Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Japanese 101

Japanese (Romaji) - Commonly Used Words

Japanese (Romaji)English
gyuunyuu milk
chigau be wrong
zasshi magazine; journal
ryokoo suru travel; tour
madogawa no seki window seat
akamboo baby
koocha black tea
taisetsusa importance; value
hashi bridge
aburae oil painting
shikaru scold
chikara ability; capacity
roku six
iriguchi entrance
anatatachi you-all; you
donata who
anata you
tsure companion
inu dog
kurushimu suffer; feel pain
shumi hobby
raishuu next week
tsumori intention
anna such; like that
doomo somehow
kakitori dictation
nomimono drink; beverage
kashi rekoodo rental records
kin'yoobi Friday
naniya what shop?
iu say; tell
muzukashii difficult; hard
kokonotsu nine things
osoi late; behind time; slow
booru pen ball-point pen
kenkyuu suru do research
kayoo commute
ane (anesan) my older sister
tsugi tsugi to one after another
tsukare fatigue
kyaku (kaykusan) visitor; customer
hashirigaki hurried notes
kagaku henka chemical change
wakai young; youthful
atatakai warm (for things)
hotondo almost; nearly
suru tsumori da intend to do
juuichigatsu November
kodomotachi children
jiyuu ni freely
soshite and
ryuugakusei foreign student
futari two people
tsutsumi package; parcel
itamu to hurt; to feel pain
kawa river; stream
zenzen not at all
konogoro lately; recently
basu bus
ojiisan grandfather
muilka six days
chikaku soon; close by
chichi my father (informal)
shite kudasai please do it
nikki diary
renshuu mondai exercise
kayoobi Tuesday
minami South
nokoru be left over; remain
magaru bend
shimaru to close; shut
te hand; arm
kamo shirenai may; maybe; might
shachoo company president
doyoobi Saturday
otoko male (child); man
hondana bookshelf
shirase news; report
aka empitsu red pencil
chuui attention; care
chigai difference
daijoobu all right; safe; o.k.
wakaru understand; recognize
daidokoro kitchen
takusan many; much
doo how; what
chuugokugo Chinese (language)
de wa well; then; if so
tonari nextdoor; next to
kazoeru to count
kaesu to return
kado corner; turning
dame useless; no good
keisatsusho police station
kurushii painful; hard
tame ni because of
narabu to be in a row; to line up
dooshite in what way?
hon book
shimbun newspaper
nihonjuu all over Japan
tetsudai help; aid
haikimon footwear
aji flavor; taste
hashiru to run; move
denwa kyoku telephone office
okoru to occur; to happen
nihon teki Japanese style
daigakuin graduate school
saishuu basu the last bus
ten marks
naosu to cure; to heal
doobutsuen zoo
nemaki pyjamas
gohan cooked rice
kotoshi this year
man ten thousand
ima now; the present
donna what kind of?
denki electric light
tsuzuku continue
hantaigo antonym
odori a dance
shatsu undershirt; shirt
empitsu pencil
supootsu sports
isu chair
keisatsu police
hatarakimono hard worker
chizu mp
doroboo thief; robber
naifu knife
nama biiru draft beer
kudamono fruit
fueru to increase; to expand
e picture; painting
okuru see (him) off
mukoo the destination; over there
shoogakkoo elementary school
kuniguni countries
chicioya father
oyako parent and child
gakusei shokudoo school cafeteria
fuben inconvenient
jisho dictionary
furui old (things)
morau to get; to receive
haykuchi kotoba tongue twister
norimono vehicle
fune boat; ship
harau to pay
ukagau to ask
gakuseitachi students
futari tomo both
furansujin Frenchman
tsutaeru to teach; to hand down
hajime beginning
enogu paints; colors
gyuunyuuya milk store
depaato department store
nooto notebook
tachidomaru to come to a stop
hidarikiki left-handed
futatsutonai only; unique
urusai noisy; annoying
itai painful; sore
kiru to cut; to sever
hontoo truth; reality
denki soojiki vacuum cleaner
gohan chawan rice bowl
nanigo what language?
gakuseishoo student I.D. card
gasudai gas bill
gen'in cause
hambun half
gakusei student
sangatsu March
dekakeru to go out
bikkuri suru to be surprised
inoru to pray
taberu to eat
mado windo
kami paper
shuppatsu suru to depart; to leave
shikkari suru to be strong-minded
hachi eight
ichigatsu January
kotowaru refuse; decline
shio salt
benkyoo beya study room
ki ga tsuku notice
shimashoo ka? shall we/I do it?
sotsugyoo suru to graduate
hajimari beginning
natsu yasumi summer vacation
kekkon marriage
omosa weight
hai here; say; now
dono which
hairu begin; set in
kanji Chinese characters
yukkuri leisurely; slowly
kyoomi interest
o namae name
megusuri eye medicine
nanijin? what nationality?
dochira which?; who?; where?;
kikitori listening
obaasan grandmother
tsugi next
hankachi handkerchief
sentaku washing; laundry
hana flower
suru do
me eye medicine
sono that
ryoori cooking; dish
denki dai electric bill
warui bad; wicked
hataraki work; achievement
tenji Braille
ushiro the back; behind
tebukuro gloves
hantai suru to oppose
nakunaru to die; to pass away
eigo English (language)
o kane money
hirune afternoon nap
okaasan mother
arau to wash
hatsuon pronunciation
mono thing
hikooki airplane
mizuiro light blue
hayasa speed
uru sell
haisha dentist
itadaku to be given; to receive
hatsuon suru to pronounce
doitsugo German (language)
yatto at last; finally
hidari left
yuugata evening
yakyuu (beisuboru) baseball
shichigatsu July
denwa kyoku telephone
cha tea
shiyasui easy to do
muttsu six (things)
kugatsu September
tamago yaki fried egg
kaisha'in company employees
konna such; like this
aru to have; to possess
doa door
toriniku chicken (meat)
chikai near; close by
hanaji nosebleed
okurimono gift; present
meetoru meter
ishi stone; pebble
mairu to go; to come
saki ahead
futatsutomo both
anzen safe
tsuki month (?)
rainen next year
tooka ten days
chiisai small; little
narabi row (of houses)
fuchuui carelessness
mezamashidokei alarm clock
osu to push; to press
homeru to praise; to admire
seikatsu life; living
yokka four days
ki ni suru to mind; to care
hanasu to talk; to speak
hyaku one hundred
heya room
oboosan Buddhist monk
abunai dangerous
kantan ni simply; briefly
kembutsu sightseeing
ni two
shimbun kiji newspaper article
harai payment
mizu iro light blue
nagasa length
aku to open; be opened
mizu water
taishi ambassador
iremono container
asagohan breakfast
futatsu two (things)
hajiimeru to start; to begin
da kara therefore; so
nihon ichi the best in Japan
higashi gawa eastern side
tsumetasa coldness
kanojo her; she
furoya public bath
ooi many; much
kanten viewpoint
katachi shape; form
watashi (watakushi) I; me
koe voice
goran ni naru see!
rekoodo record
ajiwau to taste; to enjoy
jikan time
iro color
ikura? who much?
atari a success; a hit
itsu? when?
iyagaru to dislike
uketori receipt
ni tsuite about; concerning
hiru daytime; afternoon
miokuri to send-off
sagaru to go down
kaku to write; to draw
benkyoo jikan study hours (time)
itasu to do
jinkoo population
chuugokujin Chinese (person)
hidari gawa left side
kangaeru to judge
de mo but; however
furansu pan French bread
megane eyeglasses
kami gata hair style
mochiron of course!
ringo apple
kaze gusuri cold medicine
dore which one?
soko there; that place; over there
kagami mirror
kagetsu month(s)
watashitachi (watakushitachi) we; us
kuzuire wastepaper basket
shoochi suru to agree; to accept
juu ten (number)
maishuu every week
eigakan movie theater
kuroi black
kaburu to put on; to wear
hitori musuko only son
mada more
unten suru to drive
chotto a little; a bit
nodo throat
tenisu tennis
sotsugyoosei a graduate (student)
yattsu eight
keizai the economy; finance
kekkoo fine; very well
san three
tadashisa correctness
kaimono shopping
kaimono suru to shop; do shopping
kuru to come
kimaru to be decided
gozaimasu to be; to exist (honorific)
shigatsu April
keredomo but; although
atarashii new
shoochi consent; assert
gogo afternoon
sakana fish
rekishi history
ikaga how (is it)?
karai spicy; hot
undoo suru to exercise
yuki snow
tori poultry; chicken; bird
kaoiro complexion
karada the body; figure
kurushisa` pain; suffering
ocha tea
setsumei suru to explain
rekoodoya record shop
fuyu winter
kamera camera
maigetsu every month
bentoobako lunch box
raku easy; comfortable
ryokoo kaban suitcase
ie house
iru to be; to exist; to stay
ano that; those
toshi age
ome ni kakaru to see; to meet
kyookai church
gonin five people
zuibun fairly; quite
naze nara because
tsumaranai boring; dull
nagare flow; current
neko cat
sampo a walk; a stroll
madoguchi window at a counter
kare he; him
deki result
hiraoyogi breast stroke
hajimaru start; begin
semai narrow; small
fuyugeshiki winter scene
kawaku to get dry
ijoo more than; over
isha doctor; physician
kookoo high school
iku to go
joozu skillful; good at
doobutsugaku zoology
sumu live; reside
kikai machine
nedan price; cost
tabemono food
kesa this morning
shite shimau finish doing it
doobutsu animal
kippu ticket
kimono Japanese 'kimono'
kabe wall
kimeru to decide; to set
raigetsu next month
kagi key; lock
sengetsu last month
ookisa size
akeru open
yottsu four (things)
shitsumon question; inquiry
ningyoo doll
shinu to die; to pass away
kotaeru to answer
okiru to wake up; to get up; to rise
nagai long
konkai this time
suru tokoro da be about to do it
niku meat; (flesh)
kata shoulder
gakusei seikatsu student life
kawari substitue; change
onna woman; female
hagaki postcard
oshieru teach; tell
renshuu practice
kakinaosu to rewrite
koppu cup; glass; tumbler
kawaru to take the place of; change out
hanagoe nasal voice
amakuchi mild
moshi if
choodo just; exactly
sotsugyoosei graduation
Created by: superkanjiman
Popular Japanese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards