Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Japanese Czech D-F

QuestionAnswer
daidokoro kuchyň
( o ) daidži ni dávejte na sebe pozor
daidžóbu v pořádku, O.K.
daigaku vysoká škola, universita
dai ski na velmi rád
daitai přibližně
dake jenom
danbó topení
dansei muž
dasu vyndat, vybalit ( obecně " zevnitř ven")
deguči východ
dekakeru odejít, vyjet
denki světlo, elektřina
denpó telegram
denša vlak
denwa telefon
denwa bangó telefonní číslo
denwačó telefonní seznam
doa dveře
jak
dó itašimašte prosím, rádo se stalo
dódžo ni současně
doko kam, kde
dómo velmi; dík
dómo arigató děkuji Vám
d(o)rai kríningu chem. čistírna
dózo prosím (vybídka)
džibiki slovník
džibun de sám
džicu wa ve skutečnosti, vlastně
džidóša auto
džijú na volný, svobodný
džiko nehoda
džimušo kancelář
džindža svatyně (šintoistická)
džišo slovník
džitenša bicykl, kolo
džóbu na pevný, bytelný
džosei žena, dívka
džúbun des dostatečný, stačit
džunsa strážník
e obraz
e směr "tam" ( částice pohybu)
ebi ráček, garnát
eda větev
ée znamení souhlasu, přitakání
eiga film
eigakan biograf
eigo angličtina
eki stanice, nádraží, zastávka
en japonská měna "jen"
endžin motor
enpicu tužka
fóku vidlička
fucú no obyčejný, běžný
fuku oblečení; foukat
fukuro pytel, pytlík
fune loď
furo lázeň; koupelna
furu padat (srážky)
ame ga furu prší
furui starý
fútó obálka
futoi tlustý
futon matrace, futon (lůžkovina)
Created by: animator