Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

střední čechy

QuestionAnswer
lovecký hrad v CHKO Křivoklátsko Křivoklát
hrad postavený Vácalvem IV. nedaleko hradu Žebrák Točník
deskové obrazy Mistra Theodorika Karlštejn
rokokový zámek, expozice historických motocyklů Dobříš
barokní zámek, letní sídlo prezidentů ČR Lány
rodiště Antonína Dvořáka Nelahozeves
hornické město, Hornické muzeum Příbram
poutní místo nedaleko Příbrami Svatá Hora
Koněpruské jeskyně Český kras
strojírny Poldi, výrobní závod fy LEGO Kladno
hora Tok Brdy
lovecké trofeje Ferdinanda d´Este Konopiště
největší jednoobloukový ocelový most v ČR Žďákovský
empírový zámek na půdorysu otevřené podkovy Kačina
mincovna Vlašský dvůr Kutná Hora
středisko slovanské liturgie Sázavský klášter
Created by: simova