Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Логикалық сұрақтар

QuestionAnswer
Екі санның қосындысы 2011-ге тең. Үлкенін кішісіне бөлгендегі бөлінді 8-ге тең. Сонда қалдығы неге тең? 4
Жазылуында 1 цифры қолданылмайтын қанша екі таңбалы сан бар? 72
Бір бай кісі өзінің екі үйін үш ұлына мұра етіп қалдырды. Балалары мұраны теңдей етіп бөліп алғысы келді. Әрбір үлкен екі ағасына бір үйден тиді, ал кішкентай інісіне әрбір ағасы 500 динардан ақша берді. Бір үй қанша динар тұрады? 1500 динар
Қорада жайылып жүрген қаздар мен ешкілердің бастарының 8-ге, ал аяқтарының саны 26-ға тең. Қорада неше қаз және қанша ешкі жайылып жүр? 5 ешкі және 3 қаз.
Бал құйылған банканың салмағы 500 г. Ал керосин құйылған сол банканың салмағы 350 г. Керосин балдан 2 есе жеңіл. Бос банканың салмағы қандай? 200 г.
Мектеп викторинасына қатысушыларға 30 сұрақ ұсынылды. Дұрыс жауап бергендерге 13 ұпай қосылды, ал дұрыс емес жауаптары үшін 10 ұпай алып тасталынды. Қатысушылардың бірі барлық сұрақтарға жауап беріп, барлығы 160 ұпай жинады. Ол неше сұраққа дұрыс жауап бе 20 сұрақ.
Футбол командасындағы он бір ойыншының орташа жасы 22-де. Матч кезінде бір ойыншы жарақат алып, ойын алаңынан шығып қалды. Сонда ойын алаңындағы ойыншылардың орташа жасы 21-ге тең болды. Ойын алаңынан шығып кеткен ойыншының жасы неше де? 32 жаста
Әріптердің орнына 0 мен 9 арасындағы цифрлар қойып, С-ның орнына қандай цифр сәйкес келетінін анықтаңдар. 4
Үш дос Асан, Досан, Хамит өзенге барып балық аулады. Олардың қармағына шабақ, алабұға және мөңке балықтар ілінді. Асанның қармағына шабақ пен алабұға ілінген жоқ. Досанның қармағына шабақ ілінбеді. Бұлардың әрқайсысының қандай балықтар ұстағанын анықтаңда Асан мөңке балықты, Досан алабұғаны, Хамит шабақты ұстаған.