Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Genetik-Biologi

QuestionAnswer
Vad är genetik? Läran om ärftlighetsmekanismer
Definitionen av en Gen En ärftlig egenskap
Definitionen av en kromosom bärare av gener
Vad är DNA? De kemiska ämne som som bygger upp kromosomer och gener
Antal kromosomer på människa, lök, chimpans och bananfluga Människa 46, lök 100, chimpans 48, bananfluga
Gamet Könsceller
Zygot Sammansmältning av 2 gameter
Diploid Normalt antal kromosomer i en cell -2n
Haploid Halva antalet kromosomer - n
Homologa kromosomer De kromosomer som bildar bar en från kvinnan och en från mannen. Styr samma egenskaper
Allel Ett allelpar i homologa kromosomer styr samma egenskaper
Homozygot Samma anlag i allelen
Heterozygot Olika anlag i allelen
Dominant Ena anlaget dominerar över det andra
Recessivt Motsats till dominant
Intermediär Båda anlagen är olika starka hos en heterozygot
Tvilling forskning (enäggstvillingar) Miljön har olika stor betydelse beroende på vilka gener man har. ca 50% - 50%
Epigenetik Miljön kan stänga av och sätta på gener under livstiden. Detta kan gå i arv och leda till snabbare evolution
Mutationer Två Typer. Genmutationer och Kromosommutation
Genmutation, vad är det? 2 exemplel En förändring i ordning på kvävebaserna i DNA, Reperations enzymer kollar DNA hela tiden.
Vad är albinism? Albinism. (Fenylalamin, giftigt för ns) - Tyrosin (enzym 1) - Melonin (enzym 1). Fel på enzym 1 - albino +utvecklingsstörd. Fel på enzym 2- Albino + övrigt normal
Vad är sickla-cell- anemy En mutation i genen som styr hemoglobinsyntesen. Ger deformerade blodkroppar, medför sämre syrestransportförmåga + immun mot malaria
Kromosommutation, vad är det? 2 exempel En bit kromosom som tillkommer eller försvinner, eller en hel. Ex kattskriksyndrom och Down's syndrom
Kattskrikssyndrom En bit av en kromosom har flyttats - ger deformerat struphuvud - död 2-3 års ålder
Down's syndrom En extra liten kromosom. En typ av utvecklingsstörning
Förändringar i könskromosomerna XXY - Kvinnlig man XYY- Supermale XXX- Super female XO - Ej fullt utvecklad kvinna
Växt och djurförändring Traditionell: urval - renodling - samkorsning av renodlade linjer -ny sort Modern - Genetik - hybrid- DNA Genfördubbling - ex gen för tillväxt Kloning- snabbförökning av 'bra' individer'.
Dihydrid klyvning två anlagspar dominant nedärvning
Genotyp individens egenskaper som beror på generna. Ex ögonfärg
Fenotyp individens egenskaper som beror på miljöns påverkan på genotup. Ex längden, hudfärg
Created by: lewisas
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards