Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beslissingsschema

Het rechterlijke beslissingsschema

TermDefinition
Welke 3 vragen moet de rechter beantwoorden om tot een einduitspraak te komen? 1) De formele vragen (ook wel voorvragen) 2) De materiele vragen (ook wel hoofdvragen) 3) Straftoemetingsvraag
Wat zijn de 4 Formele vragen van art. 348 Sr? 1)1. Is de dagvaarding geldig? Nee? De dagvaarding is nietig 2. Is de rechter bevoegd? Nee? De rechter is onbevoegd 3. Is de officier van justitie ontvankelijk? Nee? De officier van justitie is niet-ontv. 4. Is er reden tot schorsing der vervolging?
Wat zijn de 4 materiele vragen van art. 350 Sr? 1. Is bewezen dat het ten last gelegde feit door de verdachte is begaan? 2. Kan het bewezenverklaarde worden gekwalificeerd? 3. Is het bewezenverklaarde wederrechtelijk? 4. Is het bewezenverklaarde verwijtbaar?
Wat zijn mogelijke einduitspraken? nietigheid van de dagvaarding, onbevoegdheid van de rechter, nietontvankelijkheid van de officier van justitie, schorsing van de vervolging, vrijspraak, ontslag van alle rechtsgevolgen (OVAR), veroordeling.
Grondslagleer Gebondenheid aan de tekst van de tenlastelegging
Opzet met bedoeling De strafbare handeling na streven is het enige doel van de dader --> A heeft gewoon zin om B te mishandelen (= willens en wetens het strafbare feit plegen)
Voorwaardelijke opzet Zich willens en wetens blootstellen aan de aanmerkelijke kans dat een ander gevolg intreedt ==> bijv. zeer gevaarlijk rijden omdat je maar één keer leeft en dan mensen doodrijden, ondanks waarschuwingen van je bijrijder om rustig te rijden.
Opzet met noodzakelijkheidsheidbewustzijn De dader heeft een bepaald doel voor ogen en weet dat een niet primair beoogd doel ook 100% zal intreden. Bijv. een boot laten zinken met een bom voor verzekeringsgeld --> je weet dat de mensen op de boot ook doodgaan (= niet primair beoogd, wel gevolg)
Op welke delictsbestanddelen heeft de opzet bij opzetdelicten toepassing? Op alle bestanddelen die volgen NA het woord opzettelijk
Created by: Djansen88
 

 Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then tap the card to flip it. If you knew the answer, tap the green Know box. Otherwise, tap the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, tap "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just tap on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards