Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Irregular Verbs - 2

Irregular Verbs - Past Participle

Infinitive to past participlePast Participle
alight /əlaɪt/ alighted, alit /əlaɪtəd, alit/
arise /əraɪz/ arisen /ərɪzn/
awake /əweɪk/ awoken, awaked /əwoʊkən, əweɪkt/
be /bi/ been /bɪn/
bear /ber/ borne, born /bɔːrn, bɔːrn/
beat /biːt/ beaten, beat /biːtn, biːt/
become /bɪkʌm/ become /bɪkʌm/
beget /bɪɡet/ begotten /biɡɒtən/
begin /bɪɡɪn/ begun /bɪɡʌn/
bend /bend/ bent /bent/
bereave /bəriːv/ bereaved, bereft /bəriːvd, bəreft/
beseech /bəsiːtʃ/ besought, beseeched /bɪsɔːt, bɪsiːtʃt/
bet /bet/ bet, betted /bet, betɪd/
bid /bɪd/ bidden, bid, bade /bɪdn, bɪd, beɪd/
bide /baɪd/ bided /baɪdɪd/
bind /baɪnd/ bound /baʊnd/
bite /baɪt/ bitten /bɪtn/
bleed /bliːd/ bled /bled/
bless /bles/ blessed, blest /blest, blest/
blow /bloʊ/ blown /bloʊn/
break /breɪk/ broken /broʊkən/
breed /briːd/ bred /bred/
bring /brɪŋ/ brought /brɔːt/
broadcast /brɒdkæst/ broadcast, broadcasted /brɒdkæst, brɔːrdkæstɪd/
build /bɪld/ built /bɪlt/
burn /bɝːn/ burnt, burned /bɝːnt, bɝːnd/
burst /bɝːst/ burst /bɝːst/
bust /bəst/ bust, busted /bəst, bʌstəd/
buy /baɪ/ bought /bɔːt/
can /kæn/ (kein Participle) /(kein pɑːrtɪsɪpl)/
cast /kæst/ cast /kæst/
catch /kætʃ/ caught /kɔːt/
choose /tʃuːz/ chosen /tʃoʊzən/
cleave /kliːv/ cleft, cleaved, cloven /kleft, kliːvd, kloʊvn/
cling /klɪŋ/ clung /kləŋ/
clothe /kloʊð/ clothed, clad /kloʊðd, klæd/
come /kəm/ come /kəm/
cost /kɑːst/ cost /kɑːst/
creep /kriːp/ crept /krept/
crow /kroʊ/ crew, crowed /kruː, kroʊd/
cut /kət/ cut /kət/
deal /diːl/ dealt /delt/
dig /dɪɡ/ dug /dəɡ/
do /duː/ done /dən/
draw /drɒ/ drawn /drɒn/
dream /driːm/ dreamt, dreamed /dremt, driːmd/
drink /drɪŋk/ drunk /drəŋk/
drive /draɪv/ driven /drɪvn/
dwell /dwel/ dwelt, dwelled /dwelt, dweld/
eat /iːt/ eaten /iːtn/
fall /fɑːl/ fallen /fɑːlən/
feed /fiːd/ fed /fed/
feel /fiːl/ felt /felt/
fight /faɪt/ fought /fɔːt/
find /faɪnd/ found /faʊnd/
flee /fliː/ fled /fled/
fling /flɪŋ/ flung /fləŋ/
fly /flaɪ/ flown /floʊn/
forbid /fərbɪd/ forbid, forbidden /fərbɪd, fərbɪdn/
forecast /fɔːrkæst/ forecast, forecasted /fɔːrkæst, fɔːrkæstəd/
forget /fərɡet/ forgotten /fərɡɑːtn/
forsake /fərseɪk/ forsaken /fərseɪkən/
freeze /friːz/ frozen /froʊzən/
geld /ɡeld/ gelded, gelt /ɡeldɪd, gelt/
get /ɡet/ got, gotten /ɡɑːt, ɡɑːtn/
gild /ɡɪld/ gilded, gilt /ɡɪldəd, ɡɪlt/
give /ɡɪv/ given /ɡɪvn/
gnaw /nɒ/ gnawed, gnawn /nɒd, gnawn/
go /ɡoʊ/ gone /ɡɒn/
grind /ɡraɪnd/ ground /ɡraʊnd/
grip /ɡrɪp/ gripped, gript /ɡrɪpt, gript/
grow /ɡroʊ/ grown /ɡroʊn/
hang /hæŋ/ hung /həŋ/
have /həv/ had /həd/
hear /hɪr/ heard /hɝːd/
heave /hiːv/ heaved, hove /hiːvd, hoʊv/
hew /hjuː/ hewed, hewn /hjuːd, hjuːn/
hide /haɪd/ hidden, hid /hɪdn, hɪd/
hit /hɪt/ hit /hɪt/
hold /hoʊld/ held /held/
hurt /hɝːt/ hurt /hɝːt/
keep /kiːp/ kept /kept/
kneel /niːl/ knelt, kneeled /nelt, niːld/
knit /nɪt/ knitted, knit /nɪtəd, nɪt/
know /noʊ/ known /noʊn/
lay /leɪ/ laid /leɪd/
lead /led/ led /led/
lean /liːn/ leant, leaned /liːənt, liːnd/
leap /liːp/ leapt, leaped /lept, lept/
learn /lɝːn/ learnt, learned /lɝːnt, lɝːnd/
leave /liːv/ left /left/
lend /lend/ lent /lent/
let /let/ let /let/
lie /laɪ/ lain /leɪn/
light /laɪt/ lit, lighted /lɪt, laɪtəd/
lose /luːz/ lost /lɒst/
make /meɪk/ made /meɪd/
may /meɪ/ (kein Participle) /(kein pɑːrtɪsɪpl)/
mean /miːn/ meant /ment/
meet /miːt/ met /met/
melt /melt/ molten, melted /moʊltən, meltəd/
mow /moʊ/ mown, mowed /moʊn, mod/
pay /peɪ/ paid /peɪd/
pen /pen/ pent, penned /pent, pend/
plead /pliːd/ pled, pleaded /pled, pliːdəd/
prove /pruːv/ proven, proved /pruːvn, pruːvd/
put /pʊt/ put /pʊt/
quit /kwɪt/ quit, quitted /kwɪt, kwɪtɪd/
read /riːd/ read /riːd/
rid /rɪd/ rid, ridded /rɪd, ridded/
ride /raɪd/ ridden /rɪdn/
ring /rɪŋ/ rung /rəŋ/
rise /raɪz/ risen /rɪzn/
run /rən/ run /rən/
saw /sɒ/ sawn, sawed /sɔːn, sɒd/
say /seɪ/ said /sed/
see /siː/ seen /siːn/
seek /siːk/ sought /sɔːt/
sell /sel/ sold /soʊld/
send /send/ sent /sent/
set /set/ set /set/
sew /soʊ/ sewn, sewed /soʊn, soʊd/
shake /ʃeɪk/ shaken /ʃeɪkən/
shall /ʃæl/ (kein Participle) /(kein pɑːrtɪsɪpl)/
shear /ʃɪr/ shorn, sheared /ʃɔːrn, ʃɪrd/
shed /ʃed/ shed /ʃed/
shine /ʃaɪn/ shone /ʃoʊn/
shit /ʃiːt/ shit, shitted, shat /ʃiːt, ʃɪtɪd, ʃæt/
shoe /ʃuː/ shod, shoed /ʃɑːd, ʃuːd/
shoot /ʃuːt/ shot /ʃɑːt/
show /ʃoʊ/ shown, showed /ʃoʊn, ʃoʊd/
shred /ʃred/ shred, shredded /ʃred, ʃredəd/
shrink /ʃrɪŋk/ shrunk /ʃrəŋk/
shut /ʃət/ shut /ʃət/
sing /sɪŋ/ sung /səŋ/
sink /sɪŋk/ sunk /səŋk/
sit /sɪt/ sat /sæt/
slay /sleɪ/ slain /sleɪn/
sleep /sliːp/ slept /slept/
slide /slaɪd/ slid /slɪd/
sling /slɪŋ/ slung /sləŋ/
slink /slɪŋk/ slunk /slʌŋk/
slit /slɪt/ slit /slɪt/
smell /smel/ smelt, smelled /smelt, smeld/
smite /smaɪt/ smitten /smɪtn/
sow /saʊ/ sown, sowed /soʊn, soʊd/
speak /spiːk/ spoken /spoʊkən/
speed /spiːd/ sped, speeded /sped, spiːdəd/
spell /spel/ spelt, spelled /spelt, speld/
spend /spend/ spent /spent/
spill /spɪl/ spilt, spilled /spɪlt, spɪld/
spin /spɪn/ spun /spən/
spit /spɪt/ spat /spæt/
split /splɪt/ split /splɪt/
spoil /spɔɪl/ spoilt, spoiled /spɔɪlt, spɔɪld/
spread /spred/ spread /spred/
spring /sprɪŋ/ sprung /sprəŋ/
stand /stænd/ stood /stʊd/
steal /stiːl/ stolen /stoʊlən/
stick /stɪk/ stuck /stək/
sting /stɪŋ/ stung /stəŋ/
stink /stɪŋk/ stunk /stəŋk/
stride /straɪd/ stridden /strɪdn/
strike /straɪk/ struck /strək/
string /strɪŋ/ strung /strəŋ/
strive /straɪv/ striven /strɪvn/
swear /swer/ sworn /swɔːrn/
sweat /swet/ sweat, sweated /swet, swetəd/
sweep /swiːp/ swept /swept/
swell /swel/ swollen, swelled /swoʊlən, sweld/
swim /swɪm/ swum /swəm/
swing /swɪŋ/ swung /swəŋ/
take /teɪk/ taken /teɪkən/
teach /tiːtʃ/ taught /tɒt/
tear /tɪr/ torn /tɔːrn/
telecast /teləkæst/ telecast, telecasted /teləkæst, telecasted/
tell /tel/ told /toʊld/
think /θɪŋk/ thought /θɔːt/
throw /θroʊ/ thrown /θroʊn/
thrust /θrəst/ thrust /θrəst/
tread /tred/ trodden /trɒdn/
understand /ʌndərstænd/ understood /ʌndərstʊd/
wake /weɪk/ woken, waked /woʊkən, weɪkt/
wear /wer/ worn /wɔːrn/
weave /wiːv/ woven /woʊvən/
wed /wed/ wed, wedded /wed, wedəd/
weep /wiːp/ wept /wept/
wet /wet/ wet, wetted /wet, wetəd/
win /wɪn/ won /wən/
wind /wɪnd/ wound /waʊnd/
wring /rɪŋ/ wrung /rəŋ/
write /raɪt/ written /rɪtn/
Created by: qrubit