Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Japanese - Czech C č

QuestionAnswer
cucumu zabalit
cugi příští, další
cui ni nakonec
cujoi silný
cukaeru moci použít; sloužit
cukau používat
cukeru přidělat, připojit, zapnout
ki o cukeru dát pozor
cuki měsíc; Měsíc
cukue stůl (tradiční)
cumaranai nudný, nezáživný
cumetai chladný (nepříjemně)
cumori úmysl
cutomeru být zaměstnán; vykonávat, snažit se
cuzuku pokračovat
čawan miska na rýži; šálek na čaj
či krev
či ga deru teče mi krev
čiči (můj) otec
čigai rozdíl
čikai blízký
čikašicu sklep
čikatecu metro
čiisai malý
čízu mapa
čódo právě
čotto trochu
- čú ...během
čúdoku otrava
čúmon suru objednat si
čúša injekce
čúšadžó parkoviště
Created by: animator