Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

2013_augusztus

QuestionAnswer
path ösvény
make a mistake hibázni
There were five of us. 5-en voltunk.
He came to my place to pick me up. Eljött hozzánk, hogy felvegyen.
board game társasjáték
kidney vese
feel like doing sth v.kinek van kedve v.mit csinálni
I don't feel like cycling. Nem volt kedvem bringázni.
industrial area /in'dásztrial/ ipari terület
puddle pocsolya
dirt road földút
weather-proof időjárásálló
fence kerítés
kettle vízforraló
trunk koffer
committee /ka'mití/ bizottság
patient with sb türelmes v.kivel
quarrel with sb veszekedni v.kivel
be on strike sztrájkolni
low-heeled shoes lapos talpú cipő
hound /háund/ eb (kutya)
awake ébren lévő
I'm awake Ébren vagyok.
lift sth felemelni v.mit
nearly majdnem (mennyiség esetén)
nearly 20 million forints majdnem 20 millió Ft
hurry sietni
at that time akkoriban
hole lyuk
appear/disappear feltűnik/eltűnik
earthquake földrengés
strange különös/furcsa
at midday délben
thunder mennydörgés
blow, blew, blown fúj (pl. szél)
flame láng
erupt kitör
eruption kitörés
towards /twórdz/ felé
other másik
bury /beri/ eltemetni
the others a többiek
cause okoz
violent erőszakos
remain marad
You have the right to remain silent. Jogában áll hallgatni.
miserable nyomorúságos
consider /kon'szidör/ tekint
lie fekszik
What's the occasion? Milyen alkalomból?
tired fáradt
I did nothing. nem csináltam semmit.
I didn't do anything. nem csináltam semmit.
pay the difference kifizetni a különbözetet
maintenance karbantartás
reliable megbízható
unreliable megbízhatatlan
finally végül
during the day a nap folyamán
I don't care. Nem érdekel.
I have lost count. Már nem is számolom.
be in stock van raktáron
be out of stock nincs raktáron
result eredmény
bone csont
with each other egymással
crowd tömeg (emberek)
bracelet karkötő
This allows you to do sth. Ez lehetővé teszi neked, hogy ....
almost majdnem
experience sth megtapasztalni v.mit
excited izgatott
Created by: prohuma