Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Irregular Verbs - 1

Irregular Verbs - Simple past

Infinitive to simple pastSimple Past
alight /əlaɪt/ alighted, alit /əlaɪtəd, alit/
arise /əraɪz/ arose /əroʊz/
awake /əweɪk/ awoke, awaked /əwoʊk, əweɪkt/
be /bi/ was, were /wəz, wər/
bear /ber/ bore /bɔːr/
beat /biːt/ beat /biːt/
become /bɪkʌm/ became /bɪkeɪm/
beget /bɪɡet/ begot /biɡɑːt/
begin /bɪɡɪn/ began /bɪɡæn/
bend /bend/ bent /bent/
bereave /bəriːv/ bereaved, bereft /bəriːvd, bəreft/
beseech /bəsiːtʃ/ besought, beseeched /bɪsɔːt, bɪsiːtʃt/
bet /bet/ bet, betted /bet, betɪd/
bid /bɪd/ bade, bid /beɪd, bɪd/
bide /baɪd/ bade, bided /beɪd, baɪdɪd/
bind /baɪnd/ bound /baʊnd/
bite /baɪt/ bit /bɪt/
bleed /bliːd/ bled /bled/
bless /bles/ blessed, blest /blest, blest/
blow /bloʊ/ blew /bluː/
break /breɪk/ broke /broʊk/
breed /briːd/ bred /bred/
bring /brɪŋ/ brought /brɔːt/
broadcast /brɒdkæst/ broadcast, broadcasted /brɒdkæst, brɔːrdkæstɪd/
build /bɪld/ built /bɪlt/
burn /bɝːn/ burnt, burned /bɝːnt, bɝːnd/
burst /bɝːst/ burst /bɝːst/
bust /bəst/ bust, busted /bəst, bʌstəd/
buy /baɪ/ bought /bɔːt/
can /kæn/ could /kʊd/
cast /kæst/ cast /kæst/
catch /kætʃ/ caught /kɔːt/
choose /tʃuːz/ chose /tʃoʊz/
cleave /kliːv/ cleft, cleaved, clove /kleft, kliːvd, kloʊv/
cling /klɪŋ/ clung /kləŋ/
clothe /kloʊð/ clothed, clad /kloʊðd, klæd/
come /kəm/ came /keɪm/
cost /kɑːst/ cost /kɑːst/
creep /kriːp/ crept /krept/
crow /kroʊ/ crowed /kroʊd/
cut /kət/ cut /kət/
deal /diːl/ dealt /delt/
dig /dɪɡ/ dug /dəɡ/
do /duː/ did /dɪd/
draw /drɒ/ drew /druː/
dream /driːm/ dreamt, dreamed /dremt, driːmd/
drink /drɪŋk/ drank /dræŋk/
drive /draɪv/ drove /droʊv/
dwell /dwel/ dwelt, dwelled /dwelt, dweld/
eat /iːt/ ate /eɪt/
fall /fɑːl/ fell /fel/
feed /fiːd/ fed /fed/
feel /fiːl/ felt /felt/
fight /faɪt/ fought /fɔːt/
find /faɪnd/ found /faʊnd/
flee /fliː/ fled /fled/
fling /flɪŋ/ flung /fləŋ/
fly /flaɪ/ flew /fluː/
forbid /fərbɪd/ forbad, forbade /fərbæd, fərbæd/
forecast /fɔːrkæst/ forecast, forecasted /fɔːrkæst, fɔːrkæstəd/
forget /fərɡet/ forgot /fərɡɑːt/
forsake /fərseɪk/ forsook /fərsʊk/
freeze /friːz/ froze /froʊz/
geld /ɡeld/ gelded, gelt /ɡeldɪd, gelt/
get /ɡet/ got /ɡɑːt/
gild /ɡɪld/ gilded, gilt /ɡɪldəd, ɡɪlt/
give /ɡɪv/ gave /ɡeɪv/
gnaw /nɒ/ gnawed /nɒd/
go /ɡoʊ/ went /went/
grind /ɡraɪnd/ ground /ɡraʊnd/
grip /ɡrɪp/ gripped, gript /ɡrɪpt, gript/
grow /ɡroʊ/ grew /ɡruː/
hang /hæŋ/ hung /həŋ/
have /həv/ had /həd/
hear /hɪr/ heard /hɝːd/
heave /hiːv/ heaved, hove /hiːvd, hoʊv/
hew /hjuː/ hewed /hjuːd/
hide /haɪd/ hid /hɪd/
hit /hɪt/ hit /hɪt/
hold /hoʊld/ held /held/
hurt /hɝːt/ hurt /hɝːt/
keep /kiːp/ kept /kept/
kneel /niːl/ knelt, kneeled /nelt, niːld/
knit /nɪt/ knitted, knit /nɪtəd, nɪt/
know /noʊ/ knew /nuː/
lay /leɪ/ laid /leɪd/
lead /led/ led /led/
lean /liːn/ leant, leaned /liːənt, liːnd/
leap /liːp/ leapt, leaped /lept, lept/
learn /lɝːn/ learnt, learned /lɝːnt, lɝːnd/
leave /liːv/ left /left/
lend /lend/ lent /lent/
let /let/ let /let/
lie /laɪ/ lay /leɪ/
light /laɪt/ lit, lighted /lɪt, laɪtəd/
lose /luːz/ lost /lɒst/
make /meɪk/ made /meɪd/
may /meɪ/ might /maɪt/
mean /miːn/ meant /ment/
meet /miːt/ met /met/
melt /melt/ melted /meltəd/
mow /moʊ/ mowed /mod/
pay /peɪ/ paid /peɪd/
pen /pen/ pent, penned /pent, pend/
plead /pliːd/ pled, pleaded /pled, pliːdəd/
prove /pruːv/ proved /pruːvd/
put /pʊt/ put /pʊt/
quit /kwɪt/ quit, quitted /kwɪt, kwɪtɪd/
read /riːd/ read /riːd/
rid /rɪd/ rid, ridded /rɪd, ridded/
ride /raɪd/ rode /roʊd/
ring /rɪŋ/ rang /ræŋ/
rise /raɪz/ rose /roʊz/
run /rən/ ran /ræn/
saw /sɒ/ sawed /sɒd/
say /seɪ/ said /sed/
see /siː/ saw /sɒ/
seek /siːk/ sought /sɔːt/
sell /sel/ sold /soʊld/
send /send/ sent /sent/
set /set/ set /set/
sew /soʊ/ sewed /soʊd/
shake /ʃeɪk/ shook /ʃʊk/
shall /ʃæl/ should /ʃʊd/
shear /ʃɪr/ sheared /ʃɪrd/
shed /ʃed/ shed /ʃed/
shine /ʃaɪn/ shone /ʃoʊn/
shit /ʃiːt/ shit, shitted, shat /ʃiːt, ʃɪtɪd, ʃæt/
shoe /ʃuː/ shod, shoed /ʃɑːd, ʃuːd/
shoot /ʃuːt/ shot /ʃɑːt/
show /ʃoʊ/ showed /ʃoʊd/
shred /ʃred/ shred, shredded /ʃred, ʃredəd/
shrink /ʃrɪŋk/ shrank, shrunk /ʃræŋk, ʃrəŋk/
shut /ʃət/ shut /ʃət/
sing /sɪŋ/ sang /sæŋ/
sink /sɪŋk/ sank /sæŋk/
sit /sɪt/ sat /sæt/
slay /sleɪ/ slew /sluː/
sleep /sliːp/ slept /slept/
slide /slaɪd/ slid /slɪd/
sling /slɪŋ/ slung /sləŋ/
slink /slɪŋk/ slunk /slʌŋk/
slit /slɪt/ slit /slɪt/
smell /smel/ smelt, smelled /smelt, smeld/
smite /smaɪt/ smote /smoʊt/
sow /saʊ/ sowed /soʊd/
speak /spiːk/ spoke /spoʊk/
speed /spiːd/ sped, speeded /sped, spiːdəd/
spell /spel/ spelt, spelled /spelt, speld/
spend /spend/ spent /spent/
spill /spɪl/ spilt, spilled /spɪlt, spɪld/
spin /spɪn/ spun /spən/
spit /spɪt/ spat /spæt/
split /splɪt/ split /splɪt/
spoil /spɔɪl/ spoilt, spoiled /spɔɪlt, spɔɪld/
spread /spred/ spread /spred/
spring /sprɪŋ/ sprang, sprung /spræŋ, sprəŋ/
stand /stænd/ stood /stʊd/
steal /stiːl/ stole /stoʊl/
stick /stɪk/ stuck /stək/
sting /stɪŋ/ stung /stəŋ/
stink /stɪŋk/ stank, stunk /stæŋk, stəŋk/
stride /straɪd/ strode /stroʊd/
strike /straɪk/ struck /strək/
string /strɪŋ/ strung /strəŋ/
strive /straɪv/ strove /stroʊv/
swear /swer/ swore /swɔːr/
sweat /swet/ sweat, sweated /swet, swetəd/
sweep /swiːp/ swept /swept/
swell /swel/ swelled /sweld/
swim /swɪm/ swam /swæm/
swing /swɪŋ/ swung /swəŋ/
take /teɪk/ took /tʊk/
teach /tiːtʃ/ taught /tɒt/
tear /tɪr/ tore /tɔːr/
telecast /teləkæst/ telecast, telecasted /teləkæst, telecasted/
tell /tel/ told /toʊld/
think /θɪŋk/ thought /θɔːt/
throw /θroʊ/ threw /θruː/
thrust /θrəst/ thrust /θrəst/
tread /tred/ trod /trɑːd/
understand /ʌndərstænd/ understood /ʌndərstʊd/
wake /weɪk/ woke, waked /woʊk, weɪkt/
wear /wer/ wore /wɔːr/
weave /wiːv/ wove /woʊv/
wed /wed/ wed, wedded /wed, wedəd/
weep /wiːp/ wept /wept/
wet /wet/ wet, wetted /wet, wetəd/
win /wɪn/ won /wən/
wind /wɪnd/ wound /waʊnd/
wring /rɪŋ/ wrung /rəŋ/
write /raɪt/ wrote /roʊt/
Created by: qrubit