Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ש.פ רוזה ספטמבר-אוקט

.

עבריתPinyinסינית
ים כנרת jiālìlìhǎi 加利利海
להחליף zhuǎn
יוון xīlà 希腊
רשת האינטרנט wǎnglù 网路
תוכנית dǎsuàn 打算
מדריך תיירים dǎoyóu 导游
שפה yǔyán 语言
סבתא מצד אמא wàipó 外婆
כפר קטן (מושבה?) xiǎocūn 小村
נודלס miàntiáo 面条
עיר גדולה chéngshì 城市
יהודים, יהדות yóutài 犹太
להתפלל qídǎo 祈祷
לפטפט, to chat liáotiān 聊天
נוח, מתאים למישהו לעשות משהו shūfu 舒服
כיף wán
מקום קדוש shèngdi 圣地
קדוש (שם תואר) shénshèng 神圣
עולם shìjiè 世界
דת zōngjiào 宗教
הדת היהודית yóutàijiào 犹太教
נצרות jīdūjiào 基督教
ישוע yēsū 耶稣
חיפה hǎifǎ 海法
הר חרמון hēiménshān 黑门山
שלג xuě
חורף dōngtiān 冬天
מדבר shāmò 沙漠
הנגב nèigéfū 内阁夫
תמונה zhàopiàn 照片
משרד החוץ wàijiāobù 外交部
מוזר (תואר ) qíguì 奇诡
השפה הקוריאנית hányǔ 韩语
מלח yán
מליחות yánfèn 盐分
מים זורמים zhēngfā 蒸发
עולם החי והצומח shēngwù 生物
חיות dòngwù 动物
עולם הצומח zhíwù 植物
נהר הירדן yuēdàn hé 约旦河
לשחות yóuyǒng 游泳
לשכב (לצוף) tǎng
להשתזף shài tài yáng 晒太阳
צריך xūyào 需要
ים המלח sǐhǎi 死海
מוזיאון bówùguǎn 博物馆
שיעורי בית zuòyè 作业
רגוע, להירגע qīngsōng 轻松
מוצרי טיפוח לעור hù fū yòng pǐng 护肤用
איפור huà zhuāng 化装
טבריה tíbǐlǐyà 提比里亚
Created by: avi.beng
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards