Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Latin Lvl 1 Ch 1-15

VMA latin for the New Millennium Level 1 Chapters 1-15

LatinEnglish
ager, agri m, field
agricola, agricolae m, farmer
amicus, amici m, friend
animus, animi m, spirit
aqua, aquae f, water
athleta, athletae m, athlete
casa, casae f, cottage
domi at home
fabula, fabulae f, story
filia, filiae f, daughter
filius, filii m, son
forma, formae f, form
lupa, lupae f, she-wolf
nauta, nautae m, sailor
patria, patriae f, fatherland
poeta, poetae m, poet
puella, puellae f, girl
puer, pueri m, boy
rivus, rivi m, brook
Roma, Romae f, Rome
terra, terrae f, land
via, viae f, road
vir, viri m, man
ego I
tu you
ambulo, ambulare, ambulavi, ambulatum to walk
amo, amare, amavi, amatum to love
curo, curare, curavi, curatum to care for
debeo, debēre, debui, debitum to owe
est he/she/it is
exspecto, exspectare, exspectavi, exspectatum to wait for
habeo, habēre, habui, habitum to have
habito, habitare, habitavi, habitatum to live
narro, narrare, narravi, narratum to tell
paro, parare, paravi, paratum to prepare, to design
sum I am
teneo, tenēre, tenui, tentum to hold
timeo, timēre, timui to fear
video, vidēre, vidi, visum to see
voco, vocare, vocavi, vocatum to call
bene well
deinde then
diu for a long time
non not
nunc now
postea afterward
valde very
cum + ablative with
in + ablative in, on
et and
itaque and so
auxilium, auxilii n, help
bellum, belli n, war
castra, castrorum n, pl camp
consilium, consilii n, advice
dolus, doli m, trickery
epistula, epistulae f, letter
exemplum, exempli n, example
familia, familiae f, family
gaudium, gaudii n, joy
lacrima, lacrimae f, tear
liber, libri m, book
littera, litterae f, letter of the alphabet, pl letter
memoria, memoriae f, memory
praemium, praemii n, reward
tenebrae, tenebrarum f, shadows
venenum, veneni n, poison
vinculum, vinculi n, chain
vita, vitae f, life
armatus, armata, armatum armed
bonus, bona, bonum good
iustus, iusta, iustum just
longus, longa, longum long
magnus, magna, magnum great, large
malus, mala, malum bad
miser, misera, miserum sad, miserable, wretched
multus, multa, multum much, many
praeclarus, praeclara, praeclarum famous
pulcher, pulchra, pulchrum beautiful
Romanus, Romana, Romanum Roman
cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum to think
do, dare, dedi, datum to give
doceo, docēre, docui, doctum to teach
doleo, dolēre, dolui to feel pain
firmo, firmare, firmavi, firmatum to strengthen
iaceo, iacēre, iacui to lie down
intro, intrare, intravi, intratum to enter
iubeo, iubēre, iussi, iussum + accusative + infinitive to order somebody to do something
iudico, iudicare, iudicavi, iudicatum to judge
maneo, manēre, mansi, mansum to remain
possum, posse, potui to be able
servo, servare, servavi, servatum to save
soleo, solēre, solitus sum to be accustomed
sum, esse, fui to be
longe far
saepe often
semper always
a (ab) + ablative by, from, away from
ad + accusative into, towards, to
de + ablative about, concerning, down from
e (ex) + ablative out of, from
propter + accusative because of
amor, amoris m, love
tandem at last
tunc then
contra + accusative against
autem however
dum while
nam for, in fact
non solum not only
deliciae, deliciarum f, pl delight, pet
digitus, digiti m, finger
domina, dominae f, mistress
dux, ducis m, leader
fortitudo, fortitudinis f, courage
gremium, gremii n, lap
homo, hominis m, human
miles, militis m, soldier
oculus, oculi m, eye
oraculum, oraculi n, oracle
passer, passeris m, sparrow
pax, pacis f, peace
rex, regis m, king
senex, senis m, old man
soror, sororis f, sister
templum, templi n, temple
timor, timoris m, fear
verbum, verbi n, word
se s/he/they in an indirect statement
meus, mea, meum my
severus, severa, severum strict, severe
aestimo, aestimare, aestimavi, aestimatum to regard, esteem
decerno, decernere, decrevi, decretum to decide
dico, dicere, dixi, dictum to say
intellego, intellegere, intellexi, intellectum to understand
invideo, invidēre, invidi, invisum to envy
libero, liberare, liberavi, liberatum + accusative + ablative to free someone from something
navigo, navigare, navigavi, navigatum to sail
peto, petere, petivi, petitum to seek
puto, putare, putavi, putatum to think
vinco, vincere, vici, victum to conquer
sed but
tamen however
animal, animalis n, animal
arma, armorum n, pl weapons
civis, civis m/f, citizen
consul, consulis m, consul
corpus, corporis n, body
exemplar, exemplaris n, example
mare, maris n, sea
mors, mortis f, death
mulier, mulieris f, woman
oratio, orationis f, speech
tempus, temporis n, time
urbs, urbis f, city
aestimo unius assis I do not care a bit
audio, audire, audivi, auditum to listen
credo, credere, credi, creditum + dative to believe somebody
gero, gerere, gessi, gestum to carry
scio, scire, scivi, scitum to know
sentio, sentire, sensi, sensum to feel, sense
venio, venire, veni, ventum to come
-ne added to first word of a question
-que and
acer, acris, acre keen
aedifico, aedificare, aedificavi, aedificatum to build
ago, agere, egi, actum to drive
ardeo, ardēre, arsi, arsum to burn
bellum gero to wage war
capio, capere, cepi, captum to capture
celeber, celebris, celebre renowned
conspicio, conspicere, conspexi, conspectum to look at
consumo, consumere, consumpsi, consumptum to consume
crudelis, crudele cruel, strict
cupio, cupere, cupivi, cupitum to want
deleo, delēre, delevi, deletum to destroy
deus, dei m, god
dextra, dextrae f, right hand
dolor, doloris m, grief
donum, doni n, gift
equus, equi m, horse
facio, facere, feci, factum to do
felix, felicis fortunate, happy
flamma, flammae f, flame
fortis, forte brave
fugio, fugere, fugi, fugitum to flee
hostis, hostis m, enemy
ibi there
ignis, ignis m, fire
inquit he/she says
ira, irae f, anger
is, ea, id he/she/it, this, that
ita in this way
minime in the least possible way
mitto, mittere, misi, missum to send
moveo, movēre, movi, motum to move
nec and not
nomen, nominis n, name
nos we
noster, nostra, nostrum our
novus, nova, novum new
nox, noctis f, night
occido, occidere, occidi, occisum to kill
ostendo, ostendere, ostendi, ostentum to show
pauci, paucae, pauca few
periculum, periculi n, danger
pono, ponere, posui, positum to put
pro viribus with all one's might
prope + accusative near
pugno, pugnare, pugnavi, pugnatum to fight
quoque also
regina, reginae f, queen
relinquo, relinquere, reliqui, relictum to abandon
silva, silvae f, forest
similis, simile like
spelunca, speluncae f, cave
statim immediately
tantus, tanta, tantum so great
tempestas, tempestatis f, storm
tuus, tua, tuum your, yours
una together
vester, vestra, vestrum your, yours (pl)
vis, -- f, force, strength
vos you
albus, alba, album white
alius, alia, aliud another
ante + accusative in front of
apud + accusative at the house of
arbor, arboris f, tree
argumentum, argumenti n, proof, indication
atque and
cado, cadere, cecidi, casum to fall
comedo, comedere, comedi, comesum to eat
convenio, convenire, conveni, conventum to meet
cur why
difficilis, difficile difficult
discedo, discedere, discessi, discessum to leave
dives, divitis rich
doctus, docta, doctum learned
duco, ducere, duxi, ductum to lead
ecce look here
enim for, in fact
etiam even, also
fluo, fluere, fluxi, fluxum to flow
fortasse perhaps
gladius, gladii m, sword
iam already
inquam I say
iudex, iudicis m, judge
licet + accusative it is allowed
mecum with me
mox soon
neglego, neglegere, neglexi, neglectum to neglect
nihil nothing
nolo not to want
odium, odii n, hatred
os, oris n, mouth
parens, parentis m/f, parent
parvus, parva, parvum small
pectus, pectoris n, chest
per + accusative through
primus, prima, primum first
pro + ablative for, on behalf of
qui, quae, quod who, which, that
qui, quae, quod what, which
quis, quid who, what
respondeo, respondēre, respondi, responsum to answer
rogo, rogare, rogavi, rogatum to ask
ruber, rubra, rubrum red
rusticus, rustica, rusticum rural
sanguis, sanguinis m, blood
saxum, saxi n, rock, stone
sed etiam but also
senectus, senectutis f, old age
separo, separare, separavi, separatum to separate
sicut just as
sto, stare, steti, statum to stand
suus, sua, suum his, her, its, their
tango, tangere, tetigi, tactum to touch
tantum only
tecum with you
tum then
ubique everywhere
umquam ever
vale goodbye
verus, vera, verum TRUE
vetustus, vetusta, vetustum old
villa, villae f, villa
Created by: pax234
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards