Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Japanese - Czech A-B

Japanese words - Czech words

QuestionAnswer
abunai nebezpečný
aji chuť
ageru zvednout; smažit
ai láska
ai suru milovat
aida mezi; interval
aite suru být otevřen
akanboo miminko
akeru otevřít
aku být otevřený
amai sladký
amajakasu rozmazlovat
ame déšť; sladkost
anata ty; Vy
anatagata vy (mn.c)
ane (moje) starší sestra
ani (muj) starší bratr
annaisho turist. informační centrum
apaato byt, podnájem
arare kroupy (meteor.)
arashi bouře
arau mýt, opláchnout
arigatoo díky, děkuji
arigatoo gozaimashta děkuji áam
aru být (věc)
aruku kráčet, jít
asagohan snídaně
asatte pozítří
asoko tamhle
ashi noha
ashta zítra
atama hlava
atarashii nový
atatakai teplý (příjemně)
ateru mířit
ato potom, za
au setkat se; odpovídat si, "pasovat"
baai případ
bai krát
ban večer
bangohan večeře
bangoo číslo
banzai sláva! hurá!
basu autobus
bataa máslo
batterii baterie (auto)
becu becu (každý) zvlášť
beddo postel
bijooin kosmetický salón
bin láhev
biru budova
bjooin nemocnice
boku já (muži)
botan knoflík
brasu blůza
breeki brzda
budoo réva; bojové umění
buta vepř
butaniku vepřové maso
Created by: animator