Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

G kódok

NCT / Fanuc vezérléshez G kódok

G kódFunkció
G0 Pozicionálás (gyorsjárat)
G1 Egyenes (lineáris) interpoláció
G2 Kör, spirális interpoláció óra járásával megegyező
G3 Kör, spirális interpoláció óra járásával ellentétes
G4 Várakozás
G10 Programozott adatbeadás
G12.1 Polárkoordináta interpoláció be
G13.1 Polárkoordináta interpoláció ki
G15 Polárkoordinátás adatmegadás kikapcsolva
G16 Polárkoordinátás adatmegadás
G17 XY sik kiválasztása
G18 ZX sik kiválasztása
G19 YZ sik kiválasztása
G20 Inches méretmegadás
G21 Metrikus méretmegadás
G22 Munkatér behatárolás bekapcsolása
G23 Munkatér behatárolás kikapcsolása
G25 Főorsó fordulatszám ingadozás figyelés kikapcsolása
G26 Főorsó fordulatszám ingadozás figyelés bekapcsolása
G28 Programozott referenciapont felvétel
G29 Visszatérés referenciaponttól
G30 Első, második, harmadik, negyedik referenciapontra állás
G31 Mérés a maradékút törlésével
G33 Menetvágás
G37 Automatikus szerszámhosszmérés
G38 Sugárkorrekciós vektor megtartása
G39 Sarokiv sugárkorrekcióval
G40 Szerszámsugár-korrekció számitás kikapcsolása
G41 Szerszámsugár-korrekció számitás balról
G42 Szerszámsugár-korrekció számitás jobbról
G43 Hosszkorrekció +
G44 Hosszkorrekció -
G45 Szerszámeltolással növelés
G46 Szerszámeltolással csökkentés
G47 Kétszeres szerszámeltolással növelés
G48 Kétszeres szerszámeltolással csökkentés
G49 Hosszkorrekció kikapcsolása
G50 Léptékezés kikapcsolása
G51 Léptékezés
G50.1 Tükrözés kikapcsolása
G51.1 Tükrözés bekapcsolása
G52 Koordinátaeltolás
G53 Pozicionálás a gép koordinátarendszerében
G54 Első munkadarab koordinátarendszer választása
G55 Második munkadarab koordinátarendszer választása
G56 Harmadik munkadarab koordinátarendszer választása
G57 Negyedik munkadarab koordinátarendszer választása
G58 Ötödik munkadarab koordinátarendszer választása
G59 Hatodik munkadarab koordinátarendszer választása
G61 Pontos megállás üzemmód
G62 Előtoláscsökkentés sarkoknál
G63 Override tiltás
G64 Folyamatos forgácsolás üzemmód
G65 Egyszerű makró hivás
G66 Öröklődő makró hivás minden mozgásparancs után
G66.1 Öröklődő makró hivás minden mondatból
G67 Öröklődő makró hivás törlése
G68 Koordinátarendszer elforgatása
G69 Koordinátarendszer elforgatásának kikapcsolása
G73 Nagysebességű mélyfúróciklus
G74 Balmenetfúró ciklus
G76 Kiesztergálás automatikus szerszámelhúzással
G80 Ciklusállapot kikapcsolása
G81 Fúróciklus, kiemelés gyorsmenettel
G82 Fúróciklus várakozással, kiemelés gyorsmenettel
G83 Mélyfúróciklus
G84 Menetfúró ciklus
G84.2 Jobbmenetfúró ciklus kiegyenlitőbetét nélkül
G84.3 Balmenetfúró ciklus kiegyenlitőbetét nélkül
G85 Fúróciklus, kiemelés előtolással
G86 Fúróciklus, gyorsmeneti kiemelés álló főorsónál
G87 Kiesztergálás visszafelé, automatikus/kézi szerszámelhúzással
G88 Fúróciklus, kézi működtetés a talpponton
G89 Fúróciklus, talpponton várakozás, kiemelés előtolással
G90 Abszolút méretmegadás
G91 Növekvényes méretmegadás
G92 Koordinátarendszer beállitás, Abszolút nullpont
G94 Percenkénti előtolás
G95 Fordulatonkénti előtolás
G96 Konstans vágósebesség-számitás bekapcsolása
G97 Konstans vágósebesség-számitás kikapcsolása
G98 Visszatérés fúróciklusból a kiindulási pontra
G99 Visszatérés fúróciklusból az R (megközelitési) pontra
Created by: Eldian