)
问 wèn לשאול
谁 shuí / shéi מי?
咖啡 kāfēi קפה
请 qǐng בבקשה / להזמין (מישהו למשהו)
请问 qǐngwèn אפשר לשאול? / סליחה (פנייה)
小姐 xiǎojie עלמה / גברת / מלצרית
喝 hē לשתות
茶 chá תה
可口可乐 kěkǒukělè קוקה קולה
可乐 kělè קולה
巧克力 qiǎokèlì שוקולד
沙发 shāfā ספה
服务员 fúwùyuán מלצר
苦 kǔ מר
甜 tián מתוק
牛奶 niúnǎi חלב פרה
水 shuǐ מים
看 kàn להביט / להסתכל / לשמור על (לדאוג ל..)
出租 chūzū להשכיר
车 chē כלי רכב
出租车 chūzūchē מונית
在 zài ב... / נמצא
那里 nàli שם
那儿 nàr שם
太......了 tài......le יותר מדי ... / ממש ...
巧 qiǎo צירוף מקרים משמח
也 yě גם
你们 nǐmen אתם/ן
我们 wǒmen אנחנו
到 dào להגיע
了 le (פעולה שהסתיימה) / (מצב חדש)
左 zuǒ שמאל
右 yòu ימין
上 shàng למעלה / לפני / הקודם
下 xià למטה / אחרי / הבא
前 qián לפנים / לפני
后 hòu מאחורי / אחרי
前面 qiánmian לפנים
前边 qiánbian לפנים
后面 hòumian מאחורי
左边 zuǒbian צד שמאל
右边 yòubian צד ימין
上面 shàngmian למעלה
下面 xiàmian למטה
拐 guǎi לפנות
这里 zhèli כאן / פה
这儿 zhèr כאן / פה
停 tíng לעצור
再见 zàijiàn להתראות
再 zài שוב
王 wáng מלך / (שם משפחה)
路 lù דרך / רחוב
东 dōng מזרח
南 nán דרום
西 xī מערב
北 běi צפון
东南西北 dōngnánxīběi כל הכיוונים
饭店 fàndiàn מסעדה
银行 yínháng בנק
超市 chāoshì סופרמרקט
一直走 yīzhízǒu להמשיך ישר / ללכת ישר
一直 yīzhí ישר / ללא הפסק
走 zǒu ללכת (הליכה)
喂 wéi / wèi הלו (קריאה)
天 tiān יום / שמיים / שמיימי
今天 jīntiān היום
晚上 wǎnshang ערב
有 yǒu יש / קיים
没 méi אין / (שלילה בעבר)
空 kòng זמן פנוי
忙 máng עסוק
事 shì עניין / דבר
想 xiǎng לחשוב / לרצות / להתגעגע
吃 chī לאכול
吃饭 chīfàn לאכול (לאכול אוכל)
饭 fàn אוכל / אורז מבושל
明天 míngtiān מחר
可以 kěyǐ אפשר / מותר / יכול
来 lái לבוא / (לבצע פעולה)
接 jiē לאסוף (מישהו מאיפשהו) / לענות (לטלפון)
菜 cài מנה / ירקות
中餐 zhōngcān אוכל סיני
和 hé ו... (מחבר שמות עצם)
见 jiàn להיפגש / להבחין / לראות
川菜 chuāncài אוכל סצ'ואני
四川 sìchuān סצ'ואן
上海菜 shànghǎicài אוכל של שאנגחאי
山东 dōngshān דונג-שן (מקום)
广东 guǎngdōng קנטון
扬州 yángzhōu יאנג-ג'ואו (מקום)
前天 qiántiān שלשום
昨天 zuótiān אתמול
后天 hòutiān מחרתיים
早上 zǎoshang בוקר
上午 shàngwǔ לפני הצהריים
中午 zhōngwǔ צהריים
下午 xiàwǔ אחרי הצהריים
辣 là חריף
淡 dàn תפל
麻婆豆腐 mápó dòufu מנה מפורסמת של טופו חריף
吧 ba (הצעה) / (פקודה) / (ניחוש מלומד)
这 zhè זה / הזה
个 gè (מילת מנייה כללית / לאנשים)
多 duō הרבה / כמה?
少 shǎo מעט
多少 duōshǎo כמה?
钱 qián כסף
百 bǎi מאה
块 kuài (מילת מנייה לכסף / חתיכות של דברים)
贵 guì יקר
那 nà ההוא
几 jǐ כמה? (למספרים קטנים)
便宜 piányi זול / להוזיל
一点儿 yīdiǎnr קצת (לאחר פועל)
买 mǎi לקנות
卖 mài למכור
两 liǎng שתי / שני
一共 yīgòng בסך הכל (סכימה)
给 gěi לתת / (בשביל)
找 zhǎo לחפש / להחזיר עודף
打折 dǎzhé לתת הנחה
零 / 〇 líng אפס
一 yī אחת
二 èr שתיים
三 sān שלוש
四 sì ארבע
五 wǔ חמש
六 liù שש
七 qī שבע
八 bā שמונה
九 jiǔ תשע
十 shí עשר
元 yuán המטבע הסיני / דולר / (מילה כללית למטבע)
分 fēn דקות / אגורות / חלק
角 jiǎo עשר אגורות / פינה
毛 máo עשר אגורות (עממי)
水果 shuǐguǒ פירות
苹果 píngguǒ תפוח
橙子 chéngzi תפוז
香蕉 xiāngjiāo בננה
人民币 rénmínbì המטבע הסיני הרשמי
预定 yùdìng להזמין מראש
预 yù מראש, מקדים
定 dìng להזמין, לקבוע, לקבע
座位 zuòwèi מושב, מקום
座 zuò מושב, מקום
位 wèi מיקום, (מילת מנייה מכובדת לאנשים)
午餐 wǔcān ארוחת צהריים
餐 cān ארוחה
还是 háishì או (מילת שאלה), בכל זאת
晚餐 wǎncān ארוחת ערב
包房 bāofáng חדר פרטי (במסעדות, קריוקי וכד')
包 bāo תיק, חבילה, לארוז
房 fáng חדר, דירה, בית
用 yòng להשתמש
不用 búyòng אין צורך
点(钟) diǎn (zhōng) (מילת מנייה לשעות)
半 bàn חצי
您贵姓 nín guì xìng (מכובד) מהו שם משפחתך?
姓 xìng שם משפחה, להיקרא בשם משפחה
电话 diànhuà טלפון
电 diàn חשמל, חשמלי
话 huà דיבור, שיח, מילים
号码 hàomǎ מספר, קוד
号 hào מספר, ספרה
码 mǎ קוד, מספר
重复 chóngfù מחדש, שוב, לחזור (על פעולה)
一下 yíxià לרגע
对 duì נכון, כלפי
不客气 búkèqi על לא דבר / בצורה לא מנומסת
客气 kèqi נימוס
厨房 chúfáng מטבח
欢迎 huānyíng ברוכים הבאים
光临 guānglín נוכחות (של אורח)
欢迎光临 huānyíng guānglín ברוכים הבאים (ברכה הנאמרת לאורחים)
楼 lóu בניין, קומה
分 fēn דקות, חלק
刻 kè רבע שעה
电视 diànshì טלוויזיה
视 shì מבט, להסתכל על
电影 diànyǐng סרט
影 yǐng צל
电脑 diànnǎo מחשב
脑 nǎo מוח
留学生 liúxuéshēng תלמיד / סטודנט זר
大学 dàxué אוניברסיטה
学习 xuéxí ללמוד
学 xué ללמוד, לימודים
汉语 hànyǔ השפה הסינית
还 hái עדיין, בנוסף
会 huì יכול, יודע, מבין / עשוי, עלול
说 shuō לדבר
英语 yīngyǔ השפה האנגלית
西班牙语 xībānyáyǔ השפה הספרדית
每 měi כל-
天 tiān יום / שמיים
上班 shàngbān להתחיל לעבוד / להיות בעבודה
现在 xiànzài עכשיו
放假 fàngjià חופשה / לצאת לחופשה
以后 yǐhòu אחרי-
从 cóng מ-
哪 nǎ איזה (מילת שאלה)
开始 kāishǐ התחלה / להתחיל
月 yuè חודש / ירח
号 hào מספר / יום בחודש
星期 xīngqī שבוע
谈 tán לשוחח
实习 shíxí התמחות
工作 gōngzuò עבודה / לעבוד
公司 gōngsī חברה (מסחרית)
面试 miànshì ראיון עבודה
学校 xuéxiào בית ספר
上课 shàngkè להתחיל בשיעור / להיות בשיעור
复习 fùxí לחזור על החומר הנלמד
考试 kǎoshì מבחן / להיבחן
同学 tóngxué חבר לספסל הלימודים
商店 shāngdiàn חנות
衣服 yīfu בגדים
年 nián שנה
今年 jīnnián השנה הנוכחית
去年 qùnián שנה שעברה
明年 míngnián שנה הבאה
一月 yīyuè ינואר
二月 èryuè פברואר
三月 sānyuè מרץ
四月 sìyue אפריל
五月 wǔyuè מאי
六月 liùyuè יוני
七月 qīyuè יולי
八月 bāyuè אוגוסט
九月 jiǔyuè ספטמבר
十月 shíyuè אוקטובר
十一月 shíyīyuè נובמבר
十二月 shí'èryuè דצמבר
星期一 xīngqīyī יום שני
星期二 xīngqī'èr יום שלישי
星期三 xīngqīsān יום רביעי
星期四 xīngqīsì יום חמישי
星期五 xīngqīwǔ יום שישי
星期六 xīngqīliù שבת
星期日 xīngqīrì יום ראשון
星期天 xīngqītiān יום ראשון
日 rì יום / שמש
过 guò (סמן של עבר, ניסיון עבר)
上次 shàngcì פעם קודמת
点菜 diǎncài להזמין מנה
点 diǎn להזמין
来 lái להביא
份 fèn מילת מנייה למנות
可是 kěshì אבל
听说 tīngshuō לשמוע (שמועה)
好吃 hǎochī טעים
再 zài שוב
小心 xiǎoxīn זהירות, לשים לב
里面 lǐmian בתוך, בפנים
汤 tāng מרק
烫 tàng רותח (לנוזל)
真 zhēn באמת
觉得 juéde חושב, מרגיש
怎么样 zěnmeyàng מה לגבי? (מילת שאלה)
有点儿 yǒudiǎnr קצת (לשמות תואר)
买单 mǎidān חשבון (רשימת קניות)
狮子头 shīzitóu כדורי בשר
百叶包 bǎiyèbāo רול שעועית
清蒸鱼 qīngzhēngyú דג מאודה
清蒸 qīngzhēng לאדות
鱼 yú דג
小笼包 xiǎolóngbāo לחם ממולא בבשר
面包 miànbāo לחם
做 zuò לעשות, להכין
杯 bēi מילת מנייה לכוסות
杯子 bēizi כוס, ספל
好喝 hǎohē ערב לחיך, מרווה, טעים לשתייה
好听 hǎotīng ערב לאוזן, נעים לשמיעה
好玩 hǎowán כיף
饺子 jiǎozi גיוזה, כופתאות
包子 bāozi כופתאות גדולות
汤圆 tāngyuán אורז בגלוטן
粽子 zòngzi דזונג-דזה
单 dān רשימה
菜单 càidān תפריט
名单 míngdān רשימת שמות
京剧 jīngjù אופרת בייג'ינג
舒服 shūfu להרגיש טוב
拉肚子 lā dùzi לשלשל
肚子 dùzi בטן
呕吐 ǒutù להקיא
什么时候 shénme shíhou מתי? (מילת שאלה)
感觉 gǎnjué להרגיש
疼 téng כואב
晚饭 wǎnfàn ארוחת ערב
朋友 péngyou חבר
烧烤 shāokǎo על האש, ברביקיו
羊肉串 yángròuchuán שיפודי כבש
羊肉 yángròu בשר כבש
烤 kǎo לצלות
鸡翅 jīchì כנפי עוף
红薯 hóngshǔ בטטה
什么的 shénmede וכולי
先 xiān קודם, ראשית
大 dà גדול
量 liáng למדוד / לשקול
体温 tǐwēn חום גוף
然后 ránhòu אחר כך, לאחר מכן
化验 huàyàn בדיקת מעבדה
病 bìng מחלה, לחלות
严重 yánzhòng רציני, קשה, חמור
别 bié אל / אחר
担心 dānxīn לדאוג
问题 wèntí בעיה / שאלה
给 gěi לתת ל... / בשביל / אל
开药 kāiyào להוציא מרשם
药 yào תרופה
几 jǐ כמה (מילת שאלה) / כמה (כמות קטנה)
油腻 yóunì שמנוני
东西 dōngxi דבר
医生 yīshēng רופא
医院 yīyuàn בית חולים
护士 hùshi אחות (מטפלת)
药房 yàofáng בית מרקחת
感冒 gǎnmào הצטננות / להצטנן
发烧 fāshāo חום (במחלה)
眼睛 yǎnjīng עיניים
耳朵 ěrduo אוזניים
嘴巴 zuǐba פה
鼻子 bízi אף
头 tóu ראש
为什么 wèishénme למה (מילת שאלה)
体育 tǐyù כושר גופני
生病 shēngbìng לחלות
懂 dǒng להבין
天气 tiānqì מזג אוויר
不错 búcuò לא רע
出去 chūqù לצאת
郊外 jiāowài פרברים
晒 shài להשתזף, להתייבש בשמש
太阳 tàiyang שמש
周末 zhōumò סוף שבוע
堵 dǔ פקק תנועה
骑 qí לרכב
自行车 zìxíngchē אופניים
主意 zhǔyi לשים לב
叫 jiào לקרוא / להיקרא
一起 yīqǐ יחד
姑娘 gūniang נערה
怎么 zěnme איך
才 cái (רק אז)
就 jiù (מיד) / בדיוק
出来 chūlai לצאת החוצה
爆 bào להתפוצץ
胎 tāi צמיג
长 cháng ארוך
会 huì עלול / עשוי
已经 yǐjing כבר
修 xiū לתקן
不好意思 bùhǎoyìsi אני מצטער / לא נעים לי / סליחה
让 ràng לגרום למישהו / להגיד למישהו לעשות משהו
等 děng להמתין
这么 zhème כל כך / ככה
时间 shíjiān זמן
只要 zhǐyào כל עוד / רק אם
一会儿 yíhuìr לרגע
请客 qǐngkè להזמין (מישהו למשהו)
行 xíng בסדר / הולך
楼下 lóuxià מתחת לבית (בתחתית הבניין)
电梯 diàntī מעלית
坏 huài שבור / מקולקל
累 lèi עייף
能 néng מסוגל
找 zhǎo לחפש / להחזיר עודף
逛街 guàngjiē לטייל ברחוב
唱 chàng לשיר
聚会 jùhuì מפגש
回来 huílai לחזור (לעבר הדובר)
回 huí לחזור
回去 huíqu לחזור (הלאה מהדובר)
进来 jìnlai להיכנס (לעבר הדובר)
进去 jìnqu להיכנס (הלאה מהדובר)
上来 shànglai לעלות (לעבר הדובר)
上去 shàngqu לעלות (הלאה מהדובר)
下来 xiàlai לרדת (לעבר הדובר)
下去 xiàqu לרדת (הלאה מהדובר)
坐 zuò לשבת / לסוע ברכב
卡拉OK kǎlā OK קריוקי
过来 guòlai בוא (לעבר הדובר)
能 néng מסוגל
马上 mǎshàng מיד / מיידית
字 zì סימנייה
怎么 zěnme איך / איך זה ש...
读 dú לקרוא
笔 bǐ מכשיר כתיבה
竹子 zhúzi במבוק
毛 máo שער / פרווה
毛笔 máobǐ מכחול
写 xiě לכתוב
有意思 yǒuyìsi מעניין / מצחיק
难 nán קשה
得 de (משלים יכולת)
汉字 hànzì סימניות סיניות
哪里哪里 nǎli nǎli (תשובה מנומסת למחמאה)
慢 màn לאט / האט
得 děi צריך (בשפה מדוברת)
练习 liànxí להתאמן / אימון
爷爷 yéye סבא (מצד אבא)
小时候 xiǎoshíhou בילדות / ילדות
怪不得 guàibudé אין פלא
不过 búguò יחד עם זאת
只 zhǐ רק
后来 hòulái לאחר מכן (בעבר בלבד)
一直 yīzhí ברציפות / ישר
哦 ò (קריאת הפתעה)
以前 yǐqián בעבר / לפני ש... / לפני כן
安 ān שלווה, שלום
意思 yìsi משמעות
家 jiā משפחה / בית
女 nǚ נקבה / אישה
女孩子 nǚháizi ילדה
安全 ānquán בטיחות
派对 pàiduì מסיבה
主题 zhǔtí נושא
化妆 huàzhuāng איפור / להתאפר
舞会 wǔhuì מסיבת ריקודים
红色 hóngsè צבע אדום
告诉 gàosu להגיד ל... / לספר ל...
地址 dìzhǐ כתובת
室 shì חדר
路口 lùkǒu צומת / כניסה או יציאה מרחוב
离 lí מ... (מרחק)
近 jìn קרוב
刻钟 kèzhōng רבע שעה
晚会 wǎnhuì מסיבת ערב
要 yào (סמן עתיד)
哪儿 nǎr איפה? היכן?
生日 shēngrì יום הולדת
新年 xīnnián שנה חדשה
蓝色 lánsè צבע כחול
黄色 huángsè צבע צהוב
黑色 hēisè צבע שחור
白色 báisè צבע לבן
紫色 zǐsè צבע סגול
弄 lòng נתיב
远 yuǎn רחוק
参加 cānjiā להשתתף
靠近 kàojìn קרוב ל... / סמוך / על יד
Created by: nebneb
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards